Vés al contingut

A 31 de gost 1625

De Viquitexts

A 31 de gost 1625
l'Arxiu Servera-Pericàs

Descripció[modifica]

El llibre A 31 de gost de 1625 de l'arxiu Servera-Pericàs de Pina (Mallorca) mesura 21 cm d'alçada, 7,5 cm d'amplada i 2,5 cm de gruixa.Té les tapes de pergamí de color gris escrites en llatí per la part interior. Els quadernets que componen el llibre estan relligats al llom d'aquest amb fil d'empalomar per dos punts reforçats amb cuir.

Es tracta d'un llibre d'assentaments en el qual es deixa constància escrita -es fa fe i testimoni- com mentre una persona paga el: fogatge, delme, pensió, procura, cens, etc. (personalment o per mans d'altri) a una altra que cobra gairebé sempre en nom d'un altre.

El llibre consta de 7 quadernets de 24 fulls cada un. Manquen els fulls corresponents -començant per A 31 de gost de 1625- als números 58, 70, 96, 123, 140, 143 i 144 que es nota que foren tallats o arrabassats. De les 336 pàgines les que estan escrites són:

1-1, 3, 5, 7-9, 24-29, 31-44, 240-245, 296-302, 321-326 i 328-336; totes les altres estan en blanc.

L'escriptura és invertida a partir de la pàgina 296; es veu que el llibre es començà per les dues cares i que s'hi escrivia per un o altre costat, indistintament. Per aquest motiu i a partir de la pàgina 295, hem fet un salt i hem començat a transcriure des de l'última pàgina 336 cap enrera, fins a la 295.

La gran majoria d'assentaments fan referència a la possessió El Rafal, del lloc de Ruberts i del municipi de Sencelles. Els períodes d'activitat anotadora són des del 1599 fins al 1705 i des del 1813 fins al 1839.

Llinatges que surten en el període 1599-1705[modifica]

(Entre parèntesis les diferents grafies usades)

92 vegades: Ferragut ( ferragut, faragut, faregut, farregut, feragut, feregut, fergut).
11 “ Gual
11 “ Guitard
7 “ Cirer
5 “ Salom
4 “ Olesa ( olosa, oloza)
3 “ Antich
3 “ Barceló ( barcelo, barselo)
3 “ Bennàsser ( bannaser)
3 “ Mut
3 “ Oliver
2 “ Alcover
2 “ Capó
2 “ Company ( compan)
2 “ Ferrer
2 “ Font-i-roig ( font y roig, font y Roig)
2 “ Garau
2 “ Mager
2 “ Moragues
2 “ Horrac ( Orrach)
2 “ Pinya
2 “ Roig
2 “ Servera
2 “ Terrassa (tarase)
2 “ Vallès
2 “ Vallespir
2 “ Vaquer
2 “ Vidal
1 “ Amengual
1 “ Carbonell
1 “ Fiol
1 “ Mas
1 “ Mora
1 “ Mataró ( mathero)
1 “ Pasqual
1 “ Perelló ( parello)
1 “ Peris
1 “ Pons ( Poms)
1 “ Prats
1 “ Rebassa ( rabasa)
1 “ Riutort
1 “ Santandreu ( sentendreu)
1 “ Serra ( sera)
1 “ Vert
1 “ Vives

Llinatges del període 1813-1839[modifica]

27 vegades: Vert ( vert, verd, ver)
6 “ Oliver
3 “ Arrom
3 “ Ramis
2 “ Llabrés
2 “ Ros

Noms relacionats amb algun àlias, sobrenom, malnom, etc.[modifica]

Any 1625-1636: mi faragut .................... ganxo
“ 1660: Juan Gelebert ....................... parico
“ 1671: Joan Riutort ......................... cebater
“ 1687: Michel vert .......................... seda
“ 1687: Mi vert ................................. seda
“ 1700: Miquel verd ......................... sede
“ 1700: Juan Armengual .................. giamet

Any 1829: Jaume Gelebert ................... negret
“ 1833: Juan Vert ............. Rebust, Robust

Unes quantes grafies del topònim Sencelles[modifica]

1599, sencellas; 1602, sencelles; 1603, sensellas; 1605, sanseles-senssellas;
1608, senselles; 1613, St celles; 1628, Sant celles;1632, sanselas;
1813, Sancellas; 1834, Sancelles; 1836, Sencelles.

