Pàgina:Segona serie de cançons populars catalanes (1909).djvu/9

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.

Aquesta pàgina conté una partitura.

DONYA ISABEL DE CASTILLA
 { \key d \major \tempo \markup {\italic Moderat} \time 3/4
  r2 e''8. d''16 cis''4. a'8 b' cis'' d'' e'' d''4 b'~ \bar "||" \break \time 2/4 b'8 r8
  e''8. d''16 \bar "||" \time 3/4 cis''4. (a'8) \times 2/3 {a'8 b' cis''} d''4 d''~ d''8 r8 \bar "|" \break
  d''8. d''16 e''8 d'' cis'' b' b' (ais'4~) ais'8 \fermata  % en un jardí ...
  cis''8. cis''16 \bar "|" \break cis''4. ais'8 b' cis'' d'' (cis'') b'4 % a la vora ..

  a'4 fis'4. a'8 a' b' \bar "||" \break \time 2/4 cis''4 b'  % Més ai
  b'4 e''8. d''16 \bar "||" \time 3/4 cis''4. a'8 \bar "" % de la oliva
  b'8 cis'' \bar "|" \break d'' (cis'') b'4         % n'he nascuda
  a'4 fis'4. ais'8 ais' b' cis''4 b'4 \fermata \bar "||"  % més ai! de la oliva
 }
 \addlyrics {
 Un ma -- tí de Sant Jo -- an _ _ _
 a co -- llir ro -- ses m'en -- vi -- en
 en un jar -- dí que te -- nim
 a la vo -- ra de ma -- ri -- na;

 Més ai! de la o -- li -- va,
 de la o -- li -- va 
 n'he nas -- cu -- da;
 més ai! de la o -- li -- va.
 }