Vés al contingut

Resolució GRI/1232/2014, de 28 de maig, per la qual es dóna conformitat al canvi de nom del municipi de Santa Maria de Corcó, que passa a denominar-se l'Esquirol

De Viquitexts
Resolució GRI/1232/2014, de 28 de maig, per la qual es dóna conformitat al canvi de nom del municipi
de Santa Maria de Corcó, que passa a denominar-se l'Esquirol

Generalitat de Catalunya
(2014)


RESOLUCIÓ GRI/1232/2014, de 28 de maig, per la qual es dóna conformitat al canvi de nom del municipi de Santa Maria de Corcó, que passa a denominar-se l'Esquirol

El dia 11 de març de 2014, l'Ajuntament de Santa Maria de Corcó va iniciar un expedient de canvi de nom del municipi de Santa Maria de Corcó pel de l'Esquirol. Aquest canvi de denominació té per objecte recuperar l'antic nom del municipi.

La proposta de canvi de nom del municipi es va sotmetre a informació pública mitjançant la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i l'exposició al tauler d'anuncis de la corporació durant un període de 30 dies, sense que es presentés cap al·legació dins d'aquest tràmit.

En la sessió de 13 de maig de 2014, el Ple de l'Ajuntament de Santa Maria de Corcó va aprovar amb el quòrum de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació el canvi de denominació del municipi, que passa a denominar-se l'Esquirol.

En data 19 de maig de 2014, va tenir entrada al Departament de Governació i Relacions Institucionals el certificat de l'acord d'aprovació del canvi de denominació del municipi juntament amb una còpia diligenciada de l'expedient administratiu, on figura, entre altres documents, l'informe emès per l'Institut d'Estudis Catalans de l'any 1980, relatiu a la correcció de la forma normativa del nom de l'Esquirol.

Atès el que disposen els articles 30 a 32 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i els articles 2 a 4 del Decret 139/2007, de 26 de juny, pel qual es regulen la denominació, els símbols i el Registre d'ens locals de Catalunya, i d'acord amb l'informe de l'Institut d'Estudis Catalans,


Resolc:


-1 Donar conformitat al canvi de nom del municipi de Santa Maria de Corcó, que passa a denominar-se l'Esquirol.


-2 Incorporar aquesta modificació al Registre d'ens locals de Catalunya del Departament de Governació i Relacions Institucionals.


-3 Posar en coneixement de l'Administració de l'Estat aquest canvi de nom als efectes del que preveu l'article 32.2 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.


-4 Publicar aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.


Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les administracions públiques i les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos, a comptar de l'endemà de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Amb caràcter previ, les administracions públiques interessades poden formular requeriment previ davant la vicepresidenta del Govern i consellera de Governació i Relacions Institucionals en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació, de conformitat amb l'article 44 d'aquesta mateixa Llei.

Igualment, les persones interessades poden interposar recurs potestatiu de reposició davant la vicepresidenta del Govern i consellera de Governació i Relacions Institucionals en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació, d'acord amb els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.


Barcelona, 28 de maig de 2014


Joana Ortega i Alemany

Vicepresidenta del Govern i consellera de Governació i Relacions Institucionals

Aquesta obra pertany a un organisme públic oficial que equipara les seves obres al domini públic. (Més informació...)