Pàgina:Crónica del rey d'Arago en Pere IV (1885).djvu/230

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.


de Muntcada procurador nostre en Catalunya y En Vidal de Blanes abat de sant Feliu de Gerona, que apres fo bisbe de Valencia, misser Guerau de Palau, doctor en leys, En Pere Sent Climent ciutada de Barcelona y En Jacme Dez-far savi en dret. Y en Valencia, per dar recapte als nostres affers, lo bisbe de Valencia appellat misser Huc de Fonollet, frare Pere de Thous mestre de Muntesa, En Garcia de Loriç cavaller y governador nostre de Valencia, misser Arnau Juan doctor en leys y Berenguer de Codinats mestre racional de la nostra cort.
 Y ordenats aquestos affers desta manera, partim de Barcelona en lo mes de maig del any mcccliiii y fem la via de Gerona; y apres alguns dies anam al castell de Roses hon estiguem tro a xx de juny apres seguent, quens recullim y passam ab lo nostre hostol. E fo lostol de cccc fins en ccccx veixells entre naus y galeres y altres veixells grans y mijancers segons que als dits affers eren necessaris. En lo qual havia tro a xlv galeres entre uxers grosses y galeres mijanceres y sotils. Y com los cavalls y les viandes els forratges y coses necessaries foren recullits, Nos, ab la gracia de Deu, fem dar vela a la nostra galera real, e tot lo hostol seguins y faem la via de Alguer. Y com som pres la illa de Sardenya, en un port que es appellat port del Compte, a tres milles prop del Alguer, Nos prenguem alli terra ab nostres barons y cavallers y altra gent, y trasquerem los cavalls y les viandes y los altres apparells que haviem fets fer per combatre y posar setje. Y aço fo dissapte ans de sanct Juan baptista, que es a xxiiii de juny, del dit any. Y lo jorn de sanct Juan fem lo cami, batalla arrengada, vers lo loch del Alguer, e les galeres per la mar ab los altres veixells. E com hi som, posam aqui nostre setge, segons e per la manera que fo acordat per Nos y per los de nostre consell, axi per mar com per terra, e apres algun temps que haguem axi estat, vench a Nos lalmirall de Venecia en ajuda nostra y mesclarense ab lo nostre hostol. E apres tres dies que forem venguts, passaren davant nosaltres xxv galeres de Genovesos, per la qual cosa les nostres galeres anarenhi de continent. Y veents que dits Genovesos anaven en camisa, leixaremlos y anarensen.
 Y posat lo setje, apres alguns dies fo acordat per Nos y per nostre consell que fessem dar batalla al loch per mar y per terra, la qual batalla comenza a horade tercia y dura fins hora