Reglament de normalització lingüística del Consell Insular d'Eivissa i Formentera

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Reglament de normalització lingüística del Consell Insular d'Eivissa i Formentera
Consell Insular d’Eivissa i Formentera
Publicat al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) núm. 106 (29/08/00)
 Baixa

I. Àmbit d’aplicació[modifica]

Article 1[modifica]

L’ús de la llengua catalana, pròpia de les illes Pitiüses, i de la castellana, ambdues oficials per la Constitució de tot l’Estat, per part de l’administració del Consell Insular d’Eivissa i Formentera es regeix pels criteris que estableix aquest Reglament.

Les relacions amb institucions i amb persones físiques o jurídiques regulades en aquesta normativa, fan referència a les que tenen lloc dins el territori de l’Estat espanyol.

Article 2[modifica]

Sempre que en aquesta normativa apareix la demominació Consell Insular d’Eivissa i Formentera, s’ha d’entendre que es refereix al Consell Insular d’Eivissa i Formentera i a tots els centres que en depenen.

II. Ús lingüístic[modifica]

Article 3[modifica]

El personal al servei del Consell Insular d’Eivissa i Formentera s’ha d’adreçar a la ciutadania normalment en català, però s’adaptarà a la tria que la persona interlocutora faci de la llengua oficial en què vol ser atesa.

Article 4[modifica]

Els càrrecs del Consell Insular s’expressaran normalment en català als actes públics sempre que la intervenció sigui per raó del càrrec.

Article 5[modifica]

Tots els rètols i indicadors situats a les vies públiques que depenen del Consell Insular d’Eivissa i Formentera destinats a informar les persones vianants i conductores s’han de redactar en català, com indica la Llei 3/86 de normalització lingüística. S’ha de tenir especial cura a fer ús de la toponímia correcta. Els rètols que ja estan en català però incorrectament escrits s’han de substituir pels correctes.

Igualment s’han d’escriure en català les inscripcions i les retolacions que identifiquin béns mobles, immobles i semovents propietat del Consell Insular.

Article 6[modifica]

1. Les actuacions internes de caràcter administratiu dins el territori de llengua catalana, com actes, convocatòries, ordres del dia, informes, projectes tècnics i tota l’altra documentació anàloga s’han de fer en català.

2. Els rètols indicadors d’oficines, despatxos i instal·lacions, les capçaleres de tota classe de papers, els segells de goma i altres elements anàlegs s’han de fer en català.

3. Les màquines d’escriure, els ordinadors i els seus programes i tot el material per ser emprat a les dependències del Consell Insular d’Eivissa i Formentera han d’estar adaptats en la màxima mesura possible per al funcionament en llengua catalana.

4. Els impresos administratius utilitzats pels diferents òrgans del Consell Insular d’Eivissa i Formentera han de ser en català. Dels impresos administratius a disposició del públic n’hi haurà també una versió castellana per si cap usuari la demana.


III. Relacions institucionals[modifica]

Article 7[modifica]

La documentació que el Consell Insular d’Eivissa i Formentera adreçarà a la resta d’administracions públiques i empreses que pertanyin al territori lingüístic de llengua catalana s’ha de redactar en català.


IV. Relació amb les persones administrades[modifica]

Article 8[modifica]

Les comunicacions i les notificacions adreçades a persones físiques o jurídiques es faran en català, sense perjudici del dret dels ciutadans a rebre-les en castellà si ho demanen.

Si al lloc de residència de les persones destinatàries el català no és llengua oficial la comunicació o la notificació es podrà fer també en una de les llengües oficials del territori de destinació.

Article 9[modifica]

Els impresos s’oferiran en versió catalana, sense perjudici del dret de les persones interessades a emplenar-los en castellà. Les versions castellanes seran a disposició de les persones que les demanin.

Podran fer-se impresos bilingües per a ús dins l’àmbit propi quan alguna circumstància especial ho recomani d’acord amb allò que determini la Conselleria que correspongui

Article 10[modifica]

Els documents i els impresos que també hagin de tenir efectes en administracions que no tenguin el català com a llengua oficial, s’ha de redactar en doble versió català-castellà.

Article 11[modifica]

L’expedició de testimoniatges es farà en català o, si la persona sol·licitant ho demana, en castellà.

