Vés al contingut

Scachs d'amor

De Viquitexts
Scachs d'amor
Francesc de Castellví, Bernat Fenollar i Narcís de Vinyoles
Scachs d'amor
logo Viquipèdia
logo Viquipèdia
Informació sobre el text
Hobra intitulada Scachs d’Amor, feta per don Franci de Castelvi e Narcis Vinyoles e Mossen Fenollar, sots nom de tres planetas, ço es Març, Venus e Mercuri, per conjunccio e influencia dels quals fon inventada.

Don Franci de Castellvi porta lo poch de Març: crida per nom Amor; porta la ’nsenya vermella; lo Rey es raho; la Reyna, voluntat; los Roch[s], desigs; los Cavalls, laors; los Orfils, pensaments; los Peons, serveys.

Narcis Vinyoles porta lo joch de Venus: crida per nom Gloria; porta la ’nsenya vert; lo Rey es honor; la Reyna, belea; los Rochs, vergonya; los Cavals, desdenys; los Orfils, dolços esguarts; los Peons, cortesies.

Mossen Fenollar diu los efectes de Mercuri: primo, divisa lo taulell; acompara aquell al Temps; suma lo nombre de les cases, que son sexanta-quatre; a les quals co [r]responen sexanta-quatre cobles; donant les leys e pactes qu’entre·ls jugados se duen servar.

Les cobles son totes encadenades, ab nou bordons en cascuna, portant orde de seqüencia, so es quatre, tres y dos, y axi·s deuen escriure e legir. En lo epitafi de les quals veureu lo seny literal sumat, ço es lo joch dels escachs e les paccions.


Castellvi

[modifica]
a8 b8 c8 d8 e8 f8 g8 h8
a7 b7 c7 d7 e7 f7 g7 h7
a6 b6 c6 d6 e6 f6 g6 h6
a5 b5 c5 d5 e5 f5 g5 h5
a4 b4 c4 d4 e4 f4 g4 h4
a3 b3 c3 d3 e3 f3 g3 h3
a2 pl b2 pl c2 pl d2 pl e2 pl f2 pl g2 pl h2 pl
a1 rl b1 nl c1 bl d1 ql e1 kl f1 bl g1 nl h1 rl
Don Franci de Castellvi porta lo p[j]och de Març: crida per nom Amor; porta la ’nsenya vermella (blanques)

(Març) 1 Trobant se Març ab Venus en un temple, 2 ensemps tenint Marcuri [en] sa presencia, 3 ordi hun joch de scachs, ab nou exemple: 4 prenent Raho per Rey sens preheminencia; 5 la Voluntat per Reyna ’b gran potencia; 6 los Pensaments per sos Orfils contemple; 7 Cavalls, Lahors ab dolça eloqüencia; 8 Rochs son Desigs que ’nçenen la membria; 9 Peons, Serveys pugnant per la victoria.

Vinyoles

[modifica]
a8 rd b8 nd c8 bd d8 qd e8 kd f8 bd g8 nd h8 rd
a7 pd b7 pd c7 pd d7 pd e7 pd f7 pd g7 pd h7 pd
a6 b6 c6 d6 e6 f6 g6 h6
a5 b5 c5 d5 e5 f5 g5 h5
a4 b4 c4 d4 e4 f4 g4 h4
a3 b3 c3 d3 e3 f3 g3 h3
a2 b2 c2 d2 e2 f2 g2 h2
a1 b1 c1 d1 e1 f1 g1 h1
Narcis Vinyoles porta lo joch de Venus: crida per nom Gloria; porta la ’nsenya vert (negres)

(Venus) 10 Per exercir Venus la sua gloria, 11 volgue per Roch Vergonya cautelosa; 12 Cavalls, Desdenys en paga meritoria; 13 Orfils, Esguarts de vista delitosa; 14 per Dama pres Bellea graciosa; 15 y lo seu Rey, seguint d’amor ystoria, 16 fon la Honor ab vida perillosa; 17 per fels Peons prengue les Cortesias, 18 armats, guarnits de mil parençaryas.

Fenollar

[modifica]
a8 b8 c8 d8 e8 f8 g8 h8
a7 b7 c7 d7 e7 f7 g7 h7
a6 b6 c6 d6 e6 f6 g6 h6
a5 b5 c5 d5 e5 f5 g5 h5
a4 b4 c4 d4 e4 f4 g4 h4
a3 b3 c3 d3 e3 f3 g3 h3
a2 b2 c2 d2 e2 f2 g2 h2
a1 b1 c1 d1 e1 f1 g1 h1
Mossen Fenollar diu los efectes de Mercuri: primo, divisa lo taulell; acompara aquell al Temps; suma lo nombre de les cases, que son sexanta-quatre;

(Mercuri) 19 Mercuri, prest en sos modos y vias, 20 pinta·l taulell de sorts clares y escures: 21 y fon lo Temps, partit per nits y dies, 22 un quadre fent les primeres clausures; 23 lo qual per creu parti ’n quatre natures 24 de temps divers; y apres, seguint ses guies, 25 de quada part feu quatre ’guals figures; 26 e, dividint sots tal pacte la resta, 27 un sis y hun quart suma tota la llesta.

