Cançó del lladre

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Disambig.svgAquest text tracta sobre una versió de 1909. Per a altres versions, vegeu Cotiró.CANÇÓ DEL LLADRE


 { \key f \major \tempo \markup {\italic Alegret}
   \time 2/4 
   a'8. g'16 f' g' a' bes' \bar "||" \time 3/4 \break c''8
   d''16 e'' f''8 g''8 f'' g'' \bar "||" \time 2/4 e''16 (d'') c''8~ c''4 \bar "" \break
   f''8. e''16 d'' c'' d'' bes' g'4~ g'8
   a'16 bes' \bar "|" \break c''8 e'' c'' a' \times 2/3 {g'16 (a' g')} f'8~ f'4 \bar "|" \break
   f''8. e''16 d'' c'' d'' bes' g'4~ g'8
   a'16 bes' \bar "|" \break c''8 e'' c'' a' \times 2/3 {g'16 (a' g')} f'8~ f'4
 }
\addlyrics {
  Quan jo n'e -- ra pe -- ti -- tet
  fes -- te -- ja -- va‿i pre -- su -- mi -- a,
  es -- par -- de -- nya blan -- ca‿al peu
  i mo -- ca -- dor‿a la fal -- si -- a.
  A -- déu, cla -- vell mo -- re -- net!
  A -- déu, es -- tre -- lla del di -- a!
}


Quan jo n'era petitet
festejava i presumia,
espardenya blanca al peu
i mocadô a la falsia

     Adéu, clavell morenet!
     Adéu, estrella del dia!

ara que ne só grandet
m'he posat a mala vida
Me só posât a robar
ofici de cada dia.
Vaig robar un traginer
que venia de la fira:
li prenguí tots els diners
i la mostra que duía.
Quan he tingut prous diners
he robat també una nina
l'he robada en falsetat
dient que m'hi casaria