Pàgina:L'ingeniós hidalgo Don Quixot de la Mancha (1882).djvu/9

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.


nas sentencias ó llatinadas que sapigueu de memoria, ó al menys que vos coste poch traball buscarlos, com será, tractant de llibertat y captiveri:

Non bene pro toto libertas venditur auro

Y desseguida al marge citar á Horaci, ó á qui ho digué. Si tracteseu del poder de la mort, acudir prestament ab

Pallida mors æquo pulsat pede
Pauperum tabernas, regumque turres.

Si de la amistat y amor que Deu mana que se tinguia al enemich, entrareu tot seguit ab l' escriptura divina, cosa que podeu fer ab un poquet de curiositat y dir las paraulas per lo menos del mateix Deu: Ego autem dico vobis: diligite inimicos vestros: Si tractesseu de mals pensaments, acudiu ab l' evangeli; De corde excunt cogitationes malæ. Si de la instabilitat dels amichs, aquí teniu á Cató qui vos donará son distich:

Donec eris felix, multos numerabis amicos
Tempora si fuerint nubila solus eris.

Y ab aquests llatinets y altres semblants vos tindrán al menys per gramátich y serho no es poca honra y profit en lo diu de avuy. En lo que pertany á posar anotacions á la fi del llibre, segurament ho podeu fer de la seguent manera. Si anomeneu algun gegant en lo vostre llibre, feu que sia lo gegant Golias, y sols ab aixó que no vos costará casi res, teniu ja trobada una gran anotació puix podeu posarhi: Lo gegant Golias ó Goliat fou un filisteu á qui matá lo pastor David d' una gran pedrada en lo vall de Teberint, segons se conta en lo llibre dels Rey, en lo capítol que vos trovareu que aixís s' escriu.

Després d' axó, pera mostrarvos home erudit en lletras humanas y cosmografia, feu de manera que en vostra historia s' anomene lo riu Tajo, y veus aquí desseguida ab una altre famosa anotació trobada posanthi: Lo riu Tajo fou aixis anomenat per un rey de las Espanyas: te son naixement en tal lloch, y mor en la mar Occeánica besant las murallas de la famosa ciutat de Lisboa, y es opinió que te las arenas d' or, etc. Si tracteseu de lladres, jo vos daré l' historia de Caco, que la sé de cor. Si de donas rameras, aquí teniu lo bisbe de Mondonyedo, qui vos manllevará á Lamia, Laida y Flora, y es anotació aquesta que vos donará un gran crédit. Si de cruels, Ovidi vos donará á Medea. Si de encantadoras y bruixas, Homero te á Calipso, y Virgili á Circe. Si de valerosos capitans, lo mateix Juli César se vos entregará en sos comentaris; y Plutarch vos donará mil Alexandres. Si tractesseu d' amors, ab dos unsas que sapigueu de la llengua Toscana, topareu ab Lleó Hebreu, qui vos n' omplirá las butxacas. Y si no voleu anarvos hen per terras estranyas, dintre de casa teniu á Fonseca Del amor de Deu, ahont se troba tot lo que vos y lo mes enginyós encerti á desitjar en tal materia. En fi no hi ha mes sino que vos procureu anomenar aquests noms, ó tocar aquestas historias en la vostra que aqui he dit, y deixeume á mi lo cárrech de posar las anotacions y acotacions, puix jo vos dono per cert que tinch de omplirvos los margens y gastar quatre fulls á la fi del llibre.

Anem are á la cita dels autors que los altres llibres tenen y que en lo vostre hi faltan. Lo remey que axó té es molt fácil, puix no teniu de fer altre cosa que cercar un llibre que los acothi tots desde la A fins á la Z com vos dieu. Donchs aquest mateix abecedari posareu vos en vostre llibre, que puix que á las claras sia vista la mentida per la poca necesitat que vos teniau de aprofitárvosen, no hi fa pas res: y tal vegada algú hi haurá y tan ximple que creguia que de tots, vos habeu aprofitat en la tenue y sensilla historia vostra. Y cuant no servesca d' altre cosa, servirá al menys aquella llarga llista d' autors pera donar autoritat al llibre. Y mes que tampoch hi haurá qui