Castellvi

[modifica]
a8 rd b8 nd c8 bd d8 qd e8 kd f8 bd g8 nd h8 rd
a7 pd b7 pd c7 pd d7 pd e7 pd f7 pd g7 pd h7 pd
a6 b6 c6 d6 e6 f6 g6 h6
a5 b5 c5 d5 e5 f5 g5 h5
a4 b4 c4 d4 e4 pl f4 g4 h4
a3 b3 c3 d3 e3 f3 g3 h3
a2 pl b2 pl c2 pl d2 pl e2 f2 pl g2 pl h2 pl
a1 rl b1 nl c1 bl d1 ql e1 kl f1 bl g1 nl h1 rl
Lo Peo del Rey va en la quarta casa

(1. e4 d5)

(Lo Peo del Rey va en la quarta casa) 28 Lo camp partit y tota la gent presta, 29 lo gran guerrer, ab la ’nsenya vermella, 30 mogue tantost a tota se requesta, 31 prenent Amor per nom en sa querela; 32 e tramete ves lo camp de la bella 33 lo pus valent Peo de la conquesta: 34 lo qual tira dos passos devers ella. 35 Movent aquest lo Rey, Raho descobre, 36 e lo cami de Voluntat se obre.

Vinyoles

[modifica]
a8 rd b8 nd c8 bd d8 qd e8 kd f8 bd g8 nd h8 rd
a7 pd b7 pd c7 pd d7 e7 pd f7 pd g7 pd h7 pd
a6 b6 c6 d6 e6 f6 g6 h6
a5 b5 c5 d5 pd e5 f5 g5 h5
a4 b4 c4 d4 e4 pl f4 g4 h4
a3 b3 c3 d3 e3 f3 g3 h3
a2 pl b2 pl c2 pl d2 pl e2 f2 pl g2 pl h2 pl
a1 rl b1 nl c1 bl d1 ql e1 kl f1 bl g1 nl h1 rl
Lo Peo de la Dama a la quarta casa

(1. e4 d5)

(Lo Peo de la Dama a la quarta casa) 37 Dama gentil, ab animo no pobre, 38 portant de vert bandera de sperança, 39 per nom cridant: «Gloria, gloria cobre 40 la mia gent ab benaventurança!» 41 Lo seu Peo, cortes, ab gran temprança, 42 avant passa, perque Bellea obre, 43 en joch d’amor, la primera parança. 44 Prenent hun gest humil per sa defesa, 45 lo cor feri d’amorosa scomesa.

Fenollar

[modifica]

(Diu que lo tocat se hagia de jugar) 46 La ley que deu primer esser admesa, 47 es, en tal joch, que la pessa toquada, 48 ab fermetat, sens debat ni contesa, 49 per cascu, cert, hagia d’esser jugada. 50 Cau en rao: car pensa ’namorada, 51 havent elet, liberta ni sospesa 52 restar no deu, mes del tot subjugada. 53 E per ço·s diu: «Ardiment y follia 54 en cascun fet, puys fet es, fet se sia!»

Castellvi

[modifica]
a8 rd b8 nd c8 bd d8 qd e8 kd f8 bd g8 nd h8 rd
a7 pd b7 pd c7 pd d7 e7 pd f7 pd g7 pd h7 pd
a6 b6 c6 d6 e6 f6 g6 h6
a5 b5 c5 d5 pl e5 f5 g5 h5
a4 b4 c4 d4 e4 f4 g4 h4
a3 b3 c3 d3 e3 f3 g3 h3
a2 pl b2 pl c2 pl d2 pl e2 f2 pl g2 pl h2 pl
a1 rl b1 nl c1 bl d1 ql e1 kl f1 bl g1 nl h1 rl
Lo Peo del Rey pren lo Peo de la Dama

(2. exd5 Dxd5)

(Lo Peo del Rey pren lo Peo de la Dama) 55 Lo bon Servey, rebut ab Cortesia, 56 prengue de nou, esforç, per acceptar la, 57 fent se senyor del lloch hon la cullia, 58 sens pus pensar si podra ’nujar la; 59 perque lo grat que·l força tant [a] amar la, 60 a desigiar tal gloria·l movia 61 tostemps seguint amor, fins a trobar la. 62 L’emprenedor, per eixir ab la sua, 63 no·s deu parar per nengun plech ni rua.

Vinyoles

[modifica]
a8 rd b8 nd c8 bd d8 e8 kd f8 bd g8 nd h8 rd
a7 pd b7 pd c7 pd d7 e7 pd f7 pd g7 pd h7 pd
a6 b6 c6 d6 e6 f6 g6 h6
a5 b5 c5 d5 qd e5 f5 g5 h5
a4 b4 c4 d4 e4 f4 g4 h4
a3 b3 c3 d3 e3 f3 g3 h3
a2 pl b2 pl c2 pl d2 pl e2 f2 pl g2 pl h2 pl
a1 rl b1 nl c1 bl d1 ql e1 kl f1 bl g1 nl h1 rl
La Dama, a la quarta casa sua, pren lo Peo que li havia pres lo seu

(2. exd5 Dxd5)

(La Dama, a la quarta casa sua, pren lo Peo que li havia pres lo seu) 64 Perque·l renom de Bellea rellua, 65 vent que·l Servey gustava Cortesies, 66 ab gran rigor ixque de casa sua 67 per castigar tant folles fantasies. 68 E, no curant de moltes lloçanies, 69 mirant se ’ntorn, com fa lo camp la grua, 70 mata·l Peo que feya valenties. 71 Lo qui enpren, mirar deu, ans que ’nprenga 72 perque la fi del que fa no·l reprenga.

