Pàgina:Poesías jocosas y serias del célebre Dr. Vicens García (1820).djvu/19

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.

als metges, y pogueren repararli en alguna manera la salut; pero ab la certesa de que no podia viurer molt; pues los remeys eran ja infrutuosos: ab tot lograren que pogues per alguns mesos desempenyar las funcions de son ministeri. Fou en est ultim infortuni visitat continuament dels seus amichs, als cuals deleytaba ab discursos plens de pietat, desengany y ensenyansa.

  En aquest temps foren cononisats San Ignaci de Loyola, fundador de la Apostolica companyia de Jesus y san Francisco Xavier, y entre las grans festas que se feren en Espanya, lo collegi de la companyia en la ciutat de Gerona disposá un torneig poétich, y al efecte se despacharen cartells per tota la provincia, convidant als poetas que gustasen concorrer á ell en lo dia senyalat 24 de Juliol de 1623. García ( devotisim de la companyia de Jesús y quisá un de sos deixebles ) ja que per la sua grave indisposició no podia personalment concorrer volgué no faltari asistinti per medi del excellent romans que remeté, y es el que comensa: Una ninfa de Sagarra, en cual romans apar pronostica sa mort baix la metafora de la una musa en la ultima cuarteta.

  Se conservaba García en un mateix estat de salut que donaba esperansa als seus amichs, cuand als primers de Agost del citat any de 1623 lo acometé una complicació de accidents tant violents, que feren temer sa mort; pero á forsa de remeys se lográ una recomposició que prestaba novas esperansas. Contra la voluntat dels metges se llevá del llit, perque los incendis y dolors que patia no li permetian est descans, y també perque sentintse inmediat al sepulcre volgué fer un escrutini dels seus escrits entregant á las llamas tots los que no inspiraban una perfecta virtut. ¡ Llastima que faltás en esta ocasió un Augusto que impedis la perdua de las obras originals del nostre Virgili ! De dia en dia se agravá la sua malaltia pero ell ( cual catolich Sabi) esperaba tranquil la sua mort, ben penetrat de la misericordia del Señor, y reservá per estos ultims dias la mistica y expresiva glosa de la secuencia de la misa de difunts en decimas, continuadas en las poesías serias, y comensa: La vorás activitat, de cual poesía digué: que de tantas obras com habia compost, sols aquella mereixia lo nom de bona, reservantla del incendi que habia consumit las demas.

  Als ultims del mateix Agost deixantse persuadir dels metges, torná á fer llit, y faltantli las forsas conegué proxima la sua mort. Per donar á sos feligresos los deguts exemples de christiana comformitat y religiosa mort, despres de haberse confesat ab un dels amichs rectors veins que asistien, rebé lo sagrat viatich, fent antes una oració á sa divina magestat, que compungí á tots los circunstants. La curta vida de que gosá despres