Article 12[modifica]

Tots els documents administratius s’han de redactar en català. Si l’altra part ho demana, se n’expedirà una còpia en castellà.


V. Anuncis i publicacions[modifica]

Article 13[modifica]

Les disposicions de l’administració del Consell Insular d’Eivissa i Formentera s’han de publicar sempre en català, sense perjudici de la traducció de l’original al castellà, quan correspongui.

Article 14[modifica]

Qualsevol disposició del Consell Insular d’Eivissa i Formentera que s’hagi de publicar al Boletín Oficial del Estado s’hi ha de trametre en versió castellana, i catalana en cas que hi hagi un acord amb l’Administrcaió central perquè el BOE surtíi també en versió catalana.

Qualsevol disposició del Consell Insular d’Eivissa i Formentera que s’hagi de publicar al Butlletí Oficial de les Illes Balears s’hi ha de trametre en versió catalana i en versió castellana perquè així ho disposa l’article 7 de Llei 3/86, de 29 d’abril, de normalització lingüística

Article 15[modifica]

1. Les revistes, les memòries, els cartells i la resta de publicacions de Consell Insular d’Eivissa i Formentera, publicades per ell mateix o com a coedició, així com també les emissions de programes radiofònics o televisius patrocinats pel Consell, s’han de fer en llengua catalana, llevat de les edicions impreses destinades a la promoció exterior que no vagin destinades a zones de parla catalana, que es podran fer també en la llengua de la zona receptora.

2. Internet. A les pàgines web del Consell Insular hi haurà, per defecte, tots els textos en llengua catalana, sense perjudici que també se’n facin versions en altres llengües.


Article 16[modifica]

De conformitat amb el que estableix el Decret 100/1990, que regula l’ús de les llengües oficials de l’Administració de la CAIB, els avisos, els anuncis públics i la publicitat de tota classe que emeti el Consell Insular d’Eivissa i Formentera es faran en català i excepcionalment es reproduiran en castellà.

Article 17[modifica]

La publicitat impresa, televisiva o radiofònica de tots aquells actes culturals, esportius o d’altra mena en què col·labori econòmicament el Consell Insular d’Eivissa i Formentera es farà en català.

VI. Registre[modifica]

Article 18[modifica]

Sense perjudici del que per als registres públics estableix l’article 12 de la Llei de normalització lingüística, als registres administratius de les oficines del Consell Insular d’Eivissa i Formentera, els assentaments s’han de fer en català, sigui quin sigui l’idioma en què es presenti el document.

Les certificacions que se n’expedeixin s’han de redactar en català. Si algú ho demana específicament, s’expedirà la certificació en castellà.

VII. Personal[modifica]

Article 19[modifica]

El Consell Insular d’Eivissa i Formentera fixarà els criteris de classificació i ha de classificar els llocs de treball del personal al servei de la Corporació d’acord amb els nivells de coneixements de català i de castellà necessaris per ocupar-los.

El Consell Insular d’Eivissa i Formentera ha d’organitzar cursos de català per a tot el personal. Les proves d’avaluació per certificar-ne l’aprofitament seran les de la Junta Avaluadora de Català del Govern Balear o les equivalències que hi ha aprovades.

Article 20[modifica]

Pel que fa al coneixement de les dues llengües oficials a la Comunitat Autònoma, a totes les bases que regulin les convocatòries per a la selecció i el proveïment de llocs de treball, en propietat o amb caràcter temporal, incloses les de promoció interna, s’hi ha d’incloure l’acreditació de coneixements de la llengua catalana en la forma que estableix el Decret de la CAIB 132/96 de 28 de juny pel qual s’aprova el reglament que regula l’exigència de coneixements de la llengua catalana a les proves selectives d’accés a la funció pública i a les places de personal laboral al servei de l’Administració de la CAIB.

En el cas de no poder acreditar documentalment els coneixements de llengua catalana establerts hi haurà una prova específica que servirà per acreditar-los i que serà la primera a efectuar a cada convocatòria de proves selectives, el resultat de la qual es qualificarà apte o no apte i en tots els casos serà eliminatòria, com estableix l’esmentat Decret 132/96


VIII. Col·laboració amb altres institucions[modifica]

Article 21[modifica]

El Consell Insular d’Eivissa i Formentera, ateses les competències pròpies que determina la Llei 7/85, reguladora de bases de règim local, ha d’assistir i cooperar activament amb els ajuntaments, entre altres aspectes, en l’extensió de l’ús de la llengua.