Fenollar

[modifica]

(Diu que lo pres una volta se hagie de pendre) 73 La ley [següent], que·ls dos volem comprenga, 74 es que la gent presa, resta cativa; 75 per ço deu molt pensar be ab qui·s prenga 76 la Voluntat, pus es senyora ’ltiva. 77 Car de grans trets lo qui pus alt s’esquiva, 78 resta pus bax, perqui lo joch aprenga; 79 puix que de grat enteniment cativa. 80 Si lo Voler Reho no vol complaure, 81 es molt degut catiu que·l vejam caure.

Castellvi

[modifica]
a8 rd b8 nd c8 bd d8 e8 kd f8 bd g8 nd h8 rd
a7 pd b7 pd c7 pd d7 e7 pd f7 pd g7 pd h7 pd
a6 b6 c6 d6 e6 f6 g6 h6
a5 b5 c5 d5 qd e5 f5 g5 h5
a4 b4 c4 d4 e4 f4 g4 h4
a3 b3 c3 nl d3 e3 f3 g3 h3
a2 pl b2 pl c2 pl d2 pl e2 f2 pl g2 pl h2 pl
a1 rl b1 c1 bl d1 ql e1 kl f1 bl g1 nl h1 rl
Lo Cavall de la Reyna va a la tercera casa de l’Orfil, tirant ves la Dama

(3. Cc3 Dd8)

(Lo Cavall de la Reyna va a la tercera casa de l’Orfil, tirant ves la Dama) 82 La Voluntat, desigiosa de plaure, 83 en quant pogues a la Dama eleta 84 deslibera devers aquella traure 85 sa gran Lleor ab lengua molt perfeta. 86 E fon avis de persona discreta 87 pensar tostemps servir y no desplaure 88 la que del cor senyora ’vem ja feta: 89 foll es aquell que gose fer ultragie 90 contra qui es tengut de vassallatgie.

Vinyoles

[modifica]
a8 rd b8 nd c8 bd d8 qd e8 kd f8 bd g8 nd h8 rd
a7 pd b7 pd c7 pd d7 e7 pd f7 pd g7 pd h7 pd
a6 b6 c6 d6 e6 f6 g6 h6
a5 b5 c5 d5 e5 f5 g5 h5
a4 b4 c4 d4 e4 f4 g4 h4
a3 b3 c3 nl d3 e3 f3 g3 h3
a2 pl b2 pl c2 pl d2 pl e2 f2 pl g2 pl h2 pl
a1 rl b1 c1 bl d1 ql e1 kl f1 bl g1 nl h1 rl
La Dama se’n torna a son loch

(3. Cc3 Dd8)

(La Dama se’n torna a son loch) 91 Per ben guardar la torra d’omenatgie 92 torna [en] son loch la graciosa Dama; 93 que·l Cavaller, majorment de paratgie, 94 voler no deu taquar honesta fama. 95 L’anemorat,quant passio l’inflama, 96 no vulla dar als bens d’onor dampnatgie; 97 e, si u vol fer, fogint se romp la trama. 98 Per que quant plou, qui·s cobre de la fulla, 99 crent ser exut, dos vegades se mulla.

Fenollar

[modifica]

(Diu, si haveu senyalat o tocat la casa, que us metau en ella) 100 Lo terç decret vol que cascu·s reculla 101 en son castell o conquistada casa, 102 y perdra la yames puga ni vulla; 103 ans den morir tenint en ma l’espasa. 104 Car la Voluntat tal foch d’amor abrasa, 105 que força may no li tol la despulla; 106 senyora es que tots los senys arrasa. 107 Puys, sens lo grat, voler may se conquista, 108 no·s pot mudar fins que lo grat desista

Castellvi

[modifica]
a8 rd b8 nd c8 bd d8 qd e8 kd f8 bd g8 nd h8 rd
a7 pd b7 pd c7 pd d7 e7 pd f7 pd g7 pd h7 pd
a6 b6 c6 d6 e6 f6 g6 h6
a5 b5 c5 d5 e5 f5 g5 h5
a4 b4 c4 bl d4 e4 f4 g4 h4
a3 b3 c3 nl d3 e3 f3 g3 h3
a2 pl b2 pl c2 pl d2 pl e2 f2 pl g2 pl h2 pl
a1 rl b1 c1 bl d1 ql e1 kl f1 g1 nl h1 rl
L’Orfil del Rey va a la quarta casa davant l’Orfil de la Reyna

(4. Ac4 Cf6)

(L’Orfil del Rey va a la quarta casa davant l’Orfil de la Reyna) 109 Raho, trobant pus aspre que l’arista 110 la Dama que molt humil estimava, 111 restant en si de tal engan molt trista, 112 vent que Laors y Serveys desdenyava, 113 per lo valer que molt la convidava, 114 son Pensament, que sospyrant aquista, 115 fin[s] al quart grau per espia ’nvyava. 116 Qui vol saltar en alt per a llevar se, 117 primer cove algun poch abaxar se.