Transcripció del text[modifica]

Pàgina 1

A 31 de gost 1625
paga jordi feregut
des Ruberts sesa
sous p lo fogage
del any 1615 y --
1622 -------------- 16 s
Jordy

Jo miquel garau llaurador
de mº ------- de la qu----
-- del forment rebut ---
ferragut dotse lliures y set
sa sous y sis dich 12 L 13 s 6
so es 12 L per la -- ? prinsipal
y 13 s p lo interes de tres corteres
forment sensal de dit fet a
26 de 7bre 1625

nota com a pagat ior-
di faragut a mi pera
guitard per procura
sua y da mi faragut
alias ganxo sinc lliu-
ras dotsa sous y nou
---------------- 5 L 12 s 9
Pàgina 2
A 22 de mars 1639 ha
pagat jordi farragut
de rubes vuyt sous p lo
fogatje de 1636 ---- 8 s
font y roig me

A 22 mars 1639 ha
pagat Antt farragut
de Jordi vuyt sous p. lo
fogatje de 1636 ---- 8 s
font y Roig me
Pàgina 3
Jo joan pinya co a rabut da jordi faragut das
rubers 5 s 10 dich sinch sous y 10 dines aompliment
da dauta comclada? p. pasco da manera qua som compli-
dament pagat qua caunodaunal ? a combte a fins lo
dia prasent fet als 5 da agost 1630 ------------ 5 s 10
Pàgina 5
jo joan mas llaurador del fort. del honor canonge ferrer tinc rebut ab diversas
portions sis L tretse sous y quatra dines dich 6 L 13 s 4 y son acompl. de tot lo fort.da ma de lo honorable jordi ferregut de rubers del qual tinch rebvuda dita quan-
titat y dit fort. here del delma de capitoll del any 1690 fet als 19 juliol
1692 dic dos ------------------------------------------------------------------------------ 6 L 13 s 4

Pàgina 7
Jo pere roig fas fe i testi-
moni com Antonina jorda
y oliver vª dexada de pere
jorda qed juntamen
ses fillas ço es demiana y colo-
me germanas se son conserba-
des y fet pertit ab lo honor jor-
di feregut del terma de sa-
nt celles del lloch de rubers
de tot so y quant los poria con-
petir per bia de Antta jorda
y feregut avia de las ditas he-
reuas que son de dita se avia
qed y germane que es dita
Antta jorda y feregut qed del
dit feregut lo que se obliga
a pegar a ditas o a mestre Antto
servera trenta lliures dich
30 L per tota? part y interhe-
sos poria tenir dita Antta.
feregut com per qualsevols
drets ed ja per altre part
te albera dit feregut de
se jermana acomplirment
de lo edalt li era stat pro-
Pàgina 8 promes y sis lliures
que ha rebudes mes
cuant y de totes coses
se difinixen uns y altres
y estan contens uns dels
altres pagant dit fere-
gut las ditas 30 L y a
tant largament com
se puga es apulan? per-
qualsevol nott se di
finixen fet a pregarias
de ditas parts vuy que
com tam a 29 de Agost 1628
Pàgina 9
Jo sebastia prats subdiacha
fas fe y tesimoni com lo
honor mestre Antt serve-
ra peraire de la vila de
Algayde ha rebut de lo
honor jordi ferregut
de la vila de senselles
del lloch anomenat
los rubers vint lliu-
res dich 20 L dels
quals son per un debi-
tori que li ha fet lo
dit rubers de trenta
lliures y son a bon comp-
te per lo dit debitori
y de dites 20 L es con-
ten y paguat lo dit
servera fet als 14
de fabrer 1631

jo pere roig fas fe y tes-
timoni com mestre antto ser-
vera ha rebudes deu lliures
del honor jordi feregut
acompliment de 30 L li
avia de dar conforme lo
albera y pertit au can fet
qui es en laltra fulla fet
a 7 juliol 1631 ----- 10 L
y las despesas fet ut supra
Pàgina 24 i 25
Jo debax scrit pe. guitard he rebut ab diversas
partidas del honor Jordi ferregut set lliures
denou sous y quatre dich 7 L 19 s 4 y son a bon
compta del salari de la procura me te feta ell
y altres fet a 1 de juriol 1632 -------- 7 L 19 s 4
Pe. Guitard
Pàgina 24
Jo debax scrit
e rebut de iordi fergut
de rubers vint i tres sous
en dias pasats decet sous
i lo dia prasent sis sous
las quals dos partidas
fan suma de vint i tres
sous fet a 11 abril añy 1633
Pere Guitard
Pàgina 25
Fas fe jo honofre va-
quer mitja com m. pe.
guitart de bax firmat
Atorger haver Rabut
A bon comte del salari
de la procura tres liu-
res y set sous dic 3 L 7 s
del Jordi faragut de
sanselas del loc de ru-
berts fet A tres de
7bra 1632 --------- 3 L 7 s
Pe Guitard
Pàgina 26
jo da baix asqrit per-
a gitart dic qua iuli-
a faragut jordi fa-
ragut y altras ma-
tanian parcura fetes
an podar da juan pe-
ris notari i qua da
qual som content i
pagat desta mane-
ra anb un albara qu-
a man fet lo dia da
ui da 8 L 10 s lo qual
man da pagar p to-
t lo me daguin i da
quals ma tinc per a-
vocat y p. sar axi la
varitat firma lo
prasent fet a 4 de
juin 1633
Pe Guitard
Pàgina 27
A 6 de maig ha
pagat jordi feregut des
refal per lo fogatge de
1629 ------------------ 8 s
Joan mager per mon
Pare

