Pàgina:Llengua i cultura a l'Alguer durant el segle XVIII- Bartomeu Simon (1996).djvu/238

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.


312. que: corregint "che". que s'és més: ratllat "soltant s'es". distinguit: corregint "distinghit".
313. que: corregint "che". aquell: corregint "acheigl". omme: corregint "omma". dighés: corregint "dighessi".
314. que: corregint "che". ell: corregint "eigl".
315. que encara·l: corregint "che ancara'l". le presagés: corregint "li presagessi".
316. quell: corregint "ch'eigl".
317. que: corregint "che". ell: corregint "eigl". tenghés: corregint "tenghessi".
318. concertada: corregint "cuncertada".
319. sa pena: corregint "la pena sua". y la dolor tant fort: ratllat "y'l dolor fort" i "y tal fonch la dolor".
320. que: corregint "che". lo duenyu: corregint "lu duegnu". ell: corregint "eigl".
321. volghés: corregint "vulghéss". tots: corregint "totts".
322. y·l desplaer: corregint "y'l desplayer".
324. ratllat "puis que (corregint "pues che") devria parlar de tott Algher".
325. petits: corregint "petitts". quiscú: ratllat "cad'u".
326. lo: corregint "lu".
327. que: corregint "che". que la sua: ratllat "per la sua".
328. dovrà fer: ratllat "se avrá de" i "che se". desigiar: corregint "desigiará". la sua: corregint "sa".
329. puis que: corregint "pues che".
330. enfadar-vos: corregint "enfadarvus". compare: corregint "cumpara".
331. que: corregint "che".
332. qu·és: corregint "ch'és". inyorant: corregint "ignorant".
333. vos: corregint "vus".
334. senz marró y ciapa: ratllat "dexiant lu marró".
335. veure: corregint "veura". com l·història anà a acabar-se: ratllat "ab quanta pena y quant honor". acabar-se: corregint "acabarsa".
336. ratllat "aná per embarcarsa misegnor". lo pare: corregint "lu para". embarcar-se: corregint "embarcarsa".
337. Ya: corregint "Gia". senyor: corregint "segnor".
338. pòpol seu: corregint "popul sou".
339. lo: corregint "lu". le: corregint "li".
340. seu: corregint "sou".
341. ell: corregint "eigl". carinyu: corregint "carignu".
342. les: corregint "lis".
343. tots: corregint "totts". omàggie: corregint "omaggia".
344. dar-le: corregint "darli". viàggie: corregint "viaggia".
345. duenyu: corregint "duegnu".
346. embarcar-se: corregint "embarcarasa".
347. mostrà: corregint "mustrá", ratllat "prenghé".
348. fer-le compliments: corregint "ferli cumpliments". acompagnar-se: corregint "acumpagnarsa".
349. Encara ell: corregint "Ancara eigl". benquè risoenyu: corregint "benché risuegnu".
350. Corregint "mustrava desplayer en separarsa".
352. plorant: corregint "plurant".
353. ya: corregint "gia".
354. lo pare: corregint "lu para".
355. Tots: corregint "Totts". posades: corregint "pusadas".
356. viàggie: corregint "viaggia". le: corregint "li".
357. posàran: corregint "pusaran".
358. ya lo: corregint "gia lu". Marràrgio: corregint "Marrargiu".
359. navegàran: corregint "navigaran".