VINYOLAS

[modifica]
a8 rd b8 nd c8 bd d8 qd e8 kd f8 bd g8 h8 rd
a7 pd b7 pd c7 pd d7 e7 pd f7 pd g7 pd h7 pd
a6 b6 c6 d6 e6 f6 nd g6 h6
a5 b5 c5 d5 e5 f5 g5 h5
a4 b4 c4 bl d4 e4 f4 g4 h4
a3 b3 c3 nl d3 e3 f3 g3 h3
a2 pl b2 pl c2 pl d2 pl e2 f2 pl g2 pl h2 pl
a1 rl b1 c1 bl d1 ql e1 kl f1 g1 nl h1 rl
Lo Cavall del Rey va a la tercera casa de Orfil de Rey

(4. Ac4 Cf6)

(Lo Cavall del Rey va a la tercera casa de Orfil de Rey) 118 La Honestat de qui sol arrear se 119 Bellea gran, si vol esser divina, 120 lo seu Desdeny trames, sens oblidar se, 121 per a tallar del Pensament la mina. 122 Que si aquell de la virtut declina 123 y no volgues per si may limitar se, 124 Defensio d’onor lo contramina. 125 Tostemps lo foch crema per sa natura, 126 mas l’aygua·l fa dançar a sa mesura.

Fenollar

[modifica]

(Que·l Rey puga lo primer lanç anar a terça casa) 127 L’altre decret que molt lo joch apura, 128 es que los Reys a la casa terçera, 129 lo primert tret, sens fer pus desmesura, 130 salten liberts en qualsevol manera; 131 mostrant que tart devem per la costera 132 dexar lo pla o la via segura: 133 tal exemplar en tot d’aquells s’espera. 134 Per ço cascu, quant los limits traspassa, 135 erra, mas poch, si no s’i torva massa.

Castellvi

[modifica]
a8 rd b8 nd c8 bd d8 qd e8 kd f8 bd g8 h8 rd
a7 pd b7 pd c7 pd d7 e7 pd f7 pd g7 pd h7 pd
a6 b6 c6 d6 e6 f6 nd g6 h6
a5 b5 c5 d5 e5 f5 g5 h5
a4 b4 c4 bl d4 e4 f4 g4 h4
a3 b3 c3 nl d3 e3 f3 nl g3 h3
a2 pl b2 pl c2 pl d2 pl e2 f2 pl g2 pl h2 pl
a1 rl b1 c1 bl d1 ql e1 kl f1 g1 h1 rl
Juga Cavall de Rey a la tercera de Orfil

(5. Cf3 Ag4)

(Juga Cavall de Rey a la tercera de Orfil) 136 L’enamorat, mirant que no li passa 137 l’ergull [e] enug a la gentil senyora, 138 hague d’amprar Raho, que·ls fels compasa; 139 la qual, de grat, li fon gran valedora: 140 Son Dolç Parlar, que la gent anamora, 141 li tramate, sens pendre longa spassa, 142 per arribar a la que·l mon adora. 143 O, quant nos val, ab tot que poch nos costa, 144 aquell dolç so de la Llahor composta!

Vinyoles

[modifica]
a8 rd b8 nd c8 d8 qd e8 kd f8 bd g8 h8 rd
a7 pd b7 pd c7 pd d7 e7 pd f7 pd g7 pd h7 pd
a6 b6 c6 d6 e6 f6 nd g6 h6
a5 b5 c5 d5 e5 f5 g5 h5
a4 b4 c4 bl d4 e4 f4 g4 bd h4
a3 b3 c3 nl d3 e3 f3 nl g3 h3
a2 pl b2 pl c2 pl d2 pl e2 f2 pl g2 pl h2 pl
a1 rl b1 c1 bl d1 ql e1 kl f1 g1 h1 rl
Juga l’Orfil de la Dama a quatre cases del Cavall de l’altre Rey, sobre·l Cavall

(5. Cf3 Ag4)

(Juga l’Orfil de la Dama a quatre cases del Cavall de l’altre Rey, sobre·l Cavall) 145 Amarch convit cubert de dolça crosta, 146 es lo Leguot, que·ls senys tots afalagua, 147 y affalaguant Bellea, ab grat s’acosta 148 al falç enguan que sots aquell s’amagua. 149 Trahent dels hulls, per dar li d’amor paga, 150 hun Dolç Esguart’ en loch de la resposta, 151 que li guareix de sos Desdenys la plaga, 152 poden los Hulls mirar lo invisible 153 y turmentar l’esperit impassible.

Fenollar

[modifica]

(Diu qu’ab lo salt de la tercera lo Rey no puga pendre) 154 Perque los Reys, ab poder invensible, 155 mes de raho no puguan mans estendre, 156 es decretat que, fent lo salt possible, 157 no puguen may ferir escach, ni pendre; 158 mostrant al mon que ’n punir o rependre 159 deuen merçe masclar ab l’irascible, 160 y no fer tant quant basten a compendre; 161 car, si son grans ab ales de potencia, 162 majors seran, usant de gran clemencia.

