Representació de la Junta de 36 a Manuel Flix

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Representació de la Junta 36ª al conseller en Cap Manuel Flix
Junta 36ª
Representació de la Junta 36ª presentada al conseller en Cap de Barcelona de 1712-1713 Manuel Flix i Ferreró lamentant-se de l'obstruccionisme que aquest provocava a les mesures dictades per la Junta 36ª. Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona (AHCB), C-I-18, s.f.
Download-icon.svg Baixa

E

XCEL·LENTÍSSIM SENYOR:

Resolgué Cathalunya, representada en los tres Excel·lentíssims y Fidelíssims Brassos Generals, sa Gloriosa defensa y per facilitar més la pràctica de ella destinà una Junta de trenta-sis personas, composta igualment de indivíduos de dits tres brassos, conferint a ella tot aquell poder que en ells residia, deposant tota sa confiança en las resolucions que de sos congressos dimanarían.

Esta Junta de trenta-sis personas, donant principi al desempenyo de sa incumbència, disposà la nominació de generals, formació de cossos tant de infanteria com de cavalleria, compra de cavalls, equipatges, armas, provisions de boca y guerra y medis per la subsistència de las tropas que se allistàvan y van allistant y ha practicat tot lo que ha cabut en sa possibilitat. Los medis són los que més se’n pòrtan la atenció en lo assumpto de la guerra, perquè són tant necessaris com la ànima en lo cos y és adagi antich que lo diner és lo nervi de la guerra.

Ha practicat esta Junta per a lograr-los quantas diligèncias se li han proposat a l’enteniment, ja en prèstamos, que ha buscat, ja en donatius, que ha solicitat, ja en avanços, que ha instat de personas que·s trobàvan ab alguns gèneros, que se han aplicat a la dita subsistència sens haver tingut esta Junta altre subsidi del públich que dos mil doblas que li lliurà la Generalitat; essent axí que, encara que no se ha comptat per menut lo que importa lo consumit fins lo dia present, és indubitat que passarà molt més de cent mil lliuras, devent-se d’esta quantitat la major part, pues las personas que se han trobat ab partidas de grans, panyos, armas y altres cosas necessàrias no han tingut reparo algun en allargar-las, contribuhint a la causa pública, si bé ab la esperansa de que ab tota brevedat se practicaria lo medi ideat de la tatxa general de un milió y mig que havia de recullir-se de tot lo Principat, ab lo qual fondo quedàvan afiançats tots los crèdits.

Y considerant en lo cistema que·s troba lo Principat, proposà esta Junta a Vostra Excel·lència, axí per conservar lo crèdit com per la manutenció de las tropas, fos servit resòldrer valer-se de la plata, tant de Comuns com de particulars, convertint-la en moneda y lo de practicar per vostra excel·lència la part que li toca del milló y mig. Per facilitar-los que se han aplicat als gastos de la present guerra, com són los dels seqüestros seculars y ecclesiàstichs que·s trobàvan antes de contràurer lo empenyo, est Principat ha solicitat que vostra excel·lència manàs a sos officials de taula y banch assistissen una hora quiscun dia respective en sos empleos per a què, compellint als debitors, no tinguessen la escusa com la han tinguda de no poder fer los depòsits.

Axí mateix ha instat que se passàs a la confiscació dels béns mobles y immobles de totas aquellas personas que han cooperat y se són assenyalats en deservey del Rey, nostre señor, (que Déu guarde) y de la Pàtria y que fossen seqüestrats los dels que se tròban en obediència de l’enemich. També ha representat a Vostra Excel·lència los inconvenients que se seguían y podían seguir de la comunicació tant freqüent que tenían los mal patricios que·s tròban fora de esta ciutat ab los que se mantenen en ella y las entradas y exidas dels que se havían ausentat per a què, coneguda la màxima de voler los enemichs conquistar esta Capital més ab la negociació que ab la força, se’ls frustassen sas ideas.

Totas estas són, señor, las disposicions ideadas y per la Junta participadas a vostra excel·lència ab vàrias embaxadas y deliberacions. La representació de l’Excel·lentíssim Senyor don Antonio Villarroel, general en xefe, dirigida als Excel·lentíssims Senyors de la Junta de Vint-y-quatrena de guerra prevé a Vostra Excel·lència los inconvenients que se han de seguir de no executar-se lo mateix que està sobre expressat.

En atenció del que y de no haver-se fins lo estat present executat cosa alguna de las sobre referidas y que la deliberació que la Excel·lentíssima Novena de Guerra ha fet en resposta de dita representació, la omiteix en lo més substancial y toca espècie en dita representació no contenguda, com és la nominació de personas per anar a encontrar lo Excel·lentíssim y Fidelíssim senyor deputat militar del que dita representació no parla.

Precisa a la obligació de la Junta a demonstrar lo just sentiment y lo gran desconsuelo en què·s troba de que sa aplicació meresca tant poca acceptació en los ohidos de vostra excel·lència, assegurant-li li penetra lo més íntim de son cor. A vista que, de no executar-se ab tota puntualitat y rigor de justícia, se pot tèmer no se arribe a estat, que quant se vulla remediar no donarà lloch la precisió del temps, y si la Divina Providència no ho remedia púgan las humanas forças superar-o y en tal cas (lo que Déu no permètia per sa infinita misericòrdia) li quedarà a la Junta lo únich consuelo de haver representat e instat a Vostra Excel·lència tot lo que li ha aparegut conduhir al desempenyo de la Gloriosa empresa.PD-icon.svg Aquesta obra es troba sota domini públic. Això és d'aplicació per tot el món, ja que l'autor va morir fa més de 100 anys. (Més informació...)