A 6 de maig 1638 ha pa-
gat antt feregut de
jordi ds refal per comte
de se muller per lo
fogatge de 1629 8 s
joan mager per
mon pare
Pàgina 28
Jo ffsh vallespir fas fe
y testimoni co joa co-
payn ha rebut de jordi
ferregut del refal tres
bersellas forment dic
3 b acopliment inclo-
sive per lo ayñ corrent
1669 --------- dic 3 b.

Jo jua scrient? da Ra-
fel fas fe y tasti-
moni com Jor-
di del rafal
A pagat 3 b san-
sal A compli-
ment da 1673
fet a 19 Agost
dic ----- 3 b.
per lardiacha
Pàgina 29
Dich jo lo infra scrit q. tinch rebut
De jordi ferragut tres barselles forment
p tantas ne fa al Sr Ardiaca de
Barsalona y paga p lany 1679
lo cap? Joseph Mora procurador
del dit Sr. Ardiaca de Bara.

Jo joa Capo fes
fe y testimoni com
Miquel vert confes-
sa haver rebut de
jordi ferregut 3 ba
blat y son pe com-
pliment del añy corent
1686 ---------- dic 3 ba.

Jo joa Capo fas fe
y testimoni com Mi-
quel ver confessa hever
rebut de jordi farra-
gut 6 dines y son ha
compliment fet vuy
als 4 7bre 1686
------------------- dic 6 di
Pàgina 31
Jo Pau vidal fa fe y
testimoni co Michel vert
seda harendador de
le Ardiacha confesa ha rabut
de Gordi faragut 3 bar-
sellas de forment que
fa de cens tots anis
dit faragut a la ardia-
cha y dit paga ha com-
pliment fet als 9 sete-
bre 1687

Jo Pau vidal fas fe y
testimoni com Michel
vert seda confesa ha rabut de
Gordi faragut 6 diners
y son ha compliment
fet vui als 9 setembre
1687 dic ----------- 6 di
Pàgina 32
Jo ffsh Vallespir fas fe
y testimoni co Mi. vert
seda arrendador del Sr
Ardiaca de Berselona con-
fesa aver rebut de jor-
di ferregut del Refal de
de rubers tres b. fmt
dich 3 b. fmt per tates
ne fa de sens el pr Agost
y ditas son a con-
pliment fins dit dia
inclusive y per ser
axi le veritat fas
lo pt. vuy als 27 Agost
1693 --------- 3 b. fmt.
Pàgina 33
El abaix abaix firmat
fas fee y testimoni com
Felip Verd ha rebut del
amo Antt. Ferregut
una quartera de blat
que en lo de la sua mu-
ller fa de cens al Ar-
diaca de Barcelona
Sancellas 26 Agost 1813
Son ------------- 1 qa. Blat
Maria Cirer per Felip
mon cosi (Rubricat)

El abaix firmat fas fee
y testimoni com felip Verd
comicd de larrendador al Ar-
diaca de Barcelona ha re-
but de Antt ferragut totas
las pencions del censal de
Blat es tingut fer tots añys
al dit Ardiaca en tot el temps
de la comicio y el cumplit.
fins lo dia de vuy Sancellas
14 octbre 1814
Maria Cirer
Pàgina 34
el abaix firmat fas fee
com Felip verd comi-
cionad per la recollec-
cio a la Ardiaca ha
rebut del ante dit
ferragut la pen-
cio de 1815 y la del
pñt any Sancellas 19
de Agt de 1816
son -------------- 2 q bt.
Maria Cirer App.

( Assentament ratllat )
el abaix firmat fas fee
com felip Verd comicio-
nad per la recolleccio
de la Ardiaca a rebut
el ante dit feregut la
prencio de 1816 y la
del pñt añy Sancel-
las 10 de Agost 1817
son -------------------
Pàgina 35
El abaix firmat fas
fe y testimoni com
Felip Verd comissionad
de la Rendador de la
Ardiaca de Barcalona
ha rebut de Antoni
Feregut totas las pen-
cions del Censal de Blat
que es tingut per tots
Añys al dit Ardiaca en
tot el temps de la comi-
sio y el acompliment
fins el dia de vuy
Sancellas 10 de Agost
de 1817
Juan Arrom