Castellvi

[modifica]
a8 rd b8 nd c8 d8 qd e8 kd f8 bd g8 h8 rd
a7 pd b7 pd c7 pd d7 e7 pd f7 pd g7 pd h7 pd
a6 b6 c6 d6 e6 f6 nd g6 h6
a5 b5 c5 d5 e5 f5 g5 h5
a4 b4 c4 bl d4 e4 f4 g4 bd h4
a3 b3 c3 nl d3 e3 f3 nl g3 h3 pl
a2 pl b2 pl c2 pl d2 pl e2 f2 pl g2 pl h2
a1 rl b1 c1 bl d1 ql e1 kl f1 g1 h1 rl
Jugue lo Peo de Roch de Rey hun punt, anant sobre l’Orfil

(6. h3 Axf3)

(Jugue lo Peo de Roch de Rey hun punt, anant sobre l’Orfil) 163 Vist lo Mirar de tant bella parençia, 164 lo bon Desigx que sots Raho milita, 165 trames tantost, ab molta reverencia, 166 lo seu Servey, per rebre·l qui l’excita. 167 L’afeccio, que va ’n los hulls escrita, 168 desperta·l cor, per la conveniencia 169 de l’amador, on ver’amor habita. 170 Conformitat es la cosa pus çerta 171 qu’entre·ls amats les amistats conçerta.

Vinyoles

[modifica]
a8 rd b8 nd c8 d8 qd e8 kd f8 bd g8 h8 rd
a7 pd b7 pd c7 pd d7 e7 pd f7 pd g7 pd h7 pd
a6 b6 c6 d6 e6 f6 nd g6 h6
a5 b5 c5 d5 e5 f5 g5 h5
a4 b4 c4 bl d4 e4 f4 g4 h4
a3 b3 c3 nl d3 e3 f3 bd g3 h3 pl
a2 pl b2 pl c2 pl d2 pl e2 f2 pl g2 pl h2
a1 rl b1 c1 bl d1 ql e1 kl f1 g1 h1 rl
L’Orfil de Reyna pren lo Cavall del Rey

(6. h3 Axf3)

(L’Orfil de Reyna pren lo Cavall del Rey) 172 Perque Lahor los esperits desperta 173 y fa placar Bellea ’b cara francha, 174 ab Dolç Esguart, que·l cor ferint acerta, 175 Lahor prengue, en qui sperança tancha; 176 a denotar que a l’amant no mancha, 177 en negun temps, la fi d’amor offerta, 178 si de lahors la font nuncha s’estancha. 179 Que los legots fan dama tan contenta, 180 que·l descontent content se representa.

Fenollar

[modifica]

(Diu que·l Rey no salte a la tercera sobre les altres pesses) 181 Mes fonch pactat que·ls Reys, hon se [a]posenta 182 valer tan gran, sobre·ls altres no salten, 183 mas, per camins segurs de sobreventa, 184 vagen tostemps on lladres may asalten. 185 Car, puix d’aquells nostres honors s’esmalten, 186 deixant atras qui·ls pot donar empenta, 187 sy·s guarden mal, a si y al poble falten. 188 Natura vol los membres ser defenssa 189 del dan del cap, on tots reben offenssa.

Castellvi

[modifica]
a8 rd b8 nd c8 d8 qd e8 kd f8 bd g8 h8 rd
a7 pd b7 pd c7 pd d7 e7 pd f7 pd g7 pd h7 pd
a6 b6 c6 d6 e6 f6 nd g6 h6
a5 b5 c5 d5 e5 f5 g5 h5
a4 b4 c4 bl d4 e4 f4 g4 h4
a3 b3 c3 nl d3 e3 f3 ql g3 h3 pl
a2 pl b2 pl c2 pl d2 pl e2 f2 pl g2 pl h2
a1 rl b1 c1 bl d1 e1 kl f1 g1 h1 rl
La Reyna pren l’Orfil de l’altre Reyna

(7. Dxf3 e6)

(La Reyna pren l’Orfil de l’altre Reyna) 190 Ab resplendor que gran amor compensa, 191 los Hulls tan vius que, mirant, abrassaren 192 l’alegra cant de la Llahor que ’ncenssa, 193 molt humilment Voluntat convidaren· 194 E tal esforç, mostrant se, li donaren, 195 que pres tantost, per paga y per compensa, 196 los Rays del Sol que tant la penetraren. 197 Esteles son los hulls ab que naveguen 198 los marines que ’n esta mar se neguen.

Vinyoles

[modifica]
a8 rd b8 nd c8 d8 qd e8 kd f8 bd g8 h8 rd
a7 pd b7 pd c7 pd d7 e7 f7 pd g7 pd h7 pd
a6 b6 c6 d6 e6 pd f6 nd g6 h6
a5 b5 c5 d5 e5 f5 g5 h5
a4 b4 c4 bl d4 e4 f4 g4 h4
a3 b3 c3 nl d3 e3 f3 ql g3 h3 pl
a2 pl b2 pl c2 pl d2 pl e2 f2 pl g2 pl h2
a1 rl b1 c1 bl d1 e1 kl f1 g1 h1 rl
Lo Rey juga hun punt lo seu Peo

(7. Dxf3 e6)

(Lo Rey juga hun punt lo seu Peo) 199 Perque·ls amants pus clarament coneguen 200 la Honestat ab quin tento comporta 201 lo Pensament, del qual aquells se seguen, 202 ab joch cortes los defença la porta, 203 movent lo Peu hun sol pas per escorta; 204 los enemichs ses esquadres despleguen 205 d’aquelles vent ja la sperança morta. 206 Discrecio cortesament ordena 207 quant lo voler follament desordena.

