Pàgina:Segona serie de cançons populars catalanes (1909).djvu/103

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.

Aquesta pàgina conté una partitura.

CANÇÓ DE L'INFANT
 { \key g \minor \tempo \markup {\italic {Com breçant}} \time 6/8
  r4. g'8. fis'16 g'8 a'8. (bes'16) 
  c''8 bes'4 a'8 \bar "|" \break g'4        % a l'infant .. 
  r8 g'8. fis'16 g'8 a'8. (bes'16)         % tot mort ...
  c''8 bes'4 a'8 \bar "|" \break g'8        % i tot gelat
  r8 d''8 d''4 c''8 bes'8. a'16          % comprem-li ..
  bes'8 c''4 d''8 \bar "|" \break bes'8. a'16    % puix ..
  g'8 fis'4 g'8 a'4.~ a'8               % no té vestit
  r8 d''8 \bar "|" \break d''4 c''8 bes'8. a'16   % Fill de ..
  bes'8 \bar "||" \time 3/8 c''4 d''8 \bar "||" \break \time 6/8 bes'8. a'16  % en l'establia
  g'8 fis'4 fis'8 g'4.~ g'8             % n'és nat anit
  r8 d''8 \bar "|" \break d''4 c''8 bes'8. a'16   % si l'infant plora
  bes'8 \bar "||" \time 3/8 c''4 a'8 \bar "||" \break \time 6/8 bes'8. a'16 % i la senyora
  g'8 fis'4 ees'8 d'4.~ \fermata d'8         % tristeta està
  r8 d''8 \bar "|" \break d''4 c''8 bes'8. a'16   % Fem-li cosetes
  bes'8 \bar "||" \time 3/8 c''4 a'8 \bar "||" \break \time 6/8 bes'8. a'16    % ben boniquetes
  g'8 fis'4 fis'8 g'4. \fermata \bar "||"        % ja callarà
 }
 \addlyrics {
  Què li da -- rem 
  a l'In -- fant nat,
  tot mort de fred 
  i tot ge -- lat?
  Com -- prem -- -li ro -- ba,
  puix és tan po -- bre,
  no té ves -- tit.
  Fill de Ma -- ri -- a,
  en l'es -- ta -- bli -- a
  n'és nat a -- nit.
  Si l'In -- fant plo -- ra
  i la se -- nyo -- ra
  tris -- te -- ta‿es -- tà?
  Fem -- -li co -- se -- tes
  ben bo -- ni -- que -- tes:
  ja ca -- lla -- rà.
 }