Pàgina:Llengua i cultura a l'Alguer durant el segle XVIII- Bartomeu Simon (1996).djvu/239

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.


360. que: corregint "che".
Post. 360: Corregint "Fonch fetta achesta canzó de D. Bartomeu Simó en Càller en l'aygn 1811, trobant-se (corregint "trubantsa") en gran tribolassió (corregint "tribulació") per poder distrahir la sua gran malincunia, sent de etat 77 aygns".


TEXT 4

Títol. Corregint "Per lu retart del retorn a Algher de Dn. N.N. fa Alexu, sou servidor, la següent canzó".
1. Misegnor: B, "Misenyor" (corregint "Misegnor").
2. que: A i B, corregint "che".
3. O qu·és: A, corregint "o ch'es"; B, "si no" i ratllat "o que es" (corregint "o che es").
4. qu·és: A, corregint "ch'es"; B, "que es" (corregint "ch'es"). volontat: A i B, corregint "voluntat".
5. Jo comens, si: A, ratllat "Perdoni si"; A i B, ratllat "Si su mercet".
6. en fer-le: A, ratllat "che li vuill fer"; B, ratllat "li vull fer la".
8. sa ausènzia nos: B, "sa ausencia nos"; A i B, corregint "l'ausenzia sua". costada: A i B, corregint "custada".
9. suspirada: B, "sospirada" (corregint "suspirada").
10. perquè: A, corregint "perché"; B, corregint "pues". nos: A i B, corregint "nus".
13. B ofereix una tercera versió, definitiva, d'aquesta estrofa: "Escolti, puis, ab paciència/ que, si me assist la memòria, / pens de contar-le l·història / de quant mancà sa presència./ No la creghi impertinència,/ perchè parl de interessat". B, "Escolti, puis, ab paciencia" i ratllat "Tínghia, doncs, la suferencia" (corregint "suferènzia"). puis: A, corregint "pues".
14. B, "si me aguanta la memoria". si tinch memòria: A, ratllat "si tinch memoria" i, a continuació, "achesta historia".
15. B, "que pens contar-le l'istoria", ratllat "ascolti totta l'istoria". achesta: sense ratllar, "benché".
16. B, "si me aguanta la memoria" i, sense ratllar, "de mancarnos sa presencia"; ratllat "que (corregint "che") li cant ab gran violenzia".
17. B, "No la creghi impertinencia (corregint "impetinenzia")".
18. B, "puis le (corregint "pues li") parl de interessat". esperem: A, corregint "asperem".
21. Se creyeva: A, corregint "Totts creyevan"; B, "Tots (corregint "Totts") creyevan". sertament: B, "çertament".
22. che achesta: B, "que sa" (corregint "che la sua").
25. sem: A, corregint "son"; B, "son".
26. che·l: B, "que·l" (corregint "che'l"). prolungat: B, "prolongat" (corregint "prolungat").
29. già: B, "ya" (corregint "gia"). aygns esperant: B, "anys aguardant" i ratllat "aygns esperant".
30. sa molt pressiosa: A, corregint "la pressiosa sua"; B, "son retorn y sa" i ratllat "la pressiosa sua". venguda: B, "vinguda" (corregint "venguda").
31. qui hi: A i B, corregint "chi y".
32. qui: A i B, corregint "chi".
33. Y·ls de casa: A, corregint "Y lus de casa"; B, "Y los (corregint "lus") de casa" i ratllat "Y nusaltrus".
34. plurat: B, "plorat" (corregint "plurat"). A: després d'aquest vers en podem llegir encara dos altres de ratllats: "per veura tant retardat / lu temps que (corregint "che") s'era prescrit".
37. B, "No le parl de totts los fets" (corregint "Per parlar de totts lus fets").
38. B, "que no me basta'l papé" (corregint "che no bastaria'l paper".
39. al meu: B, "a mon" (corregint "al meu"). cunvé: B, "convé" (corregint "cunvé").
40. de los diura: B, "dels diura molt" (corregint "de lus diura").
41. las: B, "les" (corregint "las").