Cansons de la terra - Volum I/Lo compte Arnau

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
LO COMPTE ARNAU.


\version "2.14.2"

\header {
 % Eliminar el pie de página predeterminado de LilyPond
 tagline = ##f
}

\layout {
 \context {
  \Score
  \remove "Bar_number_engraver"
 }
}

global = {
 \key c \major
 \time 3/4
 \partial4
 \override Staff.Rest #'style = #'classical
 \override Staff.KeySignature #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
 \override Staff.Clef #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
 \override Staff.TimeSignature #'break-visibility = #'#(#f #t #t)
 \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
 \override Stem #'neutral-direction = #-1
}

right = \relative c' {
 \global
 % La música continúa aquí.
 \autoBeamOff
 \stemUp
 e8^\markup{\italic{8as.}} e
 a4.^\< c8_.^\dim_\( b_. gis_. \) \break
 a8^.^\( e^.\) a4^\(^\< g8^\markup{\italic{allarg.}}^\> fis
 g4\)\! r e8 e \break
 g4.^\< a8^.^\(\! g^.^\dim f^.
 e8^. c^.\)^\markup{\italic{allarg,}} d4^\< c8^\(^\> d
 e4^\fermata\)\! \bar"|."
 
}

leftA = \relative c {
 \global
 \voiceOne
 % La música continúa aquí.
 <e, e'>8 <e e'>
 s4 a8 d8\rest \hideNotes <e, d' e>4^~
 <e d' e>8 s8 \unHideNotes f'8_\([ c\)^\<] s16 s8\> s16
 s2.\!
 s4 b8 d8\rest \hideNotes <g, b g'>4^~
 <g b g'>8 s8 \unHideNotes gis'8_\([ e\)^\<] s16 s8\> s16
 s4\!
}

leftB = \relative c {
 \global
 \voiceTwo
 s4
 \tupletUp
 \times 4/6 {a16^> c^. e^. f^> e^. c^.} s4 <e, d'( e>4 \break
 <a c e>8 d8\rest f,4 <b e g b>8 <b dis fis b>
 \times 4/6 {e16^> g^. b^. c^> b^. g^.} e8 d8\rest <c e g c>8 <c e g c>8 \break
 \times 4/6 {b16^> d^. g^. a^> g^. d^.} s4 <g, b d g>4
 <c e g>8 d8\rest b4 <a c e a>8 <f a d f>
 <e gis b e>4^\fermata
}

left = <<\leftA \leftB>>
lletra = \lyricmode {
 La comp -- te -- sa_es -- tá sen -- ta -- da
 viu -- de -- ta_i -- gual.
 La comp -- te -- sa_es -- tá sen -- ta -- da
 al seu pa -- lau.
}

\score {
 \new StaffGroup \with {
  instrumentName = \markup {
   \center-column \bold {ANDANTE MOSSO}
  }
  systemStartDelimiter = #'SystemStartBrace
 } <<
  \new Voice = "right" \with {
   midiInstrument = "acoustic grand"
  } \right
  \new Lyrics \lyricsto "right" {
   \lletra
  }
  \new Staff = "left" \with {
   midiInstrument = "acoustic grand"
  } { \clef bass \left }
 >>
 \layout {
  indent = 25
  %  ragged-last = ##t
  line-width = 125
 }
 \midi {
  \context {
   \Score
   tempoWholesPerMinute = #(ly:make-moment 100 4)
  }
 }
}


La comptesa está sentada — ¡viudeta igual!
la comptesa està sentada — al seu palau.

Se li presenta á la cambra — ¡válgam Dèu val!
se li presenta á la cambra — lo compte Arnau.

Tot cobert de rojas flamas — ¡ay quin espant!
tot cobert de rojas flamas — ¡válgam Dèu val!
—¿Per hont heu entrat vos ara — compte l' Arnau?
¿Per hont heu entrat vos ara? — ¡válgam Dèu val!
—Per la finestra enreixada — muller leal,
per la finestra enreixada — ¡viudeta igual!
—Tota me l' hauréu cremada — compte l' Arnau,
tota me l' hauréu cremada — ¡válgam Dèu val!
—Tan sols no 'us la he tocada — muller leal,
tan sols no 'us la he tocada — ¡viudeta igual!
—¿Qu' es aixó que 'us surt del cap — compte l' Arnau?
¿Qu' es aixó que 'us surt del cap? — ¡válgam Dèu val!
-Malas cosas qu' he pensadas — muller leal,
malas cosas qu' he pensadas — ¡viudeta igual!
—¿Qu' es aixó que 'us surt pèls ulls — compte l' Arnau?
¿Qu' es aixó que 'us surt pèls ulls? — ¡válgam Dèu val!
—Son las malas llambregadas — muller leal,
son las malas llambregadas — ¡viudeta igual!
—¿Qu' es aixó que 'us ix pèl nas — compte l' Arnau?
¿Qu' es aixó que 'us ix pèl nas? — ¡válgam Dèu val!
—Son las cosas qu' he oloradas — muller leal,
Son las cosas qu' he oloradas — ¡viudeta igual!
—¿Qu' es lo que 'us ix per la boca — compte l'Arnau?
¿Qu' es lo que 'us ix per la boca? — ¡válgam Dèu val!
—Son las malas parauladas — muller leal,
son las malas parauladas — ¡viudeta igual!
— ¿Qué vos ix per las orellas — compte l' Arnau?

