Pàgina:Crónica del Rey en Pere e dels seus antecessors passats (1885).djvu/204

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.


 «Com yo, ser Johan de Agrelly, governador per lo rey de Anglaterra en la ciutat de Bordeu, atorch e fas testimoni ab aquesta carta publica a vos, senyor En Pere, per la gracia de Deu rey d'Arago e de Cecilia, que vos, devant mi e devant la ciutat de Bordeu, erets apparellat ab los cent cavallers de fer la batalla ab lo rey Carles, e de entendre en totes les coses quis contenien en lo compromes fet en publica forma per volentat de ab dues les parts. E yo, ser Johan de Agrelli, dich vos, e us he ja trames a dir per lletres e per missatgers: que no us puch assegurar; quel fet no es cominal; quel rey d'Anglaterra ha manada llivrar la terra al rey de França e al rey Carles per fer llurs volentats. Encara atorch: que sots estat al camp hon la batalla se devia fer, en presencia de mi e de aytals, los quals ab nos eren».
 Quant los quatre cavallers francesos hagueren oyda la carta de la qual devien esser testimonis, e foren, si demanaren hon era lo rey d'Arago qui aytal carta havia feta fer. «Senyors, certes! dix lo rey, yo son lo rey d'Arago. —Certes! dix ser Johan de Agrelli, be es ver; que yol conech». Adonchs los cavallers francesos se tragueren lo capero del cap e volgueren li besar la ma; mas lo rey no u volch, si que estigueren tots molt esbalaits com axi era vengut; que dos cavallers francesos hi havia quil conegueren molt be, quil havien vist en França e a Tholosa; e parlaren entre ells matexos; e digueren: que null hom nos podia deffendre a ell, qui ab ell hagues guerra, tant era ardit e coratjos; que neguna novella no sabia hom d'ell, que ans se pensava hom que encara fos en Cecilia, e ell ja era vengut aqui per atendre ço que havia promes. Ab tant, ser Johan li dix: «Senyor, prech vos que us ne anets; que si era sabut, gran dan vos en poria venir. -Molt volenters», ço dix lo rey. E dix a'n Gilabert de Cruylles e al senescal. «Yo vull, dix ell, parlar ab vosaltres. Vos, En Gilabert, tornar vos n ets ab lo senescal e farets notar en pergami la carta; e fets ne far altra, partida per A. B. C.; e que llivrets la huna carta a ser Johan de Agrelli, e puix portar vos n ets l'altra, com sera acabada». E axi anant, parlant ab lo senescal e ab los altres, foren se lunyats de la ciutat be huna llegua. E puix lo rey pres comiat d'ells, e tench son cami ves Bayona; si qu'era ja pres de completa, que, quant lo senescal els altres cavallers s'en foren