Pàgina:Un Fandanguet en Paiporta (1867).djvu/29

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat validada.
Atvertensies.


 Al alsarse el teló, quant apareixen Marieta y compañeres ocupades en arreglar les cadires, etc., podia cantar cuansevol d'elles alguna d'eixes cansonetes que acostumen les dones mentres fan les faenes de casa; y asó donaria lloc á un ratet de esena múda, que deurá en tot càs invertirse en la limpíeza que tenim indicá, y en arruixar (en un bon llibréll) la porta del carrer, que deu estar uberta y situá en lo mich del fondo, y donar vista á alguna plasa, ahon se vechen parats grupos de chent del póble, ó cuansevól atra perspectiva de bon efecte.
 2.ª Tampoc voldria dir res que tinguera lloc el báll en cuansevól atre puesto que no fora dins de casa; per eixemple, á la pórta del corral ó del carrer , baix de un gran emparrat, ó á la vista de un chardí ben bonico, que deuria formar part de l'alqueria del Tio Pere. En fi, pot arreglarse la cósa d'aquella manera que les sircunstansies millor permitixquen, y cause mes ilusió als espectadors.
 3.ª A falta de algunes cóples, que tinguen mes grasia, póden cantarse, durant el ball, les siguients.
 La morena que yo adoro,
 cuando peina sus cabellos,
 paresen madecas d'oro. ..
 si no fuera que son niegros

 Mi amor antregué á una rubia,
 y como vive en Torrente,
 l'otro dia en una lluvia
 se lo llevó la corriente.

 Busqué el novio en Masa-nasa
 por hallar un buen olfato,
 mas con suerte tan escasa
 que mi Visiente está chato.