El abaix firmat don
fe com Pera Verd Comici-
onat de la Rendedor de
le Ardiaca de Barsalone
ha rebut de Antoni faregut
per la pensio de 1818 y
1819 una cortera de blat
quiscun tt
ha conpliment Son 2 qs
fet die 12 setenbre de 1819
Bartomeu Arrom
Pàgina 36
El Abaix firmat
fas fe com pera
Verd Ros comisi-
onat de la rendador
de la Ardiaca de
Barselona a rebut
de Antoni ferregut
quatre corteras de
blat per la pensio
de lo añy 1821 1822
1823 y 1824
fet als 12 Agsot de
1824 y son a
compliment
Jordi oliver

Jo el abaix firmat don fe
com Pera Verd comissio-
nat de la Ardiaca a rebut
de Antoni Farregut una
cortera de blat qs ses
tingut fer tots los Añys
y es a compliment fet
als 20 Agost de 1825
Jordi Oliver
Pàgina 37
Jo el abaix firmat don fe
com Pera Verd comisi-
onat de la Ardiaca a
rebut de lamon Antoni
Farragut mitge cortera
de blat qe ses tingut
fer tots los añys y es
acompliment fet al
12 Agost de 1826
Jordi Oliver

Jo el abaix firmat don fe
com Pera Verd comisionat
de la Ardiaca a rebut de
lamon Antoni Farragut
una quartera de blat
qe se estingut fer cada
Añy y es acompliment
fet als 20 Agost de 1827
Jordi Oliver

Jo abaix firmat don
fe com Pera Verd comi-
sionat de le Ardiaca a
Rebut de toni feregut
une quartera de blat
que es tingut fer
cade Añy y es a conpli-
ment fet els 3 Agost
de 1828
Bartomeu Arrom
Pàgina 38
Jo al abaix firmat
don fe y testimoni
com pere vert
comisionat de le
Ardiaca a rabut
de lamon toni
ferregut una cor-
tera de blat qe
es tingut fer ca-
de Añy y es a
compliment fet
dia 10 de Agots
de 1829
Jaume Gelabert
Negret


Pàgina 39
El abaix firmat don fe
com Pera Verd Ros ha
rabut del ante dit Fer-
ragut y en nom de
D. Felix Bastono una
cortera Blat y es per
la pensio de este añy
y a cumpt. Sancellas
14 Agost de 1830
Josep Joaq. Oliver Pre

Jo al ebax firmat
confes ever rebut de
Juan feregut une
quartere de blat
per conte de le
Ardiaca fet die 3 A-
gost de lo Añy 1831
Juan Vert Rebust
Pàgina 40
Jo al ebax firmat don fe
aver Rebut de Juan
feregut des Refal un
tres Berselles de blat
de Ardica de Barce-
lone fet die 14 Agost
de lo añy 1832
son ................... 3 b.
Juan Verd Rebust

Jo al abax firmat
don fe y testimoni
Aver rebut de Juan
feregut des Refal
tres Bercelles Blat
per el sensal que
preste e le Ardiaca
de Barcellone fet
die 26 de Agost de
lo Añy 1833
son ................. 3 b.
Juan Verd Robust
Pàgina 41
Jo abax firmat
e rebut de Juan fere-
gut des Refal tres
Berselles de Blat
que preste e le Ardia-
ca de Barselone fet
die 7 de Agost de
lo Añy 1834
son ................ 3 b.
Juan Verd Robust

Jo abax firmat e rebut
de Juan des Refal tres
Berselles de Blat que
preste a le Ardiaca de
Barselone fet die 20
de Agost de lo Añy
1835 son ......... 3 b.
Juan Verd
Pàgina 42
Jo abax firmat e rebut
de Juan ferregut des
Refal tres Berselles de
Blat que preste a le Ar-
diaca de Bersellone
fet die 15 de semtem-
bre de lo Añy 1836
son ...................... 3 b.
Juan Verd

Jo abax firmat e rebut
de Juan feregut des
Refal tres Berselles de
Blat que preste e le
Ardiaca de Berselone
fet die 22 de setemb-
re de lo Añy 1837
son .................. 3 b.
Juan Verd
Pàgina 43
Recibi es deume de
Refal de lo Añy 1837
el dret
Blat..... 31 q 3 b.
Ordi ... 19 - -
mestay 11 - -
faves .. 8 - -
Guixes 2 - 3 b.
xexe ... 4 - -

Jo abayx firmat ha rebut
de Juan ferragut vuit sous
y vuit dines y son per la
po. del corrent Añ y aguda
ravo de la Co. de f. 6 s.
fet dia 1 10bre 1837 son 8 s 8
Miql. Llabres pror.

