Pàgina:Crónica del rey d'Arago en Pere IV (1885).djvu/45

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.


En Jaume avi nostre, veent que aquell habit havia spay de un any a fer professio, e que sen poguera penedir, e siu faes fora gran scandol del regne, volch que prengues el habit del orde del Hospital, per tal com lo dia quels frares los reben se fan professos, e no sen poden de allí avant penedir. Mas per ço com tantost reebut el habit del Hospital, leixa aquell, e reebe lo dit habit de Muntesa, com a fer aço jan havia obtenguda lo dit senyor rey nostre avi bulla del papa, encontinent nostre pare succehi en lo dret de la primogenitura, e per la dita renunciacio fo rey de Arago e Nos aximateix rey per aquella raho mateixa com si la dita renunciacio no fos, lo dit pare nostre fora romas en titol de infant e comte de Urgell. E apres, lo dit senyor rey En Jaume visque algun temps, e lo dit senyor rey Nanfos pare nostre, per ordinacio e manament de son pare, passa en la ylla de Sardenya ab gran navili, e ab gran gent de cavall e de peu, e feu la conquesta del regne de Sardenya en xvi mesos quey stech. E tornant de la dita conquesta, pres terra en Barcelona lo primer dia de agost del any de Nostre Senyor mil cccxxiiii, hon era lo dit senyor rey En Jaume. E après lo dit nostre pare, stant infant, ana per los seus realmes e terres, e fouli feta gran honor per tots los lochs hon entrava; e per ferli major bonor, e per esguart de la conquesta que novellament havia feta, les gents de cascun loch exienli a carrera ab armes e dançant, segonts que la gent de cascun loch era a la cosa pus suficient. E apres poch de temps lo senyor rey nostre pare, ladonchs infant, a instigació de la senyora infanta nostra mare, suplicá al senyor rey En Jaume pare seu, que nos fossem jurats per senyor en lo regne de Arago, apres dies lurs. E en aço la senyora infanta nostra mare instaba ab la reyna madona Elichsen, muller del dit senyor rey En Jaume, que aço se degues complir e venir a acabament. La qual nos hi fo bona, e finalment vench a acabament. E aço atorgat, lo dit senyor rey En Jaume mana corts en Arago; e en aquelles corts demana que Nos fossem jurats per primogenit, segons que damunt havem dit. E en atorgar aço, contrastarenhi lo infant En Pere comte de Ribagorça, e mossenyer Eximenez Cornell senyor de Alfaiari. E finalment Neximenez Cornell atorgaho, per ço com la infanta nostra mare li promes que li seria dada la governació de Arago: e