Pàgina:Los fills de la morta-viva (1879).djvu/63

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.
–61–

remoniarum in ingressu solemni Principis exhibetur causa: ex edito in lucem Francofoarti ann 1698 á Joanne Nicolao in breviorem, et expeditorem stilum concinnatus. Pág 1.ª—Expostulati cum otra Libitina de

    llengua, com soch apasionat, ningun mig ni treball ometria, que juçgara ser del cas pera lo fi de que se tracta.

    Y pera que V. M. veja que parle ingenuament, li tramet dues cartes llemosines, qu' es lo que puch donarli per ara, les quals, per haber en elles cópia de vocables valencians, jutge que tal vegada podrán servir al Diccionari que V. M. está treballant ara. Puix encara que dech supondre que tindra V. M. noticia de ells, podria succehir qu' algú no l' haguera oit; y açó bastaria pera que jo tinguera per acertat lo meu pensament, sent cért que ab ma sola veu que li afegira, llograria mon intent, y faria un bon servici, per ser cosa convenient que ixca lo Diccionari ben cumplit y acabat. Y cas que pera açó no servixquen, servirán pera saber les cerimonies que observaren los antichs valencians en les rinyes, y la manera que tingueren d' eixir á un desafiu; puix no contenen altra cosa en sí que ú qu' en hagué entre Pere Maça y En Joan Vilaragut. La primera es d' este caballero, y diu així:

    «Don Pero Maça: créch que vos hajáts per nottori, com no solament entre els gentils homens hon ja causa alguna, més encara entre molts altres, per sola voluntat é dellit se son fetes requesta de batalla. E com per vostre treball sia desijos que aquell de vos, ó de mí, al qual la fortuna será favorable, puxa haber manera de gloriarse en lo dany é deshonor de altre. Per tal jo Joan de Vilaragút á tota ma requesta, requir de combatre á tota ultrança á vos dit En Pero Maça, mon cors contral vostre sens nenguna altra companya, segons gentils homens per semblats requestes han acostumat á combatre.»—Dónali de terme pera respondre tres dies, y que done la carta al molt noble Galvan de Villena, y quatre mesos de temps pera cercar Jutge, y sino en trobaba, en prenia éll altres quatre, y sino quedaba la requesta en lo mateix punt.—Dat etc. partida por A. B. C. Juan Vilaragút.

    La segona carta es la resposta á esta, qu' es d' En Pedro Maça, y diu així:

    «Mosen Joan de Vilaragút. Jo Pero Maça he rebut una vostra letra per Catalunya lo Heraut, partida etc. que diu Don Pero Maça crech que vos hajats per nottori etc. A la qual vos responch: Que en nom de aquell qui es vencedor de les batalles, é de nostra Donna é del benaventurat Sent Jordi accepte la vostra requesta, é deuis que la dita batalla