Fenollar

[modifica]

(Diu que·l Rey, llevant se per sus, no salta la tercera) 208 Es altre ley, en nombre de vuytena, 209 que·l Rey valent, retrahent sa persona, 210 no puga may, pus es d’onor la mena, 211 fer lo dit salt honrant l’alta corona; 212 mes, pas a pas, que millor se condona, 213 per son cami torne sens por ni pena, 214 ab gravitat que tals princeps corona. 215 Car molt mes val una discreta fuyta 216 que caure pres per destemprada cuyta.

Castellvi

[modifica]
a8 rd b8 nd c8 d8 qd e8 kd f8 bd g8 h8 rd
a7 pd b7 ql c7 pd d7 e7 f7 pd g7 pd h7 pd
a6 b6 c6 d6 e6 pd f6 nd g6 h6
a5 b5 c5 d5 e5 f5 g5 h5
a4 b4 c4 bl d4 e4 f4 g4 h4
a3 b3 c3 nl d3 e3 f3 g3 h3 pl
a2 pl b2 pl c2 pl d2 pl e2 f2 pl g2 pl h2
a1 rl b1 c1 bl d1 e1 kl f1 g1 h1 rl
La Reyna pren de Cavall de Dama Peo

(8. Dxb7 Cbd7)

(La Reyna pren de Cavall de Dama Peo) 217 Mas l’apetit de l’amorosa fruyta 218 mogue axi la Voluntat exhemte, 219 qu’entra ’n lo ca[m]p de Venus a la luyta 220 d’un Cortesa que desdenyar intempte. 221 Y majorment perqu’era de la ’mpremta 222 de qui la te en foch d’amor ja cuyta: 223 Bellea gran, que los pus savis temta. 224 Quant veu que·l foch del fum a fet ja flama, 225 tothom se guart, que lo veri·s derrama.

Vinyoles

[modifica]
a8 rd b8 c8 d8 qd e8 kd f8 bd g8 h8 rd
a7 pd b7 ql c7 pd d7 nd e7 f7 pd g7 pd h7 pd
a6 b6 c6 d6 e6 pd f6 nd g6 h6
a5 b5 c5 d5 e5 f5 g5 h5
a4 b4 c4 bl d4 e4 f4 g4 h4
a3 b3 c3 nl d3 e3 f3 g3 h3 pl
a2 pl b2 pl c2 pl d2 pl e2 f2 pl g2 pl h2
a1 rl b1 c1 bl d1 e1 kl f1 g1 h1 rl
Juga lo Cavall de Dama a dos puts de Dama

(8. Dxb7 Cbd7)

(Juga lo Cavall de Dama a dos puts de Dama) 226 Bellea, vent que Voluntat s’inflama 227 contra·l Desdeny prenent sa Cortesia 228 y manaçant la Vergonyosa Fama, 229 per deffensar, ab gracia·s movia; 230 y, ab son Cavall saltant, se offeria 231 a batallar contra·l camp de la Dama, 232 que ab esforç Vergonya combatia; 233 Exemple ’s cert que may seguex desastre 234 al qui be sab d’aquell trobar lo rastre.

Fenollar

[modifica]

(Diu que no sia pres ni ferit lo Rey,mas que l’avisen, so es donant li sus) 235 Un’altre Ley s’enfila ’n aquest rastre: 236 que·l Rey tractat no sia com la [resta]; 237 si contr’aquell se feya ’lgun empastre, 238 o si·l perill de l’enemich l’asesta, 239 avisau lo, que no·l fira ballesta; 240 axi u dispon en lo cel aquell astre 241 que l’a dotat de real sobrevesta. 242 Lo nom de Rey als enemichs aterra: 243 dels seus los bons deffen, y·ls mals desterra.

Castellvi

[modifica]
a8 rd b8 c8 d8 qd e8 kd f8 bd g8 h8 rd
a7 pd b7 ql c7 pd d7 nd e7 f7 pd g7 pd h7 pd
a6 b6 c6 d6 e6 pd f6 nd g6 h6
a5 b5 nl c5 d5 e5 f5 g5 h5
a4 b4 c4 bl d4 e4 f4 g4 h4
a3 b3 c3 d3 e3 f3 g3 h3 pl
a2 pl b2 pl c2 pl d2 pl e2 f2 pl g2 pl h2
a1 rl b1 c1 bl d1 e1 kl f1 g1 h1 rl
Juga Cavall de Reyna a quatre de Cavall de l’altra Dama

(9. Cb5 Tc8)

(Juga Cavall de Reyna a quatre de Cavall de [l’altra]Dama) 244 Rompuda ja de tot entr’ells la guerra, 245 la Reyna gran, que·l bell nom d’Amor crida, 246 mana venir, corrent y serra, 247 hun Cavaller en aquella partida, 248 per conquistar, ab sa gent pus unida, 249 dels enemichs la Cortesa Desferra, 250 que stava mal en lo camp repartida. 251 Qui en l’asalt als primes no contrasta, 252 sy als darrers vol contrastar, no y basta.