¿Qué vos ix per las orellas? — ¡válgam Dèu val!
—Malas cosas qu' he escoltadas — muller leal,
malas cosas qu' he escoltadas — ¡viudeta igual!
—¿Qu' es aixó que 'us ix pèls brassos — compte l' Arnau?
¿Qu' es aixó que 'us ix pèls brassos? — ¡válgam Dèu val!
—Son las malas abrassadas — muller leal,
son las malas abrassadas — ¡viudeta igual!
—¿Qué es lo que 'us ix per las mans — compte l' Arnau?
¿qué es lo que 'us ix per las mans? — ¡válgam Dèu val!
—Malas cosas qu' he tocadas — muller leal,
malas cosas qu' he tocadas — ¡viudeta igual!
—¿Qu' es aixó que 'us surt pèls peus — compte l' Arnau?
¿Qu' es aixó que 'us surt pèls peus? — ¡válgam Dèu val!
—Son las malas trepitjadas — muller leal,
son las malas trepitjadas — ¡viudeta igual!
—¿Qu' es aquest soroll que sento — compte l' Arnau?
¿Qu' es aquest soroll que sento? — ¡válgam Dèu val!
—Es lo cavall que m' espera — muller leal,
es lo cavall que m' espera — ¡viudeta igual!
—Baixéuli 'l gra y la civada — compte l' Arnau,
baixéuli 'l gra y la civada — ¡válgam Dèu val!
—No menja gra ni civada — muller leal,
sinó ánimas condempnadas — ¡viudeta igual!
—¿Ahont vos han donat posada — compte l' Arnau?
¿Ahont vos han donat posada? — ¡válgam Dèu val!
—Al infern me l' han donada — muller leal,
al infern me l' han donada — ¡viudeta igual!
—¿Perqué allí 'us la han donada — compte l' Arnau?
¿Perqué allí 'us la han donada? — ¡válgam Dèu val!
—Per pagar mal las soldadas — muller leal,
per pagar mal las soldadas — ¡viudeta igual!
—Cada dia 'us faig la oferta — compte l' Arnau,
cada dia 'us faig la oferta — ¡válgam Dèu val!
—Vos dich no 'm feu pas la oferta — muller leal,
que com mes me feu la oferta — mes pena 'm dau...
—¿Tota sola feu la vetlla — muller leal?
¿tota sola feu la vetlla, — ¡viudeta igual?

—No la faig jo tota sola, — compte l' Arnau,
no la faig jo tota sola — ¡válgam Dèu val!
—¿Qui teniu per companyia — muller leal?
¿Qui teniu per companyia — viudeta igual?
—Dèu y la Verge María — compte l' Arnau,
Dèu y la Verge María — ¡válgam Dèu val!
—¿Ahont tenia las vostras fillas — muller leal?
¿Ahont teniu las vostras fillas — viudeta igual?
—A la cambra son que brodan — compte l' Arnau,
á la cambra son que brodan — seda y estam.
—¿Me las deixariau veure — muller leal?
¿Me las deixariau veure — viudeta igual?
—Massa las espantaríau — compte l' Arnau,
massa las espantaríau — ¡válgam Dèu val!
—Deixáume 'n endú una filla — muller leal,
que ab mi passará las penas — qu'estich passant.
—Aixis com las heu guanyadas — ¡válgam Dèu val!
tot sol com poguéu passáulas — compte l' Arnau.
—Solament la mes xiqueta — muller leal,
solament la mes xiqueta, — ¡viudeta igual!
—Tant m' estimo la mes xica — compte l' Arnau,
tant m' estimo la mes xica — com la mes gran.
—¿Perqué no caséu las fillas — muller leal?
¿Perqué no caséu las fillas — viudeta igual?
— Perqué no tinch dot per darlas — compte l' Arnau,
perqué no tinch dot per darlas — ¡válgam Dèu val!
—Al cap d' avall de la escala — muller leal,
al cap d' avall de la escala — ne hi ha l' arjant.
—Son monedas malguanyadas — ¡válgam Dèu val!
son monedas malguanyadas — compte l' Arnau.
—¿Ahont teniu los vostre fills — muller leal?
¿ahont teniu los vostres fills — viudeta igual?
—A la cambra son que jugan — ¡válgam Dèu val!
á la cambra son que jugan — compte l' Arnau.
—¿Ahont teniu las vostras criadas — muller leal?
¿Ahont teniu las vostras criadas — viudeta igual?
—A la cuyna son que rentan — compte l' Arnau,

