Resolució de 8 de juny de 1998, per la qual es dóna conformitat al canvi de nom del municipi de Fogars de Tordera, que passa a denominar-se Fogars de la Selva

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Resolució de 8 de juny de 1998, per la qual es dóna conformitat al canvi de nom del municipi
de Fogars de Tordera, que passa a denominar-se Fogars de la Selva
Generalitat de Catalunya
Resolució del canvi de nom del municipi de Fogars de Tordera, que passa a denominar-se Fogars de la Selva, publicat al DOGC Núm. 2665, del 22 de juny de 1998, p. 7554
 Baixa


 Atès que el Ple de l'Ajuntament de Fogars de Tordera, en data 20 d'octubre de 1997, va adoptar l'acord d'iniciar l'expedient de canvi de nom del municipi pel de Fogars de la Selva;

 Atès que aquest acord va ser sotmès a informació pública mitjançant la seva publicació al DOGC.

 Atès que en data 10 de març de 1998, la Direcció General d'Administració Local del Departament de Governació va sol·licitar a l'Institut d'Estudis Catalans que emetés informe sobre la proposta de canvi de nom i que la seva Secció Filològica, a la sessió de 17 d'abril de 1998, la va aprovar en considerar que la funció dels determinatius toponímics és precisament de distingir clarament la localitat a què es refereixen i perquè el nom de la comarca s'aplica habitualment en aquests determinatius;

 Vist el que disposen els articles 29 a 31 de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya, i els articles 57 a 59 i 64 del Decret 140/1988, de 24 de maig, pel qual s'aprova el Reglament de demarcació territorial i població dels ens locals de Catalunya,


Resolc:

—1 Donar conformitat al canvi de nom del municipi de Fogars de Tordera, que pertany a la comarca de la Selva i a la província de Barcelona, i que passa a denominar-se Fogars de la Selva.

—2 Incorporar la modificació corresponent al Registre d'entitats locals de Catalunya del Departament de Governació.

—3 Posar aquest canvi de nom en coneixement de l'Administració de l'Estat, als efectes que preveu l'article 31.2 de la Llei 8/1987, de 15 d'abril.

Barcelona, 8 de juny de 1998

Xavier Pomés i Abella
Conseller de Governació

Aquesta obra pertany a un organisme públic oficial que equipara les seves obres al domini públic. (Més informació...)