Jo abax firmat e ra-
but de Juan Farragut
des Rafalta es bax blat
qe. presta al Ardiaca
de Barselona fet dia
23 Agost 1838
son ...................... 3 b.
Juan Verd

Pàgina 44
Al Abayx firmat he
rebut del Amon Juan
ferragut vuit sous y vuit
dines per la po. del
corrent Añ rebexave
la Co. de fs. Ch fet
dia 26 Agost 1839
son..................... 8 s 8
Miql. Llabres pror.

Jo abax firmat e
rebut de Juan
ferregut des Refal
tres Berselles de
Blat que preste
a le Ardiaca de Bar-
sellone fet die 8
Setembre de lo
Añy 1839 son 3 b.
Juan Verd Co.na
Pàgina 238
Jo Juama Salom llevador
del delma del Ardiacha
de barcelona com a comen-
detari del sors Antoni valles
mercader y Gm Alcover
Nott harrendados de dit
Ardiacha he rebut del
señyer Jordi farragut de
rubers tres barcellas
forment las quals confes-
sa dit farragut fer quis-
cun any a dit Adiacha
al dia de la cullita del
delma fet a 26 de
Agost 1644 -
dick ................. 3 bas. fort.

Jo Juan Salom llevador
del delma del Ardia-
cha de berselona com
a commendetari dels
sors. Antoni valles mar-
cader y Gm. Alcover
nott. harendedos de dit
Ardiacha he rabut del
Señyer Jordi faregut de
rubers tres barcellas
forment les quals

Pàgina 239 a dit Ardiacha lo dia
que paguen lo delma
fet a 12 de 7bre 1649
dich ----------------- 3 bas. fort.

Jo Jauma Salom fas testi-
moni com mon fill michel
llevador del delma del sr.
Ardiacha de Barcelona p.
mº btº Orrach harren-
dador de dit Ardiacha
a rabut de jordi farra-
gut dit del Rafal del lloch
de rubers una qt fort.
dich 1 qª ft.y es per
reho de 3 bas forment
fa de cens lo dia que
delman a dit Ardiacha
y dita qª es p. dos pen-
sions de 1650 y per lo pnt
any y ja es la dita
qª mesclade ab lo del-
ma que aporten a
ciutat fet a 7 de
Agost 1651 dich
--------------------- 1 qª. ft.

Pàigina 240

Jo al doctor jauma Salom
Collegial fas fe com mon jerma
Michel Salom lauador del
delma de lardiaca ha rebut
una quartera forment di una
q.rª ft. del sr. jordi farragut
del refal y son per raho de
tres barcellas fa cascun any dit
farragut alardiaca lo dia
que delmen aquell y per
quant lo any passat no pa-
ga las dites tres barcellas y
are les paga yen forment
ab les tres de est any fan
dita suma de una quartera
y per ser axi fas lo present
albara vuy als 28 juliol
de 1653 dich ------------- 1 q.rª


Jo Antoni oliver de Ce-cenar?
levador del deume del sr. erdia-
ca per orde del sr. Bertomeu
orrach tinch rebut de jordi
ferregut del refal 3 bar fmt.
dic tres bar. de blat y son tantes
ne fa el dit erdiache fet als
3 de sbre 1654 dic---- 3 bar frt.

Pàgina 241

Jo ffsh Antich fas fe y testimo-
ni com juan Gelebert parico?
llevador del delma del sr.Ardia-
ca de bersilona. arebut de.
(Aquest assentament està barrat)

Jo ffs. Antich fas fe y testi-
moni com Michel tarase
arendador del delma
del ardiaconat de barselona
arebut de jordi feregut
nou barsellas de blat so es lo
any 1647 tres barsellas y lo any
1648 altres tres barsellas y lo
any 1649 altres tres barsellas
fet als 20 gost 1660

Jo Joan Amengual
fas fa com Joan Com-
pany lavador del deuma
de la ardiaca harbut
de Jordi faragut tres
bercellas blat per con-
ta de me ffs rabasa fet
als 26 de agost 1668
dic ---------------------- 3 b. fo.


Pàgina 242

Jo Refel vert llevador
del delme de ler dia-
qs. e rebut de Jordi fe-
regut del refal – 3 b.
blat p tan ne fa de
rende e dita erdiaqs
y jo dit vert rep
com e llevador de do-
mingo terase fet als
11 gost 1674 dich 3 b.

Pàgina 243

el Abaix firmat
he rebut juan far-
regut deset s ?
son agudes raho da
sa contribucio? y son
per la pri de 1833
y la del present
any Sancelles 9
Agost 1834
son------------ 17 s?
Miquel Ramis pre. y prdor.