á la cuyna son que rentan — plata y estany.
—¿Me las deixaríau veure — muller leal?
¿Me las deixaríau veure — viudeta igual?
—Massa las espantaríau — compte l' Arnau,
massa las espantaríau — ¡válgam Dèu val!
—¿Ahont teniu los vostros mossos — muller leal?
¿Ahont teniu los vostros mossos — viudeta igual?
—A la pallissa que dorman — compte l' Arnau,
á la pallissa que dorman — ¡válgam Dèu val!
—Paguéulos be la soldada — muller leal,
paguéulos be la soldada — ¡viudeta igual!
— Aixis que l' haurán guanyada — compte l' Arnau,
aixís que l' haurán guanyada — ¡válgam Dèu val!
—¿Quina hora es que 'l gall ja canta — muller leal?
¿Quina hora es que 'l gall ja canta — viudeta igual?
—Las dotz' horas son tocadas — compte l' Arnau,
las dotz' horas son tocadas — ¡válgam Dèu val!
—Ara per la despedida — muller leal,
ara per la despedida — démnos las mans.
—Massa me las cremaríau — compte l' Arnau,
massa me las cremaríau — ¡válgam Dèu val!


Variants.

Vers 46.

  —Que son ests cavalls que cridan — compte l' Arnau?
¿que son ests cavalls que cridan — que 'm fan espant?
—Son los meus cavalls que cridan — muller leal,
son los meus cavalls que cridan — que tenen fam.
— Baixéulos civada y ordi — compte l' Arnau
baixéulos civada y ordi — ¡válgam Dèu val!

Vers 77.

  — A la cambra son que dorman — compte l' Arnau
á la cambra son que dorman — ¡válgam Dèu val!

Vers 101.

  —Son al joch de la pilota — compte l' Arnau
son al joch de la pilota — qu' están jugant.

Vers 112.

  —Al estable son que donan — gra á n' als cavalls.

Vers 114.

  —Paguénlos be las soldadas — muller leal, ja veyéu las mevas penas — ¡viudeta igual!

NOTAS.

  Aqueixa cansó se confon moltas vegadas ab la tradició del mal cassador que no es altra cosa que una imitació d' una rondalla del nort. Los pagesos prenen tan á lo serio la existencia de aqueix condempnat que cada nit tè que fer per forsa sa carrera seguit de millers de gossos y en companya de la que fou sa aymia, que fins hi ha un vent que l' acostuman á anomenar del Mal cassador y ben á matents son, quan aqueix ayre bufa, á tancar la porta de sas masías á fi de no sentir de tan aprop los renills dels cavalls, los udols dels gossos y la fressa de la cavalcada que segons ells travessa pèl entorn de llurs casas. Es tanta la convicció que de haverlo sentit tenen mes d' una vegada, que pagés hi ha que ho juraria davant de un Sant Crist.

  «Pocas tradicions se conservan en Catalunya tan vivas y localisadas com la del Compte Arnau; sa morada encar avuy se ensenya, donantse per tal una casa coneguda ab lo nom de Parnau entre Ripoll y Campdevano. — En lo corral del monestir de Ripoll se donava una almoyna deixada per la familia de Arnau y que rebian los pobres sens respondre Deu li pach.» (V. Milá. — Muestras de romances catalanes inéditos.)

______________

Cada dia 'us faig la oferta — compte l' Arnau.

Oferta. Es lo pa y vi que portan los faels á la esgleya pera bè dels que han mort. A fora es costum durlhi cada dia fins á ser complert l' any despres de la mort del per qui 's fà. Se du dintre d' un cistell tapat y abans d' alsar l' hostia se dòna al capellá: en aqueixa missa, que resa, lo qui ofereix, ajenollat aprop del sacerdot, hi há damunt del altar una plata y en la barana d' aquesta, enganxadas y cremant, cinch cerillas. En las ciutats s' acostuma á fer la oferta deixant la panareta tapada ab un panyo negre damunt del altar y llavors las cinch cerillas s' enganxan en la barana de la panera, cremant mentres dura la missa.

______________

Que com mes me feu l' oferta — mes pena 'm dau.

Se funda aqueix vers en la creencia en que está 'l poble de que, qui condempnat se 'n va d' aquest mon, eternament déu patir sens que puga cap oració millorar sa sort; y ans al contrari tothom está cert de que, si per ell resos se diuhen, en lloch de mimvar llur pena se la fa creixer.

______________
Encara que en la versió publicada en lo ja citada obra del Sr. Milá se hi troban aquests versos


— Féune tancá' aquella mina — muller leal
féune tancá' aquella mina — ¡viudeta igual!
Que dòna al convent de monjas — muller leal,
que dòna al convent de monjas — de San Joan.

Nosaltres no 'ls hem posat á la nostra perqué en cap de las moltas versions que havem arreplegat los hi hem trobat : darrerencament hem sapigut que hi han estat afejits á principis d' aquest setgle. Eixa cansò també tè per nom l'Anima condempnada.