Vinyoles

[modifica]
a8 b8 c8 rd d8 qd e8 kd f8 bd g8 h8 rd
a7 pd b7 ql c7 pd d7 nd e7 f7 pd g7 pd h7 pd
a6 b6 c6 d6 e6 pd f6 nd g6 h6
a5 b5 nl c5 d5 e5 f5 g5 h5
a4 b4 c4 bl d4 e4 f4 g4 h4
a3 b3 c3 d3 e3 f3 g3 h3 pl
a2 pl b2 pl c2 pl d2 pl e2 f2 pl g2 pl h2
a1 rl b1 c1 bl d1 e1 kl f1 g1 h1 rl
Juga Roch de Dama en la casa de l’Orfil seu

(9. Cb5 Tc8)

(Juga Roch de Dama en la casa de l’Orfil seu) 253 Vergonya·s l’or on Bellea s’encasta: 254 per ço·s posa prop d’ella en l’atallaya, 255 abandonant, pus veu que Laguot guasta, 256 l’Estil Cortes, que ya d’espant s’esmaya. 257 Car Honestat, qui be no l’atallaya, 258 reb lesio en la presona casta, 259 dexant entrar Legots dyntra la naya. 260 Be sta la por a l’oçell qu’es en vela, 261 puix que·l defen de caere dins la tela.

Fenollar

[modifica]

(Diu que·l Rey, puix li donen sus, se hagie de levar o cobrir) 262 Puix avisat lo Rey es sens cautela, 263 vol altre ley que·s cobre o que·s mogua; 264 en animos, l’anemich no recela: 265 menyspreu d’aquell no vulla que li noga. 266 Per ço, prudent, lo pas al perill cloga, 267 que·l gran leo vengut de la mustela 268 vem cascun jorn, si be vist real toga. 269 Tots som eguals, en mort y en naxença: 270 per ço egual deu esser la temença.

Castellvi

[modifica]
a8 b8 c8 rd d8 qd e8 kd f8 bd g8 h8 rd
a7 nl b7 ql c7 pd d7 nd e7 f7 pd g7 pd h7 pd
a6 b6 c6 d6 e6 pd f6 nd g6 h6
a5 b5 c5 d5 e5 f5 g5 h5
a4 b4 c4 bl d4 e4 f4 g4 h4
a3 b3 c3 d3 e3 f3 g3 h3 pl
a2 pl b2 pl c2 pl d2 pl e2 f2 pl g2 pl h2
a1 rl b1 c1 bl d1 e1 kl f1 g1 h1 rl
Cavall de Reyna pren lo Peo de Roch de Dama

(10. Cxa7 Cb6)

(Cavall de Reyna pren lo Peo de Roch de Dama) 271 Vist com se mou Vergonya [a] fer valença 272 a la Honor, Cortesia y Bellea, 273 lo Cavaller, ab bona continença, 274 sens pus reçel entra en la pelea, 275 rompent aquell Paves de qua s’arrea, 276 Temor de fer desonesta fallença, 277 qu’es passio de qui la Dama·s prea. 278 Lo vençedor, vençent, guarda com fira, 279 car sovint venç, lo vençut, quant se gira.

Vinyoles

[modifica]
a8 b8 c8 rd d8 qd e8 kd f8 bd g8 h8 rd
a7 nl b7 ql c7 pd d7 e7 f7 pd g7 pd h7 pd
a6 b6 nd c6 d6 e6 pd f6 nd g6 h6
a5 b5 c5 d5 e5 f5 g5 h5
a4 b4 c4 bl d4 e4 f4 g4 h4
a3 b3 c3 d3 e3 f3 g3 h3 pl
a2 pl b2 pl c2 pl d2 pl e2 f2 pl g2 pl h2
a1 rl b1 c1 bl d1 e1 kl f1 g1 h1 rl
Cavall de Dama juga a tres graus de la sua linea

(10. Cxa7 Cb6)

(Cavall de Dama juga a tres graus de la sua linea) 280 Quant mes no pot, ab un Ultragie mira, 281 guarda y deffen Bellea lo seu Moble, 282 y si los seus Laor mou o regira, 283 ella s’esta ferma, constant, ymmoble. 284 Donchs, si lo tot es [a] la part pus noble, 285 y semblara que for[a] el carrer tira 286 lo seu Desdeny, segons juhi de poble, 287 diu lo discret, quant veu fer cosa estrema: 288 «Be sab que fa lo qui sa casa crema».

Fenollar

[modifica]

(Diu que cascu deu jugar sa tanda e no dos tretas arreu) 289 Raho deu ser [entegra] y no sema 290 y per a tots en tot molt rahonable; 291 per ço ’n lo joch quiscu juch ab sa tema: 292 la hu primer, so que li par loable; 293 l’altre apres respongue lanç notable; 294 cascu son colp, que fir, sper o tema, 295 vagien eguals ab tanda concordable. 296 Algu no pens, gua[n]yant, passar la ralla, 297 car orde·s vol servar en la batalla.

Castellvi

[modifica]
a8 b8 c8 nl d8 qd e8 kd f8 bd g8 h8 rd
a7 b7 ql c7 pd d7 e7 f7 pd g7 pd h7 pd
a6 b6 nd c6 d6 e6 pd f6 nd g6 h6
a5 b5 c5 d5 e5 f5 g5 h5
a4 b4 c4 bl d4 e4 f4 g4 h4
a3 b3 c3 d3 e3 f3 g3 h3 pl
a2 pl b2 pl c2 pl d2 pl e2 f2 pl g2 pl h2
a1 rl b1 c1 bl d1 e1 kl f1 g1 h1 rl
Lo Cavall pren lo Roch de Dama

(11. Cxc8 Cxc8)

(Lo Cavall pren lo Roch de Dama) 298 Lo Cavaller, rompent del tot la tralla, 299 Vergony’ abat y acosta·s a l’insigne 300 Bellea tant, que, ab goig y rialla, 301 en lo vert prat morir vol com lo signe. 302 E si el mor content, de mort indigne, 303 la Voluntat no deu moure baralla, 304 pus el Cavall es fet anyell benigne. 305 Tots jorns se veu morir en esta sgrima: 306 donchs, mal d’amor no·s tingua ’n pocha stima.

