Pàgina:Los col·loquis de la insigne ciutat de Tortosa (1877).djvu/120

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat validada.


fonso que com he dit també era Rey de Aragó del qual era coralment amat, y en molt tingut, y perque dins pochs dies apres mori lo dit Rey D. Alonso lo Príncep delliberá pasarsen en Cicilia, y lo Rey D. Joan son pare per la mort de D. Alonso succehí en tots los regnes de la Corona de Aragó salvo que en lo de Nápols resta Rey D. Fernando fill natural del Rey D. Alonso, y perque todavía durava en lo Rey D. Joan la cólera contra lo Príncep tingué per bé de estarse allá en Cicilia ahont li foren fetes grans cortesíes y festeitg per los cicilians.
 D. P. Desatinat me teniu Señor Livio ab lo que contau, y de veritat no puch jo compendrer com aixó pugué ser perque vos nos dieu per una part que lo Rey D. Joan fonch un Príncep savi, clementíssim, y molt piadós, y per altra part nos teniu mostrats tans, y tals cumplimens, y perfeccions del Príncep D. Cárlos, que par nos pot dir mes de un home si be que pera dirvos la veritat jo tinch recel nous siau allargat de la brida en aqueixes llaors y tras tot asó nos dieu que lo Rey D. Joan perseguía ab tanta porfía al fill, y á tal fill y per cosa tan injusta y desrahonable jo asó com he dit nou puch entendre, que si lo Rey era savi nou havia de comensá, y si clement, y piadós no perseverar.
 L. Lo que jo tinch dit del Príncep no mo he trobat jo ell está tot escrit en la Crónica de Aragó feta per D.r frare Gualberte Fabricio de Vagat de la Orde de San Bernat de quijaus tinch feta mensió, y está en la vida del Rey D. Jaume segon lo qual frare concorregué en lo temps del Príncep D. Cárlos y feu aquella Crónica per instancia y ab despeses dels Deputats del Regne de Aragó ab gran solicitud y traball, en lo demes que diueu del Rey tambe só yo del vostre parer, mas toda via pasa lo negoci com yo l'he contat.
 F. Per ventura lo Príncep encara que fos tal com nos