Cansons de la terra - Volum I/Catarina de Liò

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca


CATARINA DE LIÓ.


\version "2.14.2"

\header {
 % Eliminar el pie de página predeterminado de LilyPond
 tagline = ##f
}

\layout {
 \context {
  \Score
  \remove "Bar_number_engraver"
 }
}

global = {
 \set Score.tempoHideNote = ##t
 \tempo 4 = 100
 \key f \major
 \time 2/4
 \partial8
 \override Staff.Rest #'style = #'classical
 \override Staff.KeySignature #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
 \override Staff.Clef #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
 \override Staff.TimeSignature #'break-visibility = #'#(#f #t #t)
 \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
 \override Stem #'neutral-direction = #-1
 \override Score.DynamicLineSpanner #'staff-padding = #'2
 }

right = \relative c' {
 \global
 % La música continúa aquí.
 \autoBeamOff
 c8^\markup { \italic {cantabile}}
 f8. e16 f8 g \break
 a4 r8 <c, a'>
 <f a>8. <e g>16 <f a>8 <g bes>
 <a c>4 <a c>8 <a c>8 \break
 <bes d>8 <a c> <g bes> <f a>
 <e g>4 r8 <e g> \break
 <e g>8 <f a> <g bes> <a c>
 d4 c16[ bes] a[ g] \break
 f8 r8^\sfz <gis d'>4^\>
 \stemUp
 <a c>8^\(^\p <f a> <g bes> <c, e>
 f4^\fermata\) r8 \bar"|." 
}

left = \relative c {
 \global
 \stemDown
 % La música continúa aquí.
 r8
 \repeat unfold 4 { <f, f'>8 c'^\( <f a> c\) }
 <e, e'>8 <f f'> <g g'> <a a'>
 <c c'>8 \stemUp c_\([ <e g> c\)]
 \stemDown
 <des des'>8 <c c'> <bes bes'> <a a'>
 <g g'>8 <bes bes'> <c c'> <cis cis'>
 <d d'>8 r_\sfz
 <<
  {b4^\> 
   c\! c}
  \\
  {b8 <d fis g>
  c8_\p <f a> c <g' bes>}
 >>
 <f a>4^\fermata r8
}

lletra = \lyricmode {
 So8 -- ta'l8. pont16 de8 Li8 -- ó4.
 ne8 ren8. -- ta16 la8 bu8 -- ga4 -- da,8
 no8 ren8 -- ta8 so8 -- la8 no,4.
 la8 ren8 -- ta_ab8 sa8 cu8 -- nya4 -- da,8
 o8 -- dó!4 Ca4 -- ta8 -- ri -- na l'a -- mor.4
}


\score {
 \new StaffGroup \with {
  instrumentName = \markup {
   \center-column \bold {TEMPO GIUSTO}
  }
  systemStartDelimiter = #'SystemStartBrace
 } <<
  \new Voice = "right" \with {
   midiInstrument = "acoustic grand"
  }<<{\right}\\\relative c''{s8 \repeat unfold 7 {s2} bes16[ a g f] e8 e f8}
  >>
  \new Lyrics {
   \lletra
  }
  \new Staff = "left" \with {
   midiInstrument = "acoustic grand"
  } { \clef bass \left }
 >>
 \layout {
  indent = 25
  %  ragged-last = ##t
  line-width = 125
 }
 \midi {}
}


Sota 'l pont de Liò—ne renta la bugada,
no renta sola no—que renta ab sa conyada.
 Odò! Catarina l' amor!

Ja 'n passan tres galants—que l' han assaludada:
ja n' hi diu lo mes gran:—Quin cos tè aquella dama!
Ja n' hi diu lo mitjá:—Pera mi fos criada.
Ja respont lo mes xich:—Fora malagonyada.
La sogra es dins del hort—que tot s' ho escoltava,
n' agafa 'l picador,—te l' ha bastonejada;
de tants que n' hi ha dat—per morta l' ha deixada.
Catarina se 'n va,—sobre 'l llit s' es tirada.
Al cap d' una hora y mitja—sa sogre hi es pujada.
—Catarina l' amor—¿quin mal teniu vos ara?
Del mal que jo ne tinch—prou n' estéu enterada.
—Per un bufet ó dos—al llit vos heu ficada?
—Be passa de bufet,—bufet y bufetada,
alséune lo llansol—y tambè la flassada,
miráu dintre del llit—veuréu la sanch com raja.
Alsa un pam de llansol—y un altra de flassada
y 'n veu un gros infant—que pèl llit bellugava.
—Catarina l' amor—¿quin metge voléu ara?
—Lo metge que jo vull—la creu y la mortalla.
—Catarina l' amor—¿quin testament feu ara?
—Testament que farè—no 'us agradará gayre.
Lo vestit de vellut—tornéulo á cal[1] meu pare,
lo del dias de festa—donéulo á ma germana,
y 'l dels dias feyners—donéulo á la criada.
Las joyas que jo tinch—á la Verge del Carme.

—Catarina l' amor—y à mi ¿que 'm deixéu ara?
—Lo que vos deixarè—no 'us agradará gayre:
lo meu marit penjat,—la sogra esquarterada,
la conyada que tinch—ja le haguessen cremada.

NOTA.

Ab lo títol Lo belo Margoutoun entre 'ls cants populars provensals, n' hi trobém un que es casi igual á aquest; emperó no es tan bonich, de molt, com la Catarina de Liò.

D' aquit n'a vis venir—tres chivaliers d' armado,
Se lou premier a dich:—«O la jolie femme!»
Se lou segound a dich:—«Sieguesso lo ma mio!»
Se lou dermier a dich:—«Couchario ben em' elo!»
Soun conquin de marit—qu' es darrier la bastido,
qu' a 'ntendu les prepaus—tenguts á Margarido,
n' es anat derabar—tres bletos d' aumarino
e n' en a tant foutut—dessus sa paur' esquino
que Goutoun n' a restat—mai de siei me chagrino.


 1. Cal per casa 'l