Pàgina:Los col·loquis de la insigne ciutat de Tortosa (1877).djvu/23

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat validada.


també confese que es necesari saberla les persones principals perque es la Española que en tota la Europa se coneix, pero condemne y reprove lo ordinariament parlarla entre nosaltros perque de asó se pot seguir que poch á poch se lleve de rael la de la Patria y aixi pareixeria ser per los castellans conquistada.
 D. P. No estich mal ab lo que dieu que cert ya comensa de pasar la ralla aquest abus tant y mes que asi, allá en Valencia entre nosaltres yo tendria per bé ques considerás per tots asó.
 F. Yo tinch per imposible lo remey y per só será supérflua la consideració que diuen Sr. D. Petro y á mes supérfluo lo comprengué lo cap; tota via opres molt plaher en que aixi sesia esfonsada la llengua nostra sobre la aragonesa en lo Regne de Valencia y en aqueixes Illes, y ab asó mudem de noves: aquell mercader ab qui parlaveu Sr. D. Pedro perque está allí aguardant, despediulo y anarnosnem á misa.
 D. P. No espera á mí que ja yo tinch acabat lo que havia de negociar ab ell y no era mes de que me donas asi pera susara 100 Ducats y quem fes crédit pera Barcelona de 500 pera als dies que'estaré alli.
 L. O que grans son les necesitats, que de cada hora tenim los Cavallers de esta gent.
 F. Pues á fé que están bé en lo mont y que ames del servei que fan per ses propies ganancies, moltes coses arriben á noticia dels homens de totes les parts del mon per la industria y comersi seu, que no arribarien si ells no fosen.
 D. P. No hi ha que duptari que á la veritat mol temps ha que es un art la del negosi prou estimada y de molts Cavallers y ciutadans honrats usada, y per avuy no deixa essero encara en Valencia.
 L. Y lo mateix també en Barcelona y en altres parts y en Tortosa he ohit yo que solia eser lo negoci també molt tractat.