Pàgina:De les consuetuts de la ciutat de Barcelona sobre las servituts de las casas de honors (1709).djvu/5

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.

palm, perque lo colp no sira en la dita paret.
  Encara que tot hom sia tengut de tancarse ab son vehì, en la alberch en tres tapies dalt, é lo sotol sia mitger de la terra.
  Encara quis volrà tancar en hort ab son vehì, que li ha ajudar de dues tapies dalt, è lo sotol ques leu mitger, è no tengut de pagar, si donchs no romàn tancàt.
  Encara que se negun volrá regoneixer camp, ò vinya, que haurà comprar à mujades, que pach lo salari dels destradors, ò pertidors mig per mig, ço es lo venedor, è lo comprador, vj. sous per mujada, è si volràn fer miges mujades deuhen donar iiij. sous per quiscuna mujada: E de dues mujades en sus entro al vespre, dos sous per menjar à quiscu dels destradors, ò pertidors, è si los fan anar destrar fora lo territori, quels hagen à donar cavalcadures.
  Encara que si nul hom vol estimar honors, camps, ò vinyes, ò alberchs, ò censals, que hage à donar mil sous sinch sous, é aquells qui les honors estimaràn deu sous.
  Deuhen saber que nul hom pot plantar arbres apres de son vehò, en camp, ne en vinya, ne en hort alber, ne salzer, ne ladoner, ne olivera, ne morer, ne algun arbre qui puig ultra tres destres dalt, sino luny de son vehì, è dins lo seu xij. palms de destre.
  Encara que negu de aquests arbres no sien plantats espessos, ans hage de la un ha laltre de dos destres en sus, perço que no puxen tolre lo Sol à la honor de sen vehì.
  Encara que tot altre arbre quis plant en hort, ò en vinya, ò en camp ques deu lunyar de la honor de son vehì, tant [il·legible] com engruxerà, quey hage vj. palms de destre cumplits,