Pàgina:Viatjes de Ali Bey el Abbassi (1888).djvu/118

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat validada.
114
viatjes per áfrica y assia

 Nos serviren lo té, y després de mitja hora de conversa, Sidi Ginnan me demaná si podria dirme una paraula á solas. Nos n' anarem á altra sala ab un secretari que ab ell havia dut. Aixís que 'ns sentarem, comensá á ferme diferentas preguntas. Me demaná lo nom, edat, patria, y ahont havia estudiat; després me demaná li resolgués diferents problemas astronómichs, tals com la longitut y declinació del sol del mateix dia, sa revolució periódica, la precessió dels equinoccis, la longitut y latitut de ma patria, las de ma casa en Lóndres, etc. No m' agradava ni molt menos tal conversa, perque ignorava son objecte. Vaig respondre ab certa severitat, lo qual no impedí que la trasladés al secretari. Afegí las duas prediccions dels dos propers eclipses de sol y lluna, quals datas y horas anotá també l' escribent. Després de lo qual los vaig despedir fent un regalo á cada hu.
 Mentres durá aquesta especie d' interrogatori, Hadj Edris no parava d' una sala á altra ab la més viva inquietut; y quan despedit l' astrólech vaig tornar al saló de la tertulia, vaig trobar á tots mos companys dividits en grupos de quatre en quatre, fent oració per mi. Me conmogué l' interés que 'm manifestavan aquells apreciables amichs. Lo bon Hadj Edris se tranquilisá, y tots me feren los cumpliments més afectuosos.
 L' endemá sortirem á fora al objecte de passar dos ó tres dias en un jardí de Hadj Edris: més no haventhi més que homes, y no poguent dedicarnos á cap joch, ni tampoch á la dansa y música, diversions incompatibles ab la diversitat de nostre carácter, com tampoch usar licors prohibits per la lley; no havent la major part de nosaltres cultivat prou las ciencias pera ferlas servir d' assumpto á nostras conversacions; reduhits á la impossibilitat d' ocuparnos de noticias políticas per la falta absoluta de correspondencias, correus y papers públichs, ¿en qué passariam lo temps? En menjar com Heliogábalos cinch ó sis vegadas al dia, en beure té la major part d' ell, resar plegats, jugar com xicots, nombrar d' entre nosaltres bajás, kalifas, kaids, que prenian lo mando pera gobernar tot lo restant de la companyía, á cada menjar, á cada té y á cada passeig.
 L' únich joch que presenta una mica d' interés, es un que