Pàgina:Crida de la processó y festes del gloriós bisbe y màrtir sent Dionís (1638).pdf/15

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.

fer los cadafals del dit Mercat, sots pena de perdicio de aquelles, y altres penes a arbitre de dits senyors Iurats reseruades. Y per ignorancia que no puixa esser allegada, manen fer y publicar la present publica Crida per la present Ciutat, y lochs acostumats de aquella, en lo Real Palacio, y per la volta de la processo.


De manament y prouisio dels senyors Iurats, Lorens Geroni Riudaura Not. Loctinent del Escriuà de la Sala de dits Iurats, y Consell de dita Ciutat.


L

A desus dita Crida se disponguè, y ordenà per los senyors, que ixques de la Casa de la Ciutat en esta forma. Que vna hora abans de eixir a publicarse, anaren los trompetes, menestrils, y tabals de dita Ciutat a la Confraria de sent lordi, hon estauen esperant los Caps de dehena de la Compañia del Centenar, ab molts altres soldats de dita Compañia, que aquells volgueren convidar, y lo Clauari ab lo pendo de tafata blanch ab la Creu de sent Iordi, que acostumen a traure en les processons los soldats de la Ballesta: y aixi vingueren ab dites trompetes, menestrils, y tabals a la Casa de la Ciutat, anant tots a cauall ab ferreguelos, y espases a la cinta, ab la Insignia de sent Iordi als pits, y venint acompanyat lo Clauari, qui portaua la dita bandera, dels Alferis, y Sargento de dita compañia. Y entrant per la porta de la Casa de dita Ciutat, que esta a la part de la Diputacio, ixquè lo dit acompanyament per la porta principal de dita Casa a la plaça de les Corts; es a saber, los tabals, trompetes, y menestrils, y darrere aquells les dites persones del Centenar, y apres lo dit pendo, y apres de aquell los sis verguers dels Iurats, ab ses cotes, y mases altes: y apres de aquells venien a cauall ab sos caualls Frances Simeo Nauarro Ciutadà Syndich del Racional de dita Ciutat per estar indispost Vicent Sans Boyl Syndich de la Cambra y Consell de dita Ciutat, acompanyat de Pere Nauarro de Aguirre Notari, altre dels Subsyndichs de dita Ciutat: y en absencia de Iuan Domingo Regner Notari, altre de dits Subsyndichs, anaua al altre costat de dit Syndich Ioseph Climent Not.