Poesies en mallorquí popular/El Porch de Sant Antoni

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca


El Porch de Sant Antoni
___________


Hooooo... hiiiii...
Tiruririrena, tiruriii...
—El porch se rifa
¿qui vol durhi?

—¡Hala! ¡Qui hi posa
á n'el porch gras
de Sant Antoni!
—Prenne un, Geroni,

demá el treurás.
—Vaja una joya
que t'en durás,
un porch que pesa
uns dèu quintás.
Hooooo... hiiiii...
Tiruririrena, tiruriii...
—Qui'l vulga treure
que venga á mi.

—¡Hala! ¡Qui'm compra
el venturós!
—¡Hala qui hi posa!
—Mestressa Rosa,
posauhi vos.
—Dins aquest carro
jau tot gojós.
Dos m'en romanan
no més que dos.
Hooooo... hiiiii...
Tiruririrena, tiruriii...
—Cent duros costa.
¡Vaja un gorrí!

—Jo bé voldría

sebre quin és
el qu'ha de treure.
—Sempre deu jeure
ab tant de pês.
—Coranta arroves.
¿Que ho has entês?
—¡Huey, xeremiero,
donaume'n tres!
Hooooo... hiiiii...
Tiruririrena, tiruriii...
—¿Tres papeletes?
Vatles-t'aquí.

—¡Quina ventura
si jo'l tregués!
—No sies pura,
santa criatura.
Venga els doblés.
La rifa grossa,
si jo pogués,
te donaría;
y encara més.
Hooooo... hiiiii...
Tiruririrena, tiruriii...
—El que ha de treure,
jo el tench aquí.

—Cap m'en agrada
d'els que tú tens.
Tria'n Magdalena
mitja dotsena,
tu que ho entens.
—Filleta dolsa,
¿y ahont me vens?
De triar rifes
jo no'n sé gens.
—Hooooo... hiiiii ...
Tiruririrena, tiruriii...
—Demá se rifa
tan bon bossí.

—¡Hala! ¡Qui hi posa!
Demá el rifam.
—¡Vaja una muya!
La séua xuya
té més d'un pam.
—Qui vol la joya,
trega el corbam;
y enguany al manco
no tendrá fam.
—Hooooo... hiiiii ...
Tiruririrena, tiruriii...
—Qui treure'l vulga
que venga á mi.

—Ja n'hi ha de pressa.
¡Mirau quin truy!
—Si'n vols, fé vía
que'l derrer dia
de vendre es 'vuy.
—Donaume'n quatre.
De vos los vuy.
Jo sé que sempre
teniu bon uy.
Hooooo... hiiiii...
Tiruririrena , tiruriii...
—¡Hala, qui hi posa!
que ja es la fi.

—Vos que duys l'orga
daume un billet.
No trieu massa.
¡Quina catxassa
duys, homonet!
—Les mans tench baubes
de tant de fret.
Prenlo tú y mira
si es tot solet.
Hooooo... hiiiii...
Tiruririrena , tiruriii...
—Qui billets vulga
vatne-t' aquí.

—¡Hala! ¿Qui hi posa
á n'el porch gras
de Sant Antoni?
Dins Vallcoloni
tengué el séu jas.
Li daren faves
de tres favás,
ordi y civada
perque engreixás.
Hooooo... hiiiii...
Tiruririrena , tiruriii...
—Demá se rifa
ben dematí.