Pàgina:Lo nou testament de nostre senyor Jesu-Christ (1836).djvu/80

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.


30 Queu fou de Simeon, queu fou de Judas, queu fou de Joseph, queu dou de Jonás, queu fou d'Eliakim,
31 Queu fou de Mélea, queu fou de Menna, queu fou de Methatha, queu fou de Nathan, queu fou de David,
32 Queu fou de Jessé, queu fou de Obed, queu fou de Booz, queu fou de Salmon, queu fou de Naasson,
33 Queu fou d'Aminadab, queu fou d'Aram, queu fou d'Esron, queu fou de Phares, queu fou de Judas,
34 Queu fou de Jacob, queu fou d'Isaac, queu fou d'Abraham, queu fou de Thare, queu fou de Nachor,
35 Queu fou de Sarug, queu fou de Ragau, queu fou de Phaleg, queu fou de Heber, queu fou de Salé,
36 Queu fou de Cainan, queu fou d'Arphaxad, queu fou de Sem, queu fou de Noé, queu fou de Lamech,
37 Queu fou de Mathusalé, queu fou de Henoch, queu fou de Jared, queu fou de Malaleel, queu fou de Cainan,
38 Queu fou d'Henós, queu fou de Seth, queu fou d'Adam, queu dou de Deu.

CAP. IV.
Dejuni y tentació de Jesu-Christ en lo desert. Predica en Nazaret. Va á Cofarnaum, ahont deslliura á una esperitada. Cura la sogra de Sant Pere: y fa altres miracles.
1 EMPERÓ Jesús, ple del Esperit Sant, sen torná del Jordá, y fou impelit per lo mateix Esperit al desert,
2 Ahont estigué quaranta dias, y era tentat del diable. Y en aquells dias no menjá res, passats los quals tingué fam.
3 Y li digué lo diable: Si ets fill de Deu, digas á aquesta pedra ques tornia pá.
4 Y Jesús li respongué: Escrit está: No viu l'home de pá solament, sinó de tota paraula de Deu.
5 Yl portá lo diable á una montanya molt alta, y al moment li mostrá tots los regnes del univers.
6 Y li digué: Te donaré tot aquest poder, y la gloria d'ells; puix á mi sem ha donat, y ho dono á qui vull.
7 Per lo tant, si postrat m'adorasses, tots serán teus.
8 Y responent Jesús, li digué: Apartat de mi, Satanás, perqué escrit está: A Deu ton Senyor adorarás, y á ell sol servirás.
9 Yl portá á Jerusalem, yl posá sobre lo pinacle del temple, y li digué: Si ets fill de Deu, tírat de dalt baix:
10 Puix escrit está, que maná á sos ángels te guardian;
11 Y te sostingan en sas mans, peraqué ton peu no ensopegui en pedra alguna.
12 Y responent Jesús, li digué: Dit está: No tentarás al Senyor ton Deu.
13 Y acabadas totas estas tentacions, se retirá lo diable d'ell per algun temps.
14 Y per virtut del Esperit torná Jesús á Galiléa, y sa fama s'espargí per tota la comarca.
15 Y ell ensenyava en las sinagogas d'ells, y era alabat de tots.
16 Y aná á Nazaret ahont se havía criat, y segons tenía de costum, entrá en dia de dissapte en la sinagoga, y s'alsá á llegir.
17 Y li donaren lo llibre del profeta Isaías. Y quant obrí lo llibre, trobá lo passatge en que estava escrit:
18 L'Esperit del Senyor es sobre mi, per lo que m'ha ungit, y m'ha enviat á predicar l'evangeli als pobres, á curar als contrits de cor,