Vinyoles

[modifica]
a8 b8 c8 nd d8 qd e8 kd f8 bd g8 h8 rd
a7 b7 ql c7 pd d7 e7 f7 pd g7 pd h7 pd
a6 b6 c6 d6 e6 pd f6 nd g6 h6
a5 b5 c5 d5 e5 f5 g5 h5
a4 b4 c4 bl d4 e4 f4 g4 h4
a3 b3 c3 d3 e3 f3 g3 h3 pl
a2 pl b2 pl c2 pl d2 pl e2 f2 pl g2 pl h2
a1 rl b1 c1 bl d1 e1 kl f1 g1 h1 rl
Cavall de Dama pren Cavall de Reyna

(11. Cxc8 Cxc8)

(Cavall de Dama pren Cavall de Reyna) 307 Havent perdut Vergonya, qu’es la çima 308 de Honestat, refragant com lo lliri, 309 y llima fort que tota viltat llima, 310 Ultratge·s mou, mes cremant que cautiri, 311 contra·l Llegot, donant li tal martiri, 312 que·l falç amarch ab son turment aprima, 313 y del suc dolç fa hun suau colliri. 314 Deffendre·s deu Bellea y ser avara, 315 car tant val mes, quant mes nos costa cara.

Fenollar

[modifica]

(Diu que no·s juga llanç falç, so es Cavall per Roch, etc.) 316 Mes se pacta, si be dit no·s encara, 317 que lo poder hu de l’altre no prenga; 318 per ço cascu pese son dret ab tara; 319 mes del que pot lo seu peu no estenga, 320 mas jugue just, perque l’ull no·l reprenga 321 del mirador, car gran carrech prepara 322 qui son Cavall per Roch vol que s’empenga. 323 Lo capella no deu voler la pompa, 324 ni·l cavaller res que honor corrompa.

Castellvi

[modifica]
a8 b8 c8 nd d8 qd e8 kd f8 bd g8 h8 rd
a7 b7 ql c7 pd d7 e7 f7 pd g7 pd h7 pd
a6 b6 c6 d6 e6 pd f6 nd g6 h6
a5 b5 c5 d5 e5 f5 g5 h5
a4 b4 c4 bl d4 pl e4 f4 g4 h4
a3 b3 c3 d3 e3 f3 g3 h3 pl
a2 pl b2 pl c2 pl d2 e2 f2 pl g2 pl h2
a1 rl b1 c1 bl d1 e1 kl f1 g1 h1 rl
Lo Peo de la Reyna va a la quarta casa

(12. d4 Cd6)

(Lo Peo de la Reyna va a la quarta casa) 325 Romput l’estol, perque millor se rrompa, 326 lo vençedor los seus tostemps esforça 327 ab crits, ab so de animosa trompa, 328 crexent en ells l’ardiment y la força. 329 Voluntat, vent Bellea anar a l’orça, 330 present li fa, perque·l joch no ’nterrompa, 331 d’un nou Servey que l’amistat refforça. 332 Lo joch d’amor se deu jugar ab manya, 333 e qui forçat lo vol guanyar, no·l guanya.

Vinyoles

[modifica]
a8 b8 c8 d8 qd e8 kd f8 bd g8 h8 rd
a7 b7 ql c7 pd d7 e7 f7 pd g7 pd h7 pd
a6 b6 c6 d6 nd e6 pd f6 nd g6 h6
a5 b5 c5 d5 e5 f5 g5 h5
a4 b4 c4 bl d4 pl e4 f4 g4 h4
a3 b3 c3 d3 e3 f3 g3 h3 pl
a2 pl b2 pl c2 pl d2 e2 f2 pl g2 pl h2
a1 rl b1 c1 bl d1 e1 kl f1 g1 h1 rl
Cavall de Dama va a tres de la matexa Dama

(12. d4 Cd6)

(Cavall de Dama va a tres de la matexa Dama) 334 La Reyna, vent que tan mal acompanya 335 la Voluntat lo Servey que li dexa, 336 hun gran Desdeny trames, ab vista stranya, 337 per ultrajar la çelada que veya, 338 e, majorment, perque pensava y creya 339 foragitar, ab ell, l’altre companya 340 del Pensament o del Voler que·n feya. 341 Quant l’anemich fengex que s’abandona, 342 fugiu tambe, que l’art ab l’art se dona.

Fenollar

[modifica]

(Diu que·l Peo no puga passar sens batalla) 343 Edicte bell anadint, se pregona 344 que lo Peo, contra·l Peo si juga, 345 deu batallar persona per presona, 346 e, altrament, passar de llarch no puga. 347 Mas, si aquell s’esta ’b lanca fexuga, 348 que pas avant, pus l’altre l’abandona, 349 e prengue sforç, que ’n millor port lo duga. 350 Los cavallers per la honor s’aturen, 351 mas los vilans per força s’aseguren.

Castellvi

[modifica]
a8 b8 c8 d8 qd e8 kd f8 bd g8 h8 rd
a7