Pàgina:Lo nou testament de nostre senyor Jesu-Christ (1836).djvu/22

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.


tut de gent, y tingué compassió d'ells, y curá sos malalts.
15 Y haventse fet vespre, se li acercaren sos deixebles, y li digueren: Aquest es un lloch desert y l'hora jas passada; despediu la gent, peraqué anant als pobles se comprian de menjar.
16 Y Jesús los digué: No tenen necessitat de anarsen: donaulos vosaltres de que menjar.
17 Li respongueren: No tenim aquí mes que cinch pans y dos peixos.
18 Jesús los digué: Portaumels aquí.
19 Y havent manat á la gent que s'assentassen sobre l'herba, prengué los cinch pans yls dos peixos, y alsant los ulls al cel benehí, y partí los pans, yls va donar als deixebles, y aquestos á la gent.
20 Y tots menjaren y quedaren saciats. Y recullidas las sobras, umpliren dotse coves dels bussins.
21 Yl número dels que menjaren fou cinch mil homes, sens contar donas ni criaturas.
22 Y luego Jesús compelí á sos deixebles á pujar en la barca, y á que passassen antes que ell al altra banda del estany, mentres que ell despedía á la gent.
23 Y quant hagué despedit la turba, sen pujá á una montanya á fer oració. Y arribat lo vespre estava ell tot sol allí.
24 Y la barca en mitg del mar era combatuda de las olas, puix era contrari lo vent.
25 Emperó á la quarta vetlla de la nit, vingué Jesús envers ells, caminant per sobrel mar.
26 Y quant lo vegeren caminar per sobrel mar, se turbaren dihent: Es una fantasma. Y de por comensaren á cridar.
27 Mes Jesús al mateix temps los parlá, y digué: Teniu bon ánimo, jo so: no temau.
28 Y respongué Pere, dihent: Senyor, si sou vos, manaume que vinga per sobre l'aygua cap á vos.
29 Y ell li digué: Vina. Y baixant Pere de la barca, caminava sobre l'aygua per arribar á Jesús.
30 Emperó vehent que'l vent era fort tingué temor, y com comensás á enfonsarse, cridá dihent: Senyor, salvaume.
31 Y luego allargant Jesús sa ma, l'agafá, y li digué: Home de poca fe; ¿perqué has dubtat?
32 Y tan prest com entraren en la barca, cessá lo vent.
33 Yls que estavan en la barca s'acercaren y l'adoraren, dihent: Verdaderament sou lo Fill de Deu.
34 Y havent passat al altre costat del estany, vingueren á la terra de Genesar.
35 Y haventlo conegut los homes de aquell lloch, enviaren per tota aquella comarca, y li presentavan tots los malalts.

36 Y li suplicavan quels deixás tocar tan solament la bora de son vestit. Y tants quants la tocaren quedaren sans.

CAP. XV.

Condemna Jesús las tradicions humanas oposadas als preceptes de Deu. Cura á la filla de la Cananéa que dona mostras de gran fe; y dona menjar en lo desert á una gran multitut de gent ab set pansy alguns peixos.
1 Llavors s'acercaren á ell alguns Escribas y Fariséus de Jerusalem, dihent:
2 ¿Perqué tos deixebles traspassan la tradició dels ancians? Puix nos rentan las mans quant menjan pá