Segona serie de cançons populars catalanes/Cant d'amor

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Disambig.svgAquest text tracta sobre una cançó d'una versió de 1909. Per a d'altres versions, vegeu Cant d'amor.CANT D'AMOR
 { \tempo \markup {\italic Moderat} \time 3/4
  r2 e'8 e' a'4 c'' e''8 e'' d''4 c''
  e''8 e'' \bar "|" \break d''4 c'' d''8 gis' a'4. r8  % ben so ...
  c''8 d'' e''4 e'' d''8 e'' \bar "|" \break d''4 c''8
  d''8 d'' b' a'4 gis' \fermata
  a'8 c'' e''4 e'' d''8 b' \bar "|" \break a'2
  \bar "'" \noBreak            % pausa de respiració
  c''8 d'' e''4 e'' f''8 e'' d''4 c''8
  d''8 d'' b' \bar "|" \break a'4 gis' \fermata
  a'8 c'' e''4 e'' d''8 b' a'4. r8 \bar "||"
 }
 \addlyrics {
Ne só nat sen -- se for -- tu -- na;
bé‿en só‿es -- tat des -- gra -- ci -- at,
fes -- te -- jant u -- na don -- ze -- lla
her -- mo -- sa‿i be -- lla,
del poc temps que m'ha do -- nat,
fes -- te -- jant u -- na don -- ze -- lla
her -- mo -- sa‿i be -- lla,
del poc temps que m'ha do -- nat.
 }

Ne só nat sense fortuna,
ben só estat desgraciat,
festejant una donzella
hermosa i bella,
del poc temps que m'ha donat
festejant una donzella
hermosa i bella,
del poc temps que m'ha donat.

De nit sempre la somnio,
promptament ne só despert
trec el cap a la finestra
i cada vespre
sempre'm sembla que la veig
trec el cap a la finestra,
i cada vespre
sempre m sembla que la veig.