Amb aquesta finalitat es poden proposar accions concretes i oferir-los, sobretot a aquells que no tenguin servei d’assessorament lingüístic, el suport i l’ajut que demanin sempre que les tasques internes del Consell ho permetin.

Article 22[modifica]

El Consell Insular d’Eivissa i Formentera ha de propiciar i mantenir les relacions amb les institucions, especialment amb el Govern Balear, els altres consells insulars i altres entitats supramunicipals dels diversos territoris en procés de normalització lingüística, amb l’objectiu de coordinar esforços, compartir i intercanviar experiències i avançar conjuntament en el camí de la normalització

IX. Promoció de l’ús i de l’ensenyament[modifica]

Article 23[modifica]

El Consell Insular d’Eivissa i Formentera ha d’adoptar les mesures pertinents amb els mitjans necessaris amb l’objectiu de fomentar la consciència lingüística de la ciutadania i promoure l’ús de la llengua catalana en tots els àmbits i les activitats de la vida social de les illes Pitiüses com preveu la Llei 3/86 de normalització lingüística.

Article 24[modifica]

El Consell Insular d’Eivissa i Formentera col·laborarà en la posada en marxa de cursos de llengua catalana i cultura de les illes Balears complementaris als que organitzen altres institucions o entitats. També es podran firmar convenis amb altres institucions o entitats per portar-los a terme.

X. Ajuts i subvencions[modifica]

Article 25[modifica]

El Consell Insular d’Eivissa i Formentera donarà suport econòmic a aquelles fundacions o entitats que tenguin com a finalitat fomentar el coneixement, l’ús i la divulgació de la llengua catalana i la cultura de les illes Balears.

XI. Funcions del Servei d’Assessorament Lingüístic[modifica]

Article 26[modifica]

El Servei d’Assessorament Lingüístic del Consell Insular d’Eivissa i Formentera té les següents funcions:

-Supervisar els anuncis i les disposicions abans de lliurar-los als mitjans de comunicació o al BOIB, o fer-los públics al tauler d’anuncis de la institució, així com totes les publicacions editades o coeditades per la institució -Proposar accions de conscienciació pel que fa a l’ús de la llengua catalana en tots els àmbits de les illes Pitiüses i dins l’àmbit intern de l’administració del Consell Insular d’Eivissa i Formentera. -Realitzar un servei intern d’assessorament lingüístic. -Participar, a l’efecte d’avaluar la prova específica de coneixements de la llengua catalana a cada convocatòria de les proves selectives que es realitzin per a la provisió de places a la Corporació i en els casos en què les persones aspirants no acreditin documentalment i prèviament els coneixements exigits a la convocatòria. -Realitzar un servei d’assessorament lingüístic per als habitants de les Pitiüses (informació sobre cursos de català, exàmens oficials, drets lingüístics, traducció i revisió de textos curts, assessorament a comerços, restaurants i altres entitats...) sempre que les tasques internes ho permetin. -Realitzar un servei d’assessorament lingüístic de suport als ajuntaments. -Informar amb caràcter previ els acords amb transcendència lingüística que hagi de prendre el Ple o la Comissió de Govern -Preparar campanyes de normalització lingüística a diferents sectors socials, econòmics i professionals de les illes Pitiüses.


Disposicions transitòries[modifica]

Transitòria 1a.[modifica]

Aquesta normativa s’ha d’aplicar amb criteris de gradació cronològica i de progressivitat, amb l’objectiu de no interferir el funcionament administratiu normal de la Corporació, però sempre dins els terminis previstos a la Llei 3/86 de normalització lingüística a les Illes Balears.

Transitòria 2a.[modifica]

Es prendran les mesures necessàries perquè, com més aviat millor, el personal que es relaciona amb el públic tengui els coneixements necessaris de català i de castellà perquè sigui garantit el dret dels habitants de les Pitiüses a usar davant l’administració el català, llengua pròpia d’Eivissa i Formentera.


Aquesta obra pertany a un organisme públic oficial que equipara les seves obres al domini públic. (Més informació...)