El Abaix firmat
he rebut del antedit
Farregut desset sous y qtre
aguda raho de la contribu
cio? y son per los pns 1835
y la del present any Sen-
celles 20 9bre 1836 son 17s 4
Miql Ramis pre. y prcdor.( A partir d'aquesta pàgina, els assentaments estan invertits respecte dels altres. Això vol dir que possiblement es començà per l'altre costat si feim cas de les dates més endarrerides. Per aquest motiu ara transcriurem començant pel que tocaria ser l'última pàgina, la 324, i fins arribar a la 284 on es troba el primer assentament invertit.)


Pàgina 336

Al 22 de joriol de 165-
paga ffsh farragut
del Rafal per lo fogatge
del 1650 vuit sous------8 s
Miquel vallespir

A 22 de joriol 1651
paga jordi ferregut
per lo fogage de 16--
vuit sous------------- 8 s.
Miquel vallespir

A 10 de sbre 1658 pa li-
de Antoni ferregut del --
fal vuit sous de tans los fogages
del Any 1657 ------- 8 s.
oliver

Als 14 de 8bre 1671 ha
pagat jordi farragut
das rafal vint y quatre
sous dich 1 L. 4s. par tras
fogatgas de 1671
dich ------------------ 1 L. 4s.
Michel piña

Pàgina 335

Jo per joan Riutort ceba-
ter fas testimoni com mº
Pere Guitart atorga ha-
ver Rebut de Jordi ferre-
gut de Ruberts des refal
vint sous dich 1 L y son
a bon compte de la procu-
ra fet a 1 de maig de
any 1631 dich............ 1 L.
Pe. Guitard

Jo de bax scrit he rebut de
Jordi farregut des refal vint
sous dich 1 L. y son a bon ctta.
del salari de procura me
te feta mes he rebut 12 s. 3
per un net de de panyora ven-
ude a 10 de 8bre 1629
mes per altre net de panyora
12 s. 6 venude a 18 juliol
1630 que tot fa sume
de dos y quatre sous y nou
los quals birllets? te rebuts
dit Jordi farregut y que
diu los te de mostrar a
altri dich ..................... 2 L. 4 s. 9
fet a 13 de oct. 1632
Pe. Guitard

Pàgina 334
Jo Rafel olosa pdor. de la co-
fraria de S. Bernat he
rebut del senyer en
Jordi farregut de
sensellas del loch dels
ruberts 1 L. 12 s. p la
p. sio cayguda a pascha
del pnt. acompt. fet
a 6 de Satte. 1599
.............................. 1 L. 12 s.
m. he rebuts a bon
cte. p. la pº. li tinch
a donar e rebuts 6 s. 2
ne donada dita per---
26 de Janer 1602 he
rebut jo dit oloza
del susdit 1 L. 12 s. por-
atte per tants ne fa
a pascha ............... 1 l. 12 s.

26 de fabrer 1602 he rebut
jo dit oloza del susdit Jordi
farregut p. mans de Joan
parello son cunyat 1 L. 12 s.
y son acompt. de la pensio
de pascho de 1602
.................................. 1 L. 12 s.

Pàgina 333

Jo rafel oloza olim
pdor. de la cofraria de St.
Bernat e rebut de Jor-
di farregut de sencelles
p. ma de Joan parello
son cunyat trenta
dos sous y son p. la
pensio cayguda lo
die de pascho del
any ppesat de
1602 acompt. fet
a 12 de maig mil
y sis sents y tres
.......................... 1 L. 12 s.

Pàgina 332

Jo mcº(?) moragues por. de la confraria
de St bnt. he rebut de Jordi ferra-
gut de sensellas trenta dos sous
y son p. tats ne fa rend. a dita
confraria al dia de pasco y son
per la pentio de pasqua del pnt.
any mes ppassada fet a 2 de
maig 1603 dich tres ............... 1 L. 12 s.

Jo dit Moragues he rebut de
dit ferregut trenta dos sous
y son p. la demunt dita reo p.
la pº. del die de pasco mes ppn(?)
a compt. fet a 7 de agost 1604
dich quatre ........................... 1 L. 12 s.
Jo Gabriel fiol he rebut p. mon
cunyat procurador de la ca-
xa d St. barnat he rebut
de Jordi farragut de senssellas
del lloch de rubert trenta
dos sous y son p. tantas ne
fa cens a dita confraria al
die de pasco y son p. la pantio
de pasqua del pnt. any mes
proppassada fet a 30 de juli-
ol 1605 dich sinch ............... 1 L. 12 s.
mes he rebut p. despes. a bon ctte.
5 s. 8

Pàgina 331

Jo Rephel sentendreu
pdor. de la caxa de St Ber-
nat he rebut p. mans
de jordi feragut de
Sensellas una lliura
dotze s. per tans
ne fa a dita caxa
lo die de pasqua
son p. la pensio mes
probpasada del
pnt. any fet a 10 de
juny 1606 dich sis

Jo demunt dit en dit
nom trenta dos s. per
les reons dites per pº.
probpasada fet a 11 de
agº. 1607 dich set.... 1L. 12 s.
Pàgina 330

Jo Jau ferrer procurador
de la confraria de St bernat
de la seu denca he rebut del
Jordi ferragut de senselles
una lliura dotse sous y son
p. tants ne fa a dita con-
freria lo die de Pasco y son
p. la pensio mes propesada
fet an 9 de abril 1608
............ 1L. 12 s.

