Tractat de Londres (1949)

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Tractat de Londres (1949)
Consell d'Europa (versió publicada al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra)[1]
L’Estatut del Consell d’Europa, conegut també com a Tractat de Londres, és un tractat europeu (STE núm. 001) adoptat el 1949.
 Baixa


Preàmbul[modifica]

Els governs del Regne de Bèlgica, del Regne de Dinamarca, de la República Francesa, de la República Irlandesa, de la República Italiana, del Gran Ducat de Luxemburg, del Regne dels Països Baixos, del Regne de Noruega, del Regne de Suècia i del Regne Unit de la Gran Bretanya i Irlanda del Nord,

Estimant que la consolidació de la pau fonamentada en la justícia i la cooperació internacional és d’interès vital per preservar la societat humana i la civilització;

Fermament lligats als valors espirituals i morals, patrimoni comú de llurs pobles i base dels principis de llibertat individual, llibertat política i preeminència del dret, sobre els quals es fonamenta la vertadera democràcia;

Conscients que a fi de salvaguardar i assolir gradualment aquest ideal i afavorir el progrés social i econòmic, cal una unió més estreta entre els països europeus que comparteixen els mateixos sentiments;

Atès que, amb vista a respondre a aquesta necessitat i a les aspiracions paleses de llurs pobles, d’ara endavant és necessari crear una organització que agrupi els estats europeus dins una associació més estreta,

Han decidit, consegüentment, de constituir un Consell d’Europa que inclourà un comitè de representants dels governs i una assemblea consultiva i, a aquest efecte, han adoptat el present Estatut.


Capítol I. Objectiu del Consell d’Europa[modifica]

Article 1[modifica]

 1. L’objectiu del Consell d’Europa és dur a terme una unió més estreta entre els seus membres a fi de salvaguardar i promoure els ideals i els principis que formen llur patrimoni comú i afavorir llur progrés econòmic i social.
 2. Els òrgans del Consell perseguiran aquest objectiu per mitjà de l’examen de les qüestions d’interès comú, per la conclusió d’acords i per l’adopció d’una acció comuna en els àmbits econòmic, social, cultural, científic, jurídic i administratiu, com també mitjançant la salvaguarda i el desenvolupament dels drets humans i les llibertats fonamentals.
 3. La participació dels membres en les tasques del Consell d’Europa no ha d’alterar llur contribució a l’obra de les Nacions Unides i les altres organitzacions o unions internacionals de què formin part.
 4. Les qüestions relatives a la defensa nacional no són competència del Consell d’Europa.


Capítol II. Composició[modifica]

Article 2[modifica]

Els membres del Consell d’Europa són les parts en el present Estatut.


Article 3[modifica]

Tots els membres del Consell d’Europa reconeixen el principi de preeminència del dret i el principi en virtut del qual qualsevol persona que es trobi sota la seva jurisdicció ha de gaudir dels drets humans i les llibertats fonamentals i es comprometen a col·laborar sincerament i activament en la persecució de l’objectiu que defineix el capítol I.


Article 4[modifica]

El Consell de Ministres pot convidar qualsevol Estat europeu que hom consideri capaç de complir les disposicions de l’article 3, i que en tingui el desig, a esdevenir membre del Consell d’Europa. Qualsevol Estat així convidat tindrà qualitat de membre des del moment en què, en nom seu, s’hagi presentat un instrument d’adhesió a aquest Estatut al secretari general.


Article 5[modifica]

 1. En circumstàncies particulars, el Consell de Ministres pot convidar un país europeu que hom consideri capaç de complir les disposicions de l’article 3, i que en tingui el desig, a esdevenir membre associat del Consell d’Europa. Qualsevol país així convidat tindrà qualitat de membre associat des del moment en què, en nom seu, s’hagi presentat un instrument d’acceptació d’aquest Estatut al secretari general. Els membres associats tan sols poden tenir representació en l’Assemblea Consultiva.
 2. El terme «membre» que es fa servir en aquest Estatut es refereix, igualment, als membres associats, excepte pel que fa a la representació en el Comitè de Ministres.

Article 6[modifica]

Abans de fer arribar la invitació que preveuen els articles 4 i 5 anteriors, el Comitè de Ministres ha de fixar el nombre d’escons a l’Assemblea Consultiva a què el futur membre tindrà dret, com també la seva quota de contribució financera.


Article 7[modifica]

Qualsevol membre del Consell d’Europa podrà retirar-se’n notificant la seva decisió al secretari general. La notificació tindrà efecte en acabar l’any financer en curs, si s’ha fet dins els nou primers mesos d’aquest any, i en acabar l’any financer següent si s’ha fet dins els tres últims mesos.


Article 8[modifica]

Qualsevol membre del Consell d’Europa que infringeixi greument les disposicions de l’article 3 pot ser suspès del seu dret de representació i el Comitè de Ministres el convidarà a retirar-se segons les condicions que preveu l’article 7. Si el membre esmentat no té en compte aquesta invitació, el Comitè pot decidir que el membre en qüestió ha deixat de pertànyer al Consell a comptar d’una data que el mateix Consell pot fixar.


Article 9[modifica]

Si un membre no compleix les seves obligacions financeres, el Comitè de Ministres pot suspendre’n el dret de representació en el Comitè i en l’Assemblea Consultiva durant el període de temps que transcorri mentre no hagi complert les obligacions esmentades. Capítol III. Disposicions generals


Article 10[modifica]

Els òrgans del Consell d’Europa són:

 1. el Comitè de Ministres;
 2. l’Assemblea Consultiva. Aquests dos òrgans són assistits per la Secretaria del Consell d’Europa.

Article 11[modifica]

La seu del Consell d’Europa és a Estrasburg.


Article 12[modifica]

Les llengües oficials del Consell d’Europa són el francès i l’anglès. Els reglaments interns del Comitè de Ministres i l’Assemblea Consultiva determinaran les circumstàncies i les condicions en què es podran utilitzar altres llengües.


Capítol IV. Comitè de Ministres[modifica]

Article 13[modifica]

El Comitè de Ministres és l’òrgan competent per actuar en nom del Consell d’Europa d’acord amb els articles 5 i 16.


Article 14[modifica]

Cada membre té un representant en el Comitè de Ministres i cada representant disposa d’un vot. Els representants en el Comitè són els ministres d’Afers Estrangers. Si un ministre d’Afers Estrangers no està en condicions d’ocupar un escó, o si altres circumstàncies ho recomanen, hom podrà designar un substitut perquè actuï en lloc seu. Aquest ha de ser, en la mesura del possible, un membre del govern del seu país.


Article 15[modifica]

 1. El Comitè de Ministres, sota recomanació de l’Assemblea Consultiva o per iniciativa pròpia, examina les mesures oportunes per assolir l’objectiu del Consell d’Europa, incloent-hi la conclusió de convenis i acords i l’adopció, pels governs, d’una política comuna pel que fa a qüestions determinades. El secretari general ha de comunicar les seves conclusions als membres.
 2. Les conclusions del Comitè de Ministres poden prendre forma de recomanacions als governs, si escau. El Comitè pot convidar aquests a assabentar-lo del curs que han donat a les recomanacions esmentades.

Article 16[modifica]

Sens perjudici dels poders de l’Assemblea Consultiva, tal com els defineixen els articles 24, 28, 30, 32, 33 i 35, el Comitè de Ministres estableix, amb caràcter d’obligatorietat, qualsevol qüestió relativa a l’organització i als acords interiors del Consell d’Europa. A aquest efecte, ha d’adoptar els reglaments financer i administratiu necessaris.


Article 17[modifica]

El Comitè de Ministres pot constituir comitès o comissions de caràcter consultiu o tècnic per als fins que consideri necessaris.


Article 18[modifica]

El Comitè de Ministres adopta el seu reglament interior, que ha de determinar, entre d’altres coses:

 1. el quòrum;
 2. la forma de designació del president i la durada de les seves funcions;
 3. el procediment que cal seguir per establir l’ordre del dia, com també per a la presentació de proposicions a l’efecte de resolucions; i
 4. les condicions en què s’ha de notificar la designació de substituts, que cal fer d’acord amb l’article 14.


Article 19[modifica]

Amb motiu de cada una de les sessions de l’Assemblea Consultiva, el Comitè de Ministres li farà arribar informes sobre la seva activitat, amb la documentació que escaigui.


Article 20[modifica]

 1. Les resolucions del Comitè relatives a les qüestions rellevants que s’esmenten a continuació s’han d’adoptar per unanimitat dels vots emesos i per majoria dels representants amb dret a ocupar un escó en el Comitè de Ministres:
  1. les recomanacions que depenguin de l’article 15.b;
  2. les qüestions que depenguin de l’article 19;
  3. les qüestions que depenguin de l’article 21.a.i i b;
  4. les qüestions que depenguin de l’article 33;
  5. les recomanacions referents a esmenes als articles 1.d, 7, 15, 20 i 22; i
  6. qualsevol altra qüestió que, per la seva importància, i mitjançant una resolució adoptada en les condicions que preveu el paràgraf d de més endavant, el Comitè decideixi de sotmetre a la regla de la unanimitat.
 2. Les qüestions que depenguin del reglament interior o dels reglaments financer i administratiu poden ser objecte d’una decisió per majoria simple de representants amb dret a ocupar un escó en el Comitè.
 3. Les resolucions del Comitè adoptades en aplicació dels articles 4 i 5, ho seran per majoria dels dos terços de representants amb dret a ocupar un escó en el Comitè.
 4. Totes les altres resolucions del Comitè s’han de prendre per majoria dels dos terços dels vots emesos i per majoria dels representants amb dret a ocupar un escó. Aquestes resolucions inclouen principalment les resolucions referents a la determinació del pressupost, el reglament interior, els reglaments financer i administratiu, les recomanacions relatives a esmenes als articles del present Estatut no esmentades en el paràgraf a.v vist anteriorment, i la determinació, en cas de dubte, del paràgraf d’aquest article que escaigui d’aplicar.


Article 21[modifica]

 1. Llevat de decisió contrària del Comitè de Ministres, les seves reunions han de tenir lloc:
  1. a porta tancada, i
  2. a la seu del Consell.
 2. El Comitè és jutge de les informacions que cal publicar sobre els debats celebrats a porta tancada i sobre llurs conclusions.
 3. El Comitè es reuneix obligatòriament abans de l’obertura de les sessions de l’Assemblea Consultiva i en començar aquestes sessions; s’ha de reunir, a més, totes les vegades que ho consideri convenient.


Capítol V. Assemblea Consultiva[modifica]

Article 22[modifica]

L’Assemblea Consultiva és l’òrgan deliberant del Consell d’Europa. Debat qüestions que depenen de la seva competència tal com la defineix el present Estatut i transmet les seves conclusions al Comitè de Ministres en forma de recomanacions.


Article 23[modifica]

 1. L’Assemblea Consultiva pot deliberar i formular recomanacions sobre qualsevol qüestió que respongui a l’objectiu i que es trobi dins la competència del Consell d’Europa, tal com els defineix el capítol I; delibera i pot formular recomanacions sobre qualsevol qüestió que el Comitè de Ministres li sotmeti perquè emeti la seva opinió.
 2. L’Assemblea ha de fixar l’ordre del dia d’acord amb el que disposa el paràgraf a anterior, tenint en compte l’activitat de les altres organitzacions intergovernamentals europees de què formin part tots els membres del Consell o alguns d’ells.
 3. El president de l’Assemblea ha de decidir, en cas de dubte, si una qüestió sorgida en el transcurs de la sessió entra dins l’ordre del dia de l’Assemblea.


Article 24[modifica]

Tenint en compte el que disposa l’article 38.d, l’Assemblea Consultiva pot constituir comitès o comissions que s’encarregaran d’examinar qualsevol qüestió de la seva competència, tal com la defineix l’article 23, presentar-li informes, estudiar les qüestions incloses en el seu ordre del dia i emetre opinions sobre qualsevol qüestió de procediment.


Article 25[modifica]

 1. L’Assemblea Consultiva es compon de representants de cada membre, elegits en el si del seu parlament o designats entre els membres del parlament segons un procediment que aquest ha de fixar, a reserva, tanmateix, que el govern de qualsevol membre pugui fer nominacions complementàries en cas que no hi hagi sessió del parlament i aquest no hagi establert el procediment que cal seguir en aquest cas. Tots els representants han de tenir la nacionalitat del membre al qual representin, però no poden ser membres del Comitè de Ministres al mateix temps. El mandat dels representants designats d’aquesta manera serà efectiu amb l’obertura de la sessió ordinària següent a llur designació, i expirarà amb l’obertura de la sessió ordinària següent o d’una sessió ordinària ulterior, llevat del dret dels membres a fer noves designacions després d’eleccions parlamentàries. Si un membre cobreix escons que hagin esdevingut vacants per defunció o dimissió, o fa noves designacions a conseqüència d’eleccions parlamentàries, el mandat dels nous representants esdevé efectiu des de la primera reunió de l’Assemblea següent a llur designació.
 2. Cap representant no pot ser rellevat del seu mandat en el transcurs d’una sessió de l’Assemblea sense el consentiment d’aquesta.
 3. Cada representant pot tenir un substitut que, en la seva absència, tindrà qualitat per ocupar l’escó, prendre la paraula i votar en lloc seu. Les disposicions del paràgraf a de més amunt s’apliquen, igualment, a la designació de substituts.


Article 26[modifica]

Els membres tenen dret al nombre d’escons següent: Andorra 2 Àustria 6 Bèlgica 7 Bulgària 6 Xipre 3 República Txeca 7 Dinamarca 5 Estònia 3 Finlàndia 5 França 18 Alemanya 18 Grècia 7 Hongria 7 Islàndia 3 Irlanda 4 Itàlia 18 Liechtenstein 2 Lituània 4 Luxemburg 3 Malta 3 Països Baixos 7 Noruega 5 Polònia 12 Portugal 7 Romania 10 San Marino 2 Eslovàquia 5 Eslovènia 3 Espanya 12 Suècia 6 Suïssa 6 Turquia 12 Regne Unit de Gran Bretanya i d’Irlanda del Nord 18


Article 27[modifica]

Les condicions en què el Comitè de Ministres pot ser representat col·lectivament en els debats de l’Assemblea Consultiva, aquelles en què els representants en el Comitè i llurs substituts poden prendre la paraula individualment, se sotmetran a les disposicions apropiades del reglament interior que estableixi el Comitè, després d’haver-ho consultat a l’Assemblea.


Article 28[modifica]

 1. L’Assemblea Consultiva adopta el seu reglament interior i elegeix entre els seus membres el president, el qual restarà en funcions fins a la sessió ordinària següent.
 2. El president dirigeix les tasques, però no participa ni en els debats ni en la votació. El substitut del president té qualitat per ocupar l’escó, prendre la paraula i votar en lloc seu.
 3. el reglament interior ha de fixar, principalment:
  1. el quòrum;
  2. el procediment d’elecció i la durada de les funcions del president i els altres membres de la mesa;
  3. el procediment d’establiment de l’ordre del dia i la comunicació d’aquest als representants; i
  4. la data i la manera de notificació dels noms dels representants i llurs substituts.

Article 29[modifica]

Sens perjudici del que disposa l’article 30, totes les resolucions de l’Assemblea Consultiva, incloent-hi les que tenen com a objectiu:

 1. fer recomanacions al Comitè de Ministres;
 2. proposar al Comitè les qüestions que cal incloure en l’ordre del dia de l’Assemblea;
 3. crear comitès o comissions;
 4. fixar la data d’obertura de les sessions;
 5. determinar la majoria que es requereix per a les resolucions que no depenguin dels apartats i al iv de més amunt o fixar, en cas de dubte, la regla de majoria convenient, s’han d’adoptar per majoria dels dos terços dels vots emesos.

Article 30[modifica]

Les resolucions de l’Assemblea Consultiva referents a les qüestions relatives a la seva forma de funcionament, sobretot l’elecció dels membres de la mesa, la designació dels membres dels comitès i les comissions, i l’adopció del reglament interior, s’han d’adoptar per la majoria que fixa l’Assemblea en aplicació de l’article 29.v.


Article 31[modifica]

Els debats referents a les proposicions que cal adreçar al Comitè de Ministres per a la inclusió d’una qüestió en l’ordre del dia de l’Assemblea Consultiva només es podran referir, després de definir-ne l’objectiu, a raons que militin a favor o en contra d’aquesta inscripció.


Article 32[modifica]

L’Assemblea Consultiva ha de celebrar, cada any, una sessió ordinària, la data i la durada de la qual les fixarà l’Assemblea a fi d’evitar, en la mesura del possible, qualsevol coincidència amb les sessions parlamentàries i amb les sessions de l’Assemblea General de les Nacions Unides. La durada de les sessions ordinàries no excedirà un mes, llevat que l’Assemblea i el Comitè de Ministres no decideixin, de comú acord, el contrari.


Article 33[modifica]

Les sessions ordinàries de l’Assemblea Consultiva tenen lloc a la seu del Consell, llevat que l’Assemblea i el Comitè de Ministres decideixin el contrari de comú acord.

Article 34[modifica]

L’Assemblea Consultiva pot ser convocada en sessió extraordinària, sigui per iniciativa del Comitè de Ministres o del president de l’Assemblea, després d’un acord entre ells, que es referirà, també, a la data i el lloc de la sessió.


Article 35[modifica]

Els debats de l’Assemblea són públics, llevat que aquesta no decideixi el contrari.


Capítol VI. Secretaria[modifica]

Article 36[modifica]

 1. La Secretaria es compon del secretari general, d’un secretari general adjunt i del personal necessari.
 2. El secretari general i el secretari general adjunt són nomenats per l’Assemblea Consultiva sota recomanació del Comitè de Ministres.
 3. Els altres membres de la Secretaria són nomenats pel secretari general, de conformitat amb el reglament administratiu.
 4. Cap membre de la Secretaria no pot tenir una feina remunerada per un govern, ser membre de l’Assemblea Consultiva o d’un parlament nacional, o exercir ocupacions incompatibles amb els seus deures.
 5. Tots els membres del personal de la Secretaria han d’afirmar, mitjançant una declaració solemne, llur compromís amb el Consell d’Europa i llur resolució de complir conscienciosament els deures de llur càrrec sense deixar-se influir per cap consideració de caràcter nacional, com també llur voluntat de no sol·licitar ni acceptar instruccions, en relació amb l’exercici de llurs funcions, de cap govern ni cap autoritat aliena al Consell, i d’abstenir-se de qualsevol acte incompatible amb llur estatut de funcionari internacional responsable, exclusivament, envers el Consell. El secretari general i el secretari general adjunt faran aquesta declaració davant el Comitè; els altres membres del personal la faran davant el secretari general.
 6. Tots els membres han de respectar el caràcter exclusivament internacional de les funcions del secretari general i el personal de la Secretaria, i abstenir-se d’influir-los en l’exercici de llurs funcions.


Article 37[modifica]

 1. La Secretaria és situada a la seu del Consell.
 2. El secretari general és responsable de l’activitat de la Secretaria davant el Comitè de Ministres. Entre d’altres coses, ha de proporcionar a l’Assemblea Consultiva, sens perjudici del que disposa l’article 38.d, els serveis administratius i altres que aquesta pugui necessitar.


