Carta del sotsveguer de Besalú a Pere el Cerimoniós (19-03-1342)

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca

Carta a Pere el Cerimoniós
sotsveguer de Besalú
Resposta a l'edicte enviat pel rei als vicaris de Catalunya.
 Baixa


Sapia Senyor la vostra Altesa, que a mi es estada presentada una letra Reyal, la qual sendreçaba al Veguer de Gerona, e de Besuliu, et en la qual letra era encorporada una crida, la qual vos Senyor manavets fer, sobre la citació del Rey de Mallorcha, e la annotació dels bens seus. La qual letra vista, encontinent yo volent Senyor et cobeseiant los vostres manaments, axi com deg, et son tengut fer, ab reverencia complir, fiu fer et cridar per la vila de Besuliu en los lochs acostumats ab veu de crida, et ab trompes les dites citació et annotació, axi com en la dita letra era contengut, et la dita crida fiu scriure en pergami, et aquella posar en la porta major de la Cort de Besuliu. Et de tots aquestes coses, Senyor, fiu fer carta publica per lo scrivan de la dita Cort, la qual carta tramet a la vostra Reyal Magestat per lo portador de la present. Placia a nostre Senyor Deus Jesu Christ queus do bona vida e larga e us conserve en bon stament per lonchs temps. Scrita a Besuliu Dimecres a XIX de Març del any M.CCC.XLII.

Lo molt homil vostre appareyllat, Senyor a la vostra merce, P. de Sancta Maria Sotsveguer vostre de Besuliu.

Et in dorso ipsius litteræ, quæ clausa, et sigillata erat, quæque dirigebatur dicto domino Regi Aragonum, scriptum erat, quod sequitur:

Al molt alt, et molt poderos Princep, et Senyor, lo Senyor en Pere per la gracia de Deu Rey Daragó, de Valencia, de Serdenya, et de Corcega, et Comte de Barchinona.

Noverint universi. Quod cum die Mercurii intitulata XIIII kalendas Aprilis anno Dommini M.CCC.XL. secundo fuisset præsentata Venerabili Petro de Sancta Maria Subvicario Bisulduni quædam patens littera Regia sigillo Regio, ut prima facie videbatur in ejus dorso impræsso communita, cujus litteræ tenor sequitur sub hac forma. Petrus Dei gratia Rex Aragonum, Valentiæ, Sardiniæ, et Corsicæ, Comesque Barchinonæ fideli nostro Vicario Gerundæ, et Bisulduni salutem et gratiam. Quia annotationem per nos factam de subscriptis bonis Regis Majoricarum, etc. (Sequitur littera, et forma prœconizationis fiendœ prout superius excribuntur. Et postea seguitur.....). Dictus Venerabilis Subvicarius volens et cupiens cum reverentia parere mandatis dicti Domino Regis Aragonum, sibique in hac parte jussa per ipsum, Dominum Regem, ut convenit, effectu debito adimplere, die prædicta mandavit per Bernardum Plomerii præconem publicum villæ Bisulduni annotationem, præconizationem, citationem, et edicta jam dictas in præfata littera Regia contentas, et insertas, ac fieri jussas, fieri et præconizari cum anafilo, et tubis publice per loca consueta ejusdem villæ, ut moris est. Et nichilominus mandavit dictas præconizationem, citationem, et edicta in pergameno scriptas in parte exteriori januæ majoris Curiæ Bisulduni patenter affigi, et apponi. Et in testimonium præmissorum de prædictis fieri publicam scripturam. Et quasi incontinenti ipsa eadem die in præsentia nostri Bernardi Rubiolli scriptoris subscripti, et tertium infrascriptorum ex mandate expresso venerabilis Subvicarii prælibati fuerunt factæ præconizatio, citatio, annotatio et edicta suprataxata per dictum præconem publicum cum tubