Pàgina:El virgo de Visanteta y el alcalde de Favara ó El parlar be no costa un pacho (1845).djvu/36

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.


y ya el castic se retarda.....
Alcalde. ¡Fiel-de-fechos tin l'albarda,

sino...... mos fém fótre els dos!

Alcaldesa. ¡Reyna de la Candelaria!!! (Caüen de tós.)
Tomasa. ¡A Dios! ¡ya no hiá remey!
Tio Collóns. ¡Intérpretes de la lley,

ya esteu els dos baix la sária!!!

Alcaldesa. ¡Fill de les meües entrañes!!!

¡acudiu! ¿t'has fet molt mal?
(sixquera contra el portal
t'hagueres romput les bañes. (El burro despues c'amolla la carrega sen vá molt satisfet capa l'estable sinse dir res, y el Donsayner li pega darrere.)

Alcalde. ¿Aón está la molt bagasa

que'l respecte má perdut?

Fiel. ¡Puñeta, que má fotut, (Rascantse el tós.)

Collóns, la teua Tomasa!

Alcaldesa. Veches si estás coixo ú curro,

alsat, anem, si es que pots.

Alcalde. Trau fóra eixos moñicots,

i feuli una pallá al burro,
que á esta vella loca y bruixa
yo li promet, y asegure
que á costes seües em cure
el dolor que'm fá la cuixa. (Sen van sinse dir cac; y el Alcalde s'alsa com pot, plañentse de una cuïxa.)

Tomasa. Perdónem......
Alcalde.  Calla, si vóls,

per mí ya estás perdoná;
lo demes s'apañará.......
afluixant els caragóls.

Tio Collóns. Més vál la pau que la guerra,

séntes...... ahí te cadira.

Alcalde. Yo compondré á la que tira (S'asenta, y es pósa á fer sigarro.)

á la chustisia per terra.
Secretari, vine así,
trau la ploma y el tinter,
y en eixe trós de paper
posa en brut este chuí;
arreglemlos luego el conte,
y no et rasques tant el tós......

Fiel. ¡Pacho, que'l boñ es molt grós (Va trahent el tinter, y demes ferramentes.)

pera olvidarlo tan pronte!......