Capítol VII. Finançament[modifica]

Article 38[modifica]

 1. Cada membre assumeix les despeses de la seva pròpia representació en el Comitè de Ministres i en l’Assemblea Consultiva.
 2. Les despeses de la Secretaria i qualsevol altra despesa comuna s’han de repartir entre tots els membres en les proporcions que fixi el Comitè segons la població de cada un dels membres. El Comitè ha de fixar la contribució dels membres associats.
 3. El secretari general sotmetrà cada any el pressupost del Consell per a l’aprovació del Comitè, segons les condicions que fixi el reglament financer.
 4. El secretari general ha de sotmetre al Comitè les peticions de l’Assemblea que puguin comportar despeses que excedeixin l’import dels crèdits ja inclosos en el pressupost per a l’Assemblea i les seves tasques.
 5. El secretari general ha de sotmetre, igualment, al Comitè de Ministres una avaluació de les despeses que impliqui l’execució de cada una de les recomanacions presentades al Comitè. Si l’execució d’una resolució comporta despeses suplementàries, aquesta només es considerarà adoptada pel Comitè de Ministres en cas que aquest hagi aprovat les previsions de despeses suplementàries corresponents.


Article 39[modifica]

El secretari general ha de notificar cada any als governs dels membres l’import de llur contribució. Les contribucions es consideraran exigibles el mateix dia d’aquesta notificació, i s’hauran d’abonar al secretari general en el termini màxim de sis mesos.


Capítol VIII. Privilegis i immunitats[modifica]

Article 40[modifica]

 1. El Consell d’Europa, els representants dels membres i la Secretaria gaudeixen de les immunitats i els privilegis necessaris per a l’exercici de llurs funcions en els territoris dels membres. En virtut d’aquestes immunitats, els representants a l’Assemblea Consultiva no poden ser ni detinguts ni perseguits en els territoris de tots els membres a causa de les opinions o els vots emesos en el transcurs dels debats de l’Assemblea, dels seus comitès o comissions.
 2. Els membres es comprometen a arribar a un acord al més aviat possible amb vista a donar efecte ple al que disposa el paràgraf anterior. A aquest efecte, el Comitè de Ministres recomana als governs dels membres la conclusió d’un acord que defineixi els privilegis i les immunitats reconeguts en llurs territoris. A més, s’arribarà a un acord particular amb el govern de la República Francesa que definirà els privilegis i les immunitats que tindrà el Consell a la seva seu.


Capítol IX. Esmenes[modifica]

Article 41[modifica]

 1. Es poden fer proposicions d’esmena al present Estatut en el Comitè de Ministres o, en les condicions que preveu l’article 23, en l’Assemblea Consultiva.
 2. El Comitè recomanarà i farà incorporar en un protocol les esmenes a l’Estatut que consideri oportunes.
 3. Qualsevol protocol d’esmena entrarà en vigor quan l’hauran signat i ratificat dos terços dels membres.
 4. No obstant les disposicions dels paràgrafs precedents del present article, les esmenes als articles 23 al 35, 38 i 39, que van aprovar el Comitè i l’Assemblea, entraran en vigor la data de l’acta ad hoc que estableixi el secretari general, comunicada als governs dels membres i que certificarà l’aprovació de les esmenes esmentades. Les disposicions del present paràgraf no podran tenir aplicació abans de la fi de la segona sessió ordinària de l’Assemblea.


Capítol X. Disposicions finals[modifica]

Article 42[modifica]

 1. Aquest Estatut s’ha de sotmetre a ratificació. Les ratificacions s’han de lliurar al Govern del Regne Unit de la Gran Bretanya i Irlanda del Nord.
 2. El present Estatut entrarà en vigor després de la presentació de set instruments de ratificació. El Govern del Regne Unit ha de notificar a tots els governs signataris l’entrada en vigor de l’Estatut i els noms dels membres del Consell d’Europa en aquesta data.
 3. Consegüentment, qualsevol altre signatari esdevindrà part en el present Estatut la data de presentació del seu instrument de ratificació. En fe del qual, els sotasignats, degudament autoritzats a aquest efecte, han signat el present Estatut.

Fet a Londres, el 5 de maig de 1949, en francès i anglès, tots dos textos donant fe igualment, en un sol exemplar, que serà dipositat als arxius del Govern del Regne Unit, el qual en farà arribar còpies autenticades als altres governs signataris.”

Referències[modifica]

Vegeu també[modifica]


Aquesta obra pertany a un organisme públic oficial que equipara les seves obres al domini públic. (Més informació...)