Jo Jot. mathero not.
pdor. de la caxa de St ber-
nat he rebut del sener
en Jordi ferregut de St.
celles p. mans de julia
ferregut trentedos
sous ---de a pascha de re-
surrectio p comte pen-
sio mes prop cayguda fet
a 26 de juliol 1609 dich
nou ...................... 1L. 12 s.

Pàgina 329

He rebut jo el doctor
philip(?) mut(?) pdor. de
la caxa de St. bernat
de Jordi ferregut
de cesellas una lliu-
ra dotza sous y son
a copt. de tantas ne fa de
cens a dita caxa lo dia
de pasqua fet als 15
de maig 1610 ....... 1L. 12s.

Pàgina 328

Jo Antto. Carbonell pre.
prdor. mo. del hospital y caxa
de St. bernat he rebut de Jordi
ferragut de sensellas p. mans
de Pere ferragut son germa
dotze sous dich 12 s. y son a
compte de 1L. 12 s. fa cens a
dita caxa lo dia de Pascho
y a compte p. la mes proppassada
pensio de 1619. fet als 3 de
juliol 1619 dich .................. 12 s.

Mes p. despeses de una primera
set sous y quatre ................. 7 s. 4

Pàgina 326

Jo Ffs Antich fas fe y testi-
moni com juan Gelebert su-
nico(?) llevador del delma del
Sr. Ardiaca de barselona a rebut
de jordi feregut del Refal
une quarterade blat so es lo any
1659 tres barsellas y lo any corrent
altres tres barsellas a comta
1660 a comta del Sr. Hyeroni
Poms arendador de dit delma
fet als 26 gost 1660


Jo falip Cirer fas fe
i testimoni com juan
compan a rebut de
Jordi faregut tres bar-
seles de blat que fa tost
de senssal y son acumpli-
ment per lo delma de
l ardiaca de de ruberts
fet a 14 Agost 1670
dic ....................... 3 b.

Jo fali cirer fas fe
y testimoni com mi.
garau a rebut tres
barseles de blat de
la renda de l ardiaca
de jordi faragut de
l erdiaca fet 21 8bra
1671 dic ............. 3 b.

Pàgina 325

A 9 de gost 1672
a rebut iuan sera
de iordi faragut
tres berseles de bllat
de renda de l ardi-
aca ................. 3 b.
falip cirer
per dit sera

Jo rafel vert lleve-
dor del delme de l er-
diaque y rendes e rebut
de Jordi farregut 3 b.
blat dich 3 b. ffor.
per tantes ne fa quis-
qun any e dite erdia-
que fet als 21 gost
1673 dic............ 3 b. ffor.

Pàgina 324

Jo Juan vert
llavador da l ar-
diaque y rendas
e rabut da
Jordi faragut
del rafal 3 b.
Blat dic 3 form.
p. tantans na
fa quasqun Any
a dita ardia a
qs fet als 21 gost
1676
dich ............... 3 b.

Pàgina 323

Jo Arnau Pasqual fas fe y
testimoni com Miquel vert
sede de la vila de Binisa-
lem Arrendador del Ardia-
ca de barcelone confessa
haver rebut de Jordi
faregut del lkloch de
ruberts tres barcellas
forment dich 3 barcellas
formet y son acompliment
fins el any de 1684 y de
tot lo temps ha tingut dit
arrendament fet vuy als
26 Agost 1684 dich
............................ 3 barc.

Jo Ant. Cirer de la
vila de sencelles fas
fe y testimoni com
Miquel verd sede
de la vila de binisell-
em arendador de
la ardiacha esta
content y pagat
Pàgina 322 de tots los any des
de la pensio de
1684 fins lo any
1700 tant de blat
com de diner fa
de sens tots anys
de jordi faragut
del Refal per reo
de tres barselles de
blat fa de sens tots
any a dita ardiacha
y com a conpli-
ment inclosiva
fins lo die de vuy
y per ser la veritat
at fas lo pnt. en
presensia de lo
honor juan Ar-
mangual giamet
y presensia de dit
verd fet als 30
juriol 1700

Pàgina 321

Jo fhelip cirer conduch-
tor de la ardiacha de
barsalone e rebut de
jordi faragut tres
barselles de blat per
tantes na fa de sens
a dita ardiacha y son
per la pensio da
1705 que as la pri-
mera pansio fet
als 30 juriol 1705
dich ....................... 3 b.

