Pàgina:Junta-secreta-1794-95-bivaldi-bo.djvu/7

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat validada.
chir.
Tots. Ha valiente!
Bufalampolla. Catahì perque sempre porteu el palis de la gayta.
Temporal. Pues macho, quì se exposa per dos pesetes à que li corden el chupetì per darrere?
Bufalampolla. Mira com afronteu les parenteles, y al ultim os semporta el diable sense haver eixit de bolquers.
Chirabolics. Aixì com aixì estic reparant que no gasteu mes que brosa, y que en quant hau charràt no sa oìt una acciò memorable.
Charpeta. Què tù tantes ne has fet?
Chirabolics. Sols una mehua atropella totes les vostres.
Temporal. Pues, chic, conta un casèt de vanderilla.
Tots. Vacha vacha de broma.
Chirabolics. Atengau: Pocs diners poca salut; con que yo em fiu conte ixcàm à plasa, y vinga lo que vinga. Chustament peguì de pits en un Serril de la Ribera que acabava de vendre la seda, y portava en plata la municiò embolicada en una coixinereta, y dins lo pit. Li trabì conversaciò, y me el emportì à una casa que fàn casulles en front la Porteria de la Compañia, y li dic al Sastre: Señor Mestre traga vostè una Casulla de fansasìa, que se la ha de provar asi el Amic, perque es pera el Retor del seu Poble. Y vostè, li diguì al Pàparo, que estava en la boca oberta, la entregarà en mans propies del Señor Retor, chuntament en una esqueleta; y discurrixc que sen recordarà vostè de la dilichencia, perque aquell Señor es amic, y sabrà agrahiro. Ell plantat en mich com un siriòt no mes se sonria, y à tot dia: bien està, bien està. Comenzà el Sastre à probarli Casulles, y mes Casulles, pero à mì ninguna men agradava pera el intent; con que li dic: So Mestre vaixen vostè una de dalt, mes que siga de tesù, que asi estic yo. Pùchasen el Sastre, y el Corfòll se quedà fet un bulto en sa Casulla posada; y com anava en sarahuellets blancs, espardeña de ramalèt, cames crues, y els cabells tots estufarrats, fea una rarisima figura. Yo comense à ferli pegar boltetes, tirantli tironets per davant y per darrere à la Casulla, que com portava el bolsó en lo sì, no li asentava, y li dic: home, quin bulto es èste? Y ell respòn rientse: capte greu, no veu que son els diners de la Seda que he venut? Cuerpo de crispo! traga això de ahì, bon home, y deixeu damunt lo taulell. Còm li havien de parar bè les Casulles! Trau ell luego sa coixinereta, dèixala damunt lo taulell, y yo li dic: vaya, pegue vostè ara cap amunt uns quants pasets, y vorèm. Ell dona la bolta amunt, y yo afianse el bolsó y la done avall portes à fora. Al mateix temps que baixava el Sastre, chiras el Llaurò, y no em veu à mì, ni à la coixinera: Poder de Dios! arranca à correr en Casulla y tot à buscarme. El Sastre, que no em troba à mì, y veu marchar al de la Casulla, pègali darrere com un rellam cridant: compare, solte la