Pàgina:Junta-secreta-1794-95-bivaldi-bo.djvu/6

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat validada.
de la Repùblica, com tambè per benefici nostre, pues entonces tot hom miraria còm se gobernava, y achustaria sa concencia; lo que ara tot es llibertàt y perdiciò. Y si no, digaume en tota formalitàt: nosatros, y atres tals, quin paper fem en lo teatro? Ni paguèm casa, ni cequiache, ni enfarolada. De ser Elets de Parroquia, Colectors ni Depositaris estem esents por razon de estado. Als portals no paguèm tribut. Bè que els fraus nostres (com son eixarop de raim, y ayguarròs de moscatell) son francs de alcavala, perque cada hu els entra en son propi cuiro. En lo que toca al compliment de nostres obligacions no sen parle, perque en los empleos de bolos y virles, cartes de matute, trucos y peixqueres no es fà un minut de falta. En los ratos vacants se tiren quatre bombetes per les cases privades; y en una conversaciò honrada, com ara digàm, se fà un poc de fum de cigarro. Asò se enten, cavallers, quant està el Cielo raso, que en vindre la tronada de temporal (estamos?) entonces conills amagar. De tots estos punts ben reflexionats se trau per conseqüencia ser nosatros la llangosta de la terra, y escàndalo del poble: con que aixì es verdader dir, que estariem el sis tambè en un presidi, com un Sant en un altar.
Bufalampolla. Como se pide. Amigo Chirabolics, has parlàt com un Cicerò. Tot això posàt en un memorial de pergamì, recomanació segura pera anar à Cartago.
Charpeta. Be parla Chirabolics, pero sobre tot Bufalampolla es el gall de la escola.
Bufalampolla. Ya està dicho.
Parranda. La veritàt, Bufalampolla, à qui has amaytinàt eixa capeta? home, asi tots som uns, y entre amics no cal troballes.
Bufalampolla. Tan facilment; pues el seu amo fon tan home de bè, que al dirli: baratèm de capa, ò te la lleve, la deixà caure, y pegà à fuchir.

 Eixecutau, y amaneix tot fet trosos.

Pocarropa. Mireu, mireu que uniforme de maestranza que ha estrenàt el compare Bufalampolla.
Temporal. Qui la tè la trau.
Bufalampolla. Yo em pinte à soles. Vosatros, pobres fachendes, no teniu mes ànima que pera beure un got de vì en casa peluca; despues eixiu de alli contant el pà y la cansarrarra, borrachets à mich vi, y aneu fent por en navaixetes, embrutantse les mans en mocadorets per la peixacteria, y en rellonchets per laltar de Sen Vicent. De ahì resulta que os aborrix la chent, provoqueu la Chusticia y en molta rahò, y despues ho paguèm tots sense distinciò de persones.
Parranda. Sì, que la tehua persona es de primera clase.
Bufalampolla. A lo meñs no done mal eixemple, y quant bè el cas se fer accions de homens.
Charpeta. Sobre tot, yo me sabut plantar à un tras cantò, y al primer alma de gerga que ha eixit, llevarli el sombrero y pegar à fuchir.