Vés al contingut

Primeres ordenacions dels Cavallers de Sant Jordi (1371)

De Viquitexts
Primeres ordenacions dels Cavallers de Sant Jordi (1371)
Pere el Cerimoniós

A servei de Deu é de nostra Dona santa Maria é en reverencia del benevirat Messen Sent Jordi ordena lo Senyor Rey, que empresa de nobles é de cavallers scrits, sia feta en la forma é manera davall escrita, los quals sien nomenats los Cavallers de san Jordi.

Primerament, que la vestidura ab que seran rebuts, sia mantell é de drap blanch, ab lo creu vermella en la part denant, é la crea sia tan longa é no menor com es lo clos de la palma de I home, étan ampla com la ungla del dit menor de la ma.

Item, quel dia quel dit noble ó cavaller haura reebut lo dit mantell ab la creu, haja tot lo dia aportar la creu en la subirana vestidura, que portara en la part denant endret del cort, de tota vida del senyor Rey.

Item, tots los cavallers de sant Jordi damunt dits, fasan sagrament é homenatje al Senyor Rey de anar ab ell personalment ab aquells homens de cavall que bonament poran, al fou del dit Senyor, contra les moros, quant que quant lo Senyor Rey hi volra ó y pora anar; encara lo servirán el seguiran en la forma damunt dita, á defensio de son Regne ó terres, si aquells volguessen dampnificar algun Rey ó altre hom ab poder y gents estranyes. E el Senyor Rey, si ell ó alcun dells se tem quals haja à guiar, ó si guiar é assegurar nols volra, quels haja per escusats de la venguda é servey.

Item, quel Senor Rey triy XII Consellers, ço es IIII nobles VIII cavallers, ab los quals ó major partida daquells ell orden é faça totes aquelles coses que bones é profitoses sien á la dita empresa, no restrenyent ni mudan res en la forma del servey.

Item, lo dit Senyor Rey per vigor de les paraules damunt contengudes en lo IIII capitol ordena, ab Consell de XII é de mes dels nobles é cavallers presents, que negun que sia de la dita empresa no gos fer alguna altres empresa general ó especial apres quel mantell daquesta empresa haura reebut, sens licencia del Senyor Rey, é si ho fará, quen continent haja á lexar la dita empresa que feta haura.

Item que si algun rich hom ó cavaller dels desus dits volia donar les vestedures en que será la dita creu ó senyal de Sent Jordi, que ans que les done, haja á levar la Creu ó Senyal de sus dit, si donchs aquelles vestidures no donava á altre persona qui fos de la dita empresa.

Item, que si altra vestidura Sobirana portará sens creu, dalli avant haja perduda aquella vestidura que haura portada sens creu, é sia liurada al nostre almoyner per tal que la vena, é los drets quen haurá sien distribuits á pobres.

Item, en tots divendres del any, tot lo dia, hagen les dits nobles é cavallers aportar la sobirana vestidura de drap blanch ab la creu vermella axi com damunt es dit, é si altre vestidura sobirana alguns dells aportara daltre color ó sens creu, aquella vestidura sia á ell perduda, é la vena lo dit almoyner, é los drets quen haura don á pobres.

Item, que en tots fets darmes los dits nobles é cavallers hajen aportar sobre si estésa lo senyal de sant Jordi ço es, camp blanch é la creu vermella, ó á tot lo menys I senyal davant é laltre detras, axi gran com lo clos de la palma de I hom.

Item, que la vespre de Sent Jordi, tots anys á les vespres, los dits nobles é cavallers damunt dits, que en lo lloch seran on será lo Senyor Rey, sien tenguts de esser á les vespres ab lo dit Senyor, é oyr aquelles, é lo dia de sant Jordi á la missa é ales vespres vestits de la subirana hi seran á les dites vespres é missa, ni en tot lo dia altre vestidura sobirana portaran sino blancha ab la creu damunt dita, que aquella vestidura hagen perduda, é sia liurada al dit almoyner qui aquella vena, é los diners quen haura sien per lo dit almoyner donats á pobres.Aquesta obra es troba sota domini públic. Això és d'aplicació per tot el món, ja que l'autor va morir fa més de 100 anys. (Més informació...)