La Francisqueta

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca


LA FRANCISQUETA
\version "2.14.1"
\header {
 tagline = ""
}
tema = \relative d'{ 
\key g \major \time 2/4 
\override Staff.KeySignature #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
\override Staff.Clef #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
\override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
\partial 4 
\autoBeamOff

\repeat volta 2 {d8. fis16
a8 a a b \break
a8 fis a d
\bar "||" \time 3/4
a4 e fis8 g
\bar "||" \time 2/4
a4 | } \repeat volta 2 { |
r8 a
\bar "||" \time 3/4
d4 c8 c b b \break
a4 fis8 a a a
g4 e r8 fis \break
g4 a8 b c d
a4. r8 |}
}
\score{ 
{\tema}
\addlyrics
{
Quan jo n'e -- ra pe -- ti -- te -- ta,
lo meu pa --re_em va cri -- dar.
-No t'es -- pan -- tis,
Fran -- cis -- que -- ta,
que Fran -- cis -- que -- ta,
que_amb un vell te vull ca -- sar.
}
 \layout {
  indent = 15
  ragged-last = ##t
  line-width = 100
  \context {
   \Score
   \remove "Bar_number_engraver" 
  }
 }
}
\score {
 \unfoldRepeats
  {\tema}
 \midi{

 }
}Quan jo n'era petiteta,
lo meu pare em va cridar:
— No t'espantes, Francisqueta,
 que Francisqueta,
que amb un vell te vui casar.
— Més m'estimo un de jove,
sia de mon compliment,
que un vell amb sa riquesa
 i amb sa noblesa.
Déu mantingue lo jovent. —
Soleta me'n vai a l'aigua,
soleta m'hi tinc d'anar,
quan ja de l'aigua m'entorno,
 que ja de l'aigua,
ja n encontro lo promès
Ja me'n regala uns rosaris
de grans de gloria coral,
per passar-los a la missa,
 que a la missa,
lo dia de Sant Joàn.