Pàgina:El virgo de Visanteta y el alcalde de Favara ó El parlar be no costa un pacho (1845).djvu/33

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.


a-fé que no hiá molt temps

que estaves ben tieso, y guapo......

Tio Collóns. ¿Tú calles? ó de un sopapo....

et tombe en terra les dents. (Al que vá á fer l'acsió pera pegarli á sá muller, li rebola el chiquet la tallá de meló en los nasos.)

Tomasa. ¡Justo castigo del sielo! (Asclatant una carcallá)
Tio Collóns. ¡Justa puñeta dels nasos!

pero si li atrape els pasos,
men fót en ell...... y en s'aüelo....
¡Oy, lo pacho del chiquet!!! (Acasantlo en un asót en la má.)

Alcaldesa. Aném no alborote tant......

¿no veu que uá fet chuant? (Amagantse el chíc entre les cames.)

Tio Collóns. Que chue en lo pardalet.

¡Pues no es mala diversió
la de la criatureta......
ferme en lo nas la puñeta = (Sel palpa.)
refilantme mich meló!

Alcaldesa. No me'l toque si no vol

que cride y que'm despinfarre.

Tio Collóns. ¡Repacho! que si l'agarre

li arrancaré el pusteról.

Tomasa. No dones mes que parlár,

y el furor, Collóns, amayna...... ............................... ¿pero que's eixa donsayna
que pel carrer s'ou tocár!
...............................

Alcaldesa. Ya s'acosta el tu-ru-rut,

¡y ell es cosa de funsió!
...............................
...............................

El Siñor Alcalde. Caballers, asi estic yó,

tinguen bon dia y salut. (Entra ara el grupo del burro, y apenes el veu la só Tomasa, se li tira damunt com una llepasa al Alcalde demanantli chustisia: fá rodár l'albardó, y cauen ell y el Fiel-de-fechos baix la sária.)

Tomasa. ¡Siñor Alcalde! ¡chustisia!!!

¡deixe que'l meu mal li encaixe!

Alcalde. Esperat, si vols, c'abaixe,

y d'ell em darás notisia.

Tomasa. Oixgam que'l temps es presiós,