Pàgina:Francesc Palanca - Un niu d'enredros.pdf/16

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat validada.
Si vosté té confiansa

en la qu'el vól, me pareix,
de lo que se mereix,
que pase la chansa.
Si no'n té y vól fastidiarme,
á la Rusia, al Perú,
pues per tú ni per ningú (Seca y suma
tinc ganes de sofocarme. ment satisfeta.)

Batis. Siñora, pare eixos peus,

qu'en lo vapor... de la cuina.
s'en vá vosté de bolina
al país dels macameus!  (Els cuatre
versos que seguixen en molta rapidés y
cremat.)
¿Quin enredro ó quin mistéri
té vosté y la siñoreta
y eixe agüelo casaqueta
que s'en fuch del sementeri?
¿Cóm vols que no fasa cas,
si t'ha vist, y no t'afrontes,
entrar asi amagatontes
un ñiñorro al brás?
deixantme sego y confús,
sense poderme aclarir,
ni qui li dona á engulir
ni d'ahón ve, ni ahón t'el endús?
En vista de tant, crec yo,
y es natural que s'aclare,
qui es el pare y qui la mare
d'eixe pollo mamantó!

Anchel. No t'ho puc dir.
Batis.  Cristo em valga!
Anchel. Pague un tribut meritóri.
Batis. Pues yo mouré asi un desóri...
Anchel. Cóm?
Batis.  Y salga lo que salga.

Tú á eixe agüelo li has donat
paraula de casament.

Anchel. També li ha dit casa-ment,

y en lo ment s'ha conformat.
De cariño próbes váries
li tinc donaes, y encara
qu'eixe ú atre me portara
els duros y onses á sáries
cumplintme tú, en este estiu
serém un cós en dos cósos,
qu*et vullc, y el cór fet á trosos
tinc desde el punt que te viu.

Batis. Pero, dóna... (Té una lábia