Pàgina:Crónica del rey d'Arago en Pere IV (1885).djvu/46

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.


axis feu, pero a poch de temps foli tolta. E encontinent lo dit infant En Pere sen ana, e nons jura, per ço com si donava dret per primogenitura, com si moris lo dit senyor rey nostre pare, a ell pervenia la primogenitura. Mas apres un any lo senyor nostre pare tractant lo dit senyor rey En Jaume, feu a Nos jurar per lo dit infant En Pere per primogenit. E apres poch temps la senyora infanta dona Theresa mare nostra fina sos dies en la ciutat de Çaragoça, hon mori de part en lo xxiiii dia de octubre del any de nostre Senyor Deu, mil cccxxvn. E fou soterrada en lo monestir dels frares menors de Çaragoça, en lo segon dia de novembre apres seguent, que es la commemoratió dels detuncts. Lo senyor rey En Jaume avi nostre, qui era fort vell, finá sos dies en la ciutat de Barcelona.

 Cap. 39 Apres mort del dit senyor rey En Jaume, lo dit senyor rey pare nostre succehí en lo realme de Arago, e venchsen encontinent de Çaragoça, hon era, a Barcelona, per esser a la sepultura de son pare, qui fou soterrat en lo monastir de Sanctes Creus. E veus hon jau honorablement. E encontinent feta la dita sepultura, tornassen del dit monastir a Barcelona e feu als Catalans ço que fer los devia, com a senyor novell; e pres dells sagraments de feeltat e homenatge de tots los feus de Catalunya. E apres pochs dies anassen en Arago, e feu axi mateix als Aragonesos ço que ferlos devia, axi com a novell senyor. E fou coronat rey, com es dessus expressat, en la ciutat de Çaragoça, e en la esglesia de Sanct Salvador, axi com es acostumat, pus honradament que algú de sos predecessors. E feu cavallers novells xviii richs homens de sa senyoria, e fo lo primer don Jaume de Exerica, e lo segon fo lo fill del jutge de Arborea appellat Pere; e deyenli domicello per ço com lo pare era viu. E aquells barons faeren tants cavallers novells, que foren en nombre clxxx. En lo següent mes de febrer del any de la incarnatio de nostre senyor Deu mil cccxxviii, lo dit pare nostre pres per muller en la ciutat de Terraçona la infanta de Castella dona Elionor, de que dessus es feta mencio car fo sposada del infant En Jaume qui renuncia al dret de primogenitura germa nostre. E encontinent partint de Terraçona, fet lo dit matrimoni, venchsen a Çaragoça, e despuix avallássen en lo regne de Valencia, hon stech continuament