Pàgina 302

Jo de baix scrita he
rabut del señer en yor-
di faragut de la villa
de senseles quinsa sous
dich 15 s. y son porata
de mes digut per reu-
ho de dotsa lliures ma
feu eb altres ubligats
fet a 20 de maig 1602
.............................. 15 s.
Joana Gual

Jo pera Bannaser he ra-
but del senyor an jordi faragut
de Sanseles vint y sinch sous
dich 1 L. 5 s. y son porata p. la
sos dita rº a la qual cantitat rab
sens perjuy de la pº. los fa la
Sª juana Gual y la qual
rab fet a 21 de juliol 1605
Jott. Gual
............................... 1 L. 5 s.

mes he rabut jo dit bannaser
vint sous porata p la sus-
dita pº p mas de joan ra-
jal fet 19 de gost 1605
Jott Gual


Pàgina 301

Jo pera bannaser he ra-
but del senyor an Jordi fa-
ragut quinse sous dich 15 s.
so es nou sous y raichs y
rot (roi ?) de penyora y lo demes
contant porata p. rº de
12 s. feu ab altres obligats
p. a la Sª joana Gual
y la qual jo reb fet
a 22 de abril 1606
Jott. Gual

mes he rabut jo dit ban
naser e rabut de dit fare-
gut 15 s. porata p la susdita
pº fet a 29 de jener
1609 ---------------------- 15 s.

Jo mt vives procura-
dor del Sor. Jot gual
e rabut de Jordi fer-
ragut de senselles p mans
del mº juan parallo
diaca – cunyat quin-
sa sous dic 15 s. y son
porrata del sensal fa
ab altras obligats fet
a 22 de mars 1610
------------------------ 15 s.
Jott gual

Pàgina300

Jo Jott. Gual he rab-
ut de gordi ferre-
gut quinse sous
porrate p. hocasio
de 12 s. fa ab
altres hobligats
a 8 de 7bre fet
a 15 de maig
1610 ............ 15 s.

Jo m. vives pdor. de dit
Sr. Gual e rabut de Jor-
di ferragut quinsa sous
dic 15 s. y son porata de
12 s. fa de sens a 8 de
7bre ab altres obligats
fet a 19 de 8bre 1610 .... 15 s.


Jo phelip mut pre. --(?)
y procurador de la caxa
de st. bernat he rebut
una lliura y dotza sous
de jordi ferregut y son
p. tants ne fa cens al dia
Pàgina 299 de pascho y son acompt.
p. la proppassada diada
fet a 20 de maig 1611
dich onza .............. 1 L. 12 s.

Joa pera Joan Barselo
procurador del Sr. jott.
Gual e rebut del sen
gordi ferregut dels ro-
berts quinsa sous dich
15 s. per hoquasio de
dotza liures fa ab al-
tras hobligats y di-
ta quantitat es po-
rate de mes degut
fet a 3 de desembra
de 1611 Jott. Gual .... !5 s.

Jo pera Joan barselo
procurador del Sr. Jott.
Gual e rebut del sen
gordi ferregut dels
roberts quinsa sous dic
15 s. p. hocasio de 12 s.
fa ab altras hobligats
y dita quantitat es
porrata de mes degut
fet a 15 de octubre
de 1612 .................. 15 s.

Pàgina 298

Jo debax scrit procurador de
la caxa de St bernat he rebut
de Jordi ferragut una lliure
dotsa sous dich 1 L. 12 s. y son
per tants ne fa tots anys a-
l dia de pasqua y dita cantitat
es acompliment per la mes
proppessada diada fet a 21 de
noembra 1612 .............. 1 L. 12 s.
phelip mut pre. procurador(?)

Jo Joan Vaquer pre.
procurador major de la
caxa de St bernat he
rebut del senyer en
Jordi farregut de la
villa de St celles trente
y dos sous dich 1 L. 12 s.
y son p. tants ne fa a dita
caxa lo dia de pascho de
resurectio y son acompli-
ment p. la pensio mes
proppassade del pnt. any
fet a 13 de Juny 1613
dich tretze ......... 1 L. 12 s.

Pàgina 297

Jo Jott. Gual he
rebut de Jordi
ferregut quinse
sous y son porr-
ate de mes
degut p. lo
cens me fa
fet a 8 8bre
1613 ............... 15 s.

Pàgina 296

Jo Jott. Gual he
rebut de dit
ferregut quinse
sous porrate
fet a 20 maig
1616 .............. 15 s.


Aquest document pertany a l'Arxiu Servera-Pericàs de Pina, i ha estat transcrit per Miquel Cabot i Sastre.


Aquesta obra es troba sota domini públic. Això és d'aplicació per tot el món, ja que l'autor va morir fa més de 100 anys. (Més informació...)