Pàgina:Los trovadors moderns (1859).djvu/54

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.

 Y en efecte si eu repara
cuansevol, que á elles s' arrima,
totes tenen coll de á vara,
y la cama llarga, y prima.
 No mes que obrigues la boca,
ya et diuhen no comprén pá,
y á mi encara que m' agrá,
sols per creurels... compre coca.
 Yo no sé perqué eu dirán
hasta els mateixos que el venen,
sent així tots ells tenen
tant d' amor al nostre archan.
 Que si dus la bolsa en má
á tot et diuhen que ui,
pero yo els dic que «demá»
y me l' amague en lo si.
 Tampoc encontrarás mai
per davant ni per darrere
ningú que li diguen Pere,
ni Roc, Quelo, Cbaume ó Blai;
 Y parlant en veritat,
crec que sants no n' hi ha mes c' ú,
perqué tinc ben observat
que á tots els diuhen muixú.
 Ya pots figurarte pues
el meu cor com estará
cuant els parle en valensiá,
y em responen en fransés.
 Que es lo mateix pera mí,
(y els ho dich soltant la risa)
que si em parlen en llatí,