40 cançons populars catalanes/La Dama d'Aragó

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca


LA DAMA D'ARAGÓ

\version "2.14.2"
\header {
 tagline = ""

}
global = {
 \key c \major
 \time 3/4
 \autoBeamOff
 \override Staff.KeySignature #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
 \override Staff.Clef #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
 \override Staff.TimeSignature #'break-visibility = #'#(#f #t #t)
 \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
 \override Stem #'neutral-direction = #-1
}
 
\score {
 \relative a' {
  \global
  \partial4
  c8.^\markup{\italic{A poc a poc}} b16
  a4 c \stemUp b8. a16
  \stemNeutral b4 b c8. b16 \break
  a4 c \stemUp b8. a16
  \stemNeutral b2 c8. d16
  e4 e d8 c \break
  e4 d c8 b
  \bar"||" \time 2/4
  c8 e d c
  b8 d4 d16 c \break
  b8 d4 c16 b
  \bar"||" \time 3/4
  a4 e c'8. d16
  e4 e d8. c16 \break
  \time 2/4
  b8 d4 c16 b
  \bar"||" \time 3/4
  a2
  \bar"|."
 }
 \addlyrics {
  A_A -- ra -- gó n'hi ha una da -- ma
  que_es bo -- ni -- ca com un sol;
  té la ca -- be -- lle -- ra ros -- sa:
  li_ar -- ri -- ba fins als ta -- lons.
  Ai, a -- mo -- ro -- sa Ag --na Ma -- ria,
  ro -- ba -- do -- ra del meu cor.
  Ai de l'a -- mor!
 }
 \layout {
  indent = 0
  ragged-last = ##t
  line-width = 110
  \context {
   \Score
   \remove "Bar_number_engraver" 
  }
 }
 \midi{
  \context {
   tempoWholesPerMinute = #(ly:make-moment 100 4)
  }
 }
}


A Aragó n'hi ha una dama
que es bonica com un sol;
té la cabellera rossa:
li arriba fins als talons
Ai, amorosa Agna Maria,
robadora del meu cor.
   Ai de l'amor!
Sa mare la pentinava
amb una pinteta d'or;
sa tia los hi esclaria
los cabells de dos en dos.
Cada cabell, una perla,
cada perla, un anell d'or;
cada anell d'or, una cinta
que li volta tot el cos.
Sa germana'ls hi entrenava
amb una cinteta d'or;
sa padrina los hi untava
amb aigua de nou olors;
sa germana més petita
li baixava'l lligador;
el lligadô que li baixa
es un floc de nou colors;
sa cunyada'ls hi lligava
amb un floc de nou colors;
son germà se la mirava
amb un ull tot amorós.
— No fossim germans, Maria,
nos casariem tots dos:
ara, com que som germans,
jo t'he buscat aimador.
A la fira se l'emporta,

a la fira de Lyó.
De tants anells que n'hi compra
li cauen del mocador.
Els criats van al darrera
plegant-los de dos en dos.
— Senyora Maria, tinga,
tinga, tinga'ls anells d'or.—
Mentres estan a la fira
toquen a missa major.
— Germà meu, anem a missa,
anem a missa major.
A l'entrar ella a l'iglesia
les piques se tornen flors;
per pendre l'aigua beneita
tenia un canonet d'or.
Quan es al mig de l'iglesia
los altars llueixen tots.
Les dames, quan la van veure,
totes li varen fer lloc.
Les dames seuen en terra,
i ella en cadireta d'or.
Capellà que diu la missa
n'ha perduda la lliçó;
escolà que l'ajudava
no li'n sab donar raó.
— De qui es aquella dama
que llença tant resplendor?
— N'es filla del rei de França,
germana del d'Aragó;
i si acàs no ho voleu creure,
mireu-li lo sabató:
veureu les tres flors de lliri
i les armes d'Aragó.