Pàgina:Singlots poetichs (1867).djvu/76

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.
7
LAS PILDORAS D'HOLLOWAY.
Quim

Despres volem ben cabals
per los gastos que la guerra
'ns costa en aquesta terra,
cuatre cent milions de rals;
y per no romprens la closca
en pensar cuand pagarán,
conservarèm á Tetuan
fins quens afluixeu la mosca.
Escrit está, si convé
no heu de fe mes que firmar. (Desenrotlla un paper y li indica la ploma y lo tinter.)

Mu.

¡Vosaltres debeu pensar
que mon germá es en Xifré!
Convinch ab lo de Tetuan
y lo del cónsul á Fez,
perque veix que molt just es,
pero cuartos no n' hi há tants.
Posemho á doscents milions
y de que está llest m' alabo.

Quim

No vos 'n treuré ni un xavo,
ya sabeu las condicions.

Mu.

Mireu que vindrá lo istiu
y lo valor vos enganya,
perque no es lo istiu d' Espanya
ahont tota cuca hi viu;
Viure aquí es un patí etern.

Quim Avisos que no son nous.
Mu.

S' hi podrian covar ous...
y ¿qué 'n direm de l' hivern?
hi fa uns frets tant horrorosos
que agafaréu un cadarn.

Quim

'L que rosega la carn,
fill meu, que rosegui 'ls ossos.
Molt be som bons per anar
per Madrit lluint l' uniforme:
cuand hi há guerra es molt conforme
que 'ns vinguém á molestar.

Mu.

Recordeuvos dels soldats
que cuand s'embarcan fan l' ánech.

Quim

Yo tinch la paella pel manech,
no afluijo per cap costat:
ó be 'ls cuatre cents ó ré.

Mu.

Baxeu alguna coseta,
yo, pujo d' una pesseta...

ESCENA VIII.

Quim, Muley y Ambrós que entra ab la safata dels cafés, copas etc.

Am. D. Juan.
Quim  ¿Que vols?
Am.

(Deixantho sobre la taula.) 'L café.
(Aparta los papers, coloca las tassas al puesto corresponent, y cuand veu que Quim y Muley están distrets 's treu una paperina y tira uns polvos á la tassa de Muley.)

Quim M' acompanyareu á pendrel.
Mu.

Ab molt gust. (Prenent café.) Per lo demés
un incendi la guerra es
y habem de deixar d' encendrel.

Quim

Lo que es yo no puch baixar
ni un ral de lo que hos hi dit.

Mu.

Vos 'n podeu torná al llit,
que aquet preu no pot anar.
Mes ¿sabeu que te sustancia
aquest café y bon olfato?

Am.

(Ap.) Si, ya veurás d' aquí un rato,
no t' arrendo la ganancia. (Sen va rien. Entretant Quim 's treu 'l rellotge, y al veurer que es molt tart diu sorprés.)

Quim ¡Fumlo!
Mu.  ¿Sabeu quina hora es?
Quim Las dotse.
Mu.

 Com passa 'l temps! (Alsantse.)
Vamos donchs, digueu que fem
yo no 'm puch esperar mes.

Quim

Ya hos hu he dit, 'ls cuatre cents
y queda 'l tracte cabal.

Mu.

¿Fem res afaginthi un ral
columnari?

Mu.

 ¡Cá! fa vent.
Vos hi dit l' últim y á fé
que no 'n treuré res, Muley.

Mu.

¡Teniu paraula de Rey!
mireu Quim, penseusi bé.
Hi rebut tropas molt tendras
que no han estat foguejadas.

Quim

Cuand las fillas son casadas
sempre solen surtí 'ls gendras.
¿Qué 'n fareu d' aquesta tropa