Pàgina:Crónica del rey d'Arago en Pere IV (1885).djvu/147

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.


acabaria. E fexarense tant fort, quels de la vila a poch estant los desempararen; els nostres pujaren sus: puix de verdesca en verdesca gitaven los ne e dels cadafals. E los uns svahien per la part dessus, e la major força per la part de la mar, hon havia una empaliçada. Finalment lo raval dels Preicadors se entra, e ao la espassa en la ma combatent fort estretament. E entrarensen, al qual intrar quaix foren tots de la host de cavall e de peu ques foren apparellats. Los de la vila fugen de cavall e de peu, e recullirense a la força de la vila, ques molt gran. E la nostra gent, tant foren encorats del barreiar e per la roba dels alberchs, que nols seguiren pus, car aquell dia e aquella hora mateixa combatent sen foren entrats ab ells. E axi aquell dia no curaren dals, sino de barrejar lo dit barri e robar. Els de la vila foren molt espaordits es tengueren tots per morts e estigueren desemparadament; e especialment mossenyer Pere Ramon de Codolet quin era capita, que noy lexa nengun recapta, tant era spahordit. Tota la nit la nostra gent roba e barreja aquest barri; e traguerenne molt vi quey habia e molt botam. E comanam la guardia de aquest barri a don Pedro de Exerica.
 Dimarts mati a xxii de juny, Nos oynts missa, estants ja dins les cortines per oyr missa, venen a Nos un hom guarnit de nostra host e dixnos: que aquells de la vila requerien pati, que los enviassem lo vezcomte Dilla. E Nos tremettemloy ab lalmirall, ensemps ab los de la vila ab En Ramon de Pont quey era ab voluntat de mossen Pere Ramon de Codolet capita. Moguerennos patis ques retrien, e parlarenne ab lo almirall e ab lo vezcomte Dilla e ab altres quey cabien; e Nos sobre aço quens fo mogut haguerem consell e acort, en lo qual foren presents los infants En Pere e En Jaume e En Ramon Roger comte de Pallars, mossenyer Pere de Muntcada almirall, En Pere vezcomte de Vilademur, mossen Pere de Fonollet vezcomte Dilla, mossenyer Galceran de Bellpuig, mossenyer Bernat de So, mossen Artal de Cabrera, misser Huc de Fonollet, mossen Azmar de Fonollet, Arnau Çamorera vicicanciller, frare Guillerm de Guimera capita de Argilers, misser Rodrigo Diez, misser Joan Ferrandez, mossenyer Garcia de Loriç, mossenyer Ramon de Copons, mossenyer Michael de Gurrea, mossenyer Phelip de Boyl, En Guillerm Albert, En