Pàgina:Lo nou testament de nostre senyor Jesu-Christ (1836).djvu/95

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.


Martha, Martha, tu estás molt afanada y t fatigas en moltas cosas:

42 Emperó una sola cosa es necessaria: y María ha escullit la millor part, la qual no li será presa.

CAP. XI.


L'oració Dominical. Perseverancia en orar. Dimoni mut. Blasfemias dels Jueus. Parábola del valent armat. Jesús repren als Fariséus y als Doctors de la Lley.

1 Y succehi que estant ell orant en cert lloch, quant concluhí, li digué un de sos deixebles: Senyor, ensényans á orar axí com ensenyá Joan á sos deixebles.
2 Yls digué: Quant oreu, diheu: Pare nostre que estau en lo cel, sia santificat lo vostre nom. Vinga lo vostre regne: fássas la vostra voluntat, així en la terra com en lo cel.
3 Donaunos avuy lo nostre pá de cada dia.
4 Y perdonaunos nostres pecats, axí com nosaltres perdonam á tots los quens deuhen. Y nons deixeu caurer en la tentació: ans deslliuraunos de mal.
5 Yls digué també: Si algú de vosaltres tingués un amich, y anás á ell á mitja nit, y li digués: Amich, deixam tres pans;
6 Perqué acaba d'arribar de jornada un amich meu, y no tinch res que donarli;
7 Y si l'altre respongués desde dins, dihent: Nom enfadis, ja la porta está tancada, y las mevas criaturas son al llit ab mí, nom puch llevar á donartels.
8 Y si l'altre insistís en trucar á la porta, jous dich, que si nos llevás á donárloshi per rahó de ser amich seu, certament se llevará per sa importunitat, y li donará quants pans haja menester.
9 Y jous dich á vosaltres: Demanau, y seus donará; cercau, y trobaréu; trucau, y seus obrirá.
10 Perqué tot aquell que demana, reb; yl qui cerca, troba; y al que truca li obran.
11 ¿Y si algú de vosaltres demanás pá á son pare, li donará ell per ventura una pedra? ¿O si demana un peix, li donará una serp en lloch de peix?
12 ¿O si demanás un ou, li donará tal vegada un escorpí?
13 Si vosaltres, donchs sent mals, sabeu donar regalos bons á vostres fills, ¿quant mes vostre Pare celestial donará l'Esperit bo als quel hi demanian?
14 Y Jesús estava llansant un dimoni, lo qual era mut; y quant hagué llansat lo dimoni, parlá lo mut, y la gent se meravalleva.
15 Emperó alguns d'ells deyan: Per virtut de Beelzebub, príncep dels dimonis, llansa los dimonis.
16 Y altres, pera tentarlo, li demanavan algun senyal del cel.
17 Mes Jesús, penetrant sos pensaments, los digué: Tot regne dividit contra sí mateix será destruit; y casa dividida contra sí mateixa será arruinada.
18 Puix si Satanás está també dividit contra sí mateix, ¿com podrá subsistir son regne? perqué vosaltres diheu, que jo llanso los dimonis per virtut de Beelzebub.
19 Donchs si jo llanso los dimonis per virtut de Beelzebub, ¿vostres fills per virtut de qui los llansan? Per aixó ells serán vostres jutges.
20 Emperó si jo llanso los dimonis mediant lo dit de Deu, certament quel regne de Deu ha arribat á vosaltres.
21 Quant l'home valent armat guarda sa casa, están en pau totas las cosas que ell posseheix.
22 Mes si venint un mes fort que