Pàgina:Los col·loquis de la insigne ciutat de Tortosa (1877).djvu/91

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat validada.


representar una sobre vesta militar: mes avan ordenaren, que quant un novio anás á la casa de la novia pera portarla á missa, com es us y pratiga, les dones que en sa compañía portaria que tots temps solen esser moltes anasen davan tots los homens, encara que allí si trobassen qualsevols officials del Rey, ó, de la ciutat.
 F. Aixó yo ú he vist usar y no ha molt temps.
 L. Y yo també: aixi mateix ordenaren que no pagasen drets per les toques y altres coses del cap; mes, que si sobrevivien als marits, restassen per sues totes y qualsevols robes y joyes que llurs marits los heurien fetes, per de gran valor que fossen; asó fonch lo que per elles se feu: també he oit dir mes de asó, no tinch la certinitat que seria menester, y es que ordenaren que oint la missa de novios lo marit y muller, hagués de seure la novia á la mandreta, y que los Curats de la Seu ignorant la causa perque asó s'fea aixi pareixen los mes prest mala pratiga y mala crianza que preheminencia, ó han fet desusar.
 D. P. Tot estava prou ben fet, mas lo de les aches estaria donosíssim, ó que gracioses anirien les dones ab aquella tan estranya divisa, pareixerien monges de Junqueres de Barcelona; dicvos que es estat un malíssim cas deixar perdre una cosa tan senyalada. Hauria molt temps, que aixó hes deixat de usar?
 L. No pot haver molt temps, perque yo he oit dir al Reverent M.e Baltasar Sorio Llector de la Seu, persona de molt gran autoritat y doctrina, que com sabeu passa ya per avui los noranta anys de sa edad que ell ha vist de aquestos habits, que com he dit los dien pasatemps ab la insignia de la acha de drap de grana y que la veu en casa del Artiaca Garret en los primers anys que vingué á Tortosa, bé que ya nols usaben com ell los veu, mas no podia haver molt temps, quels havien deixats, puix encara seni trobaven per les cases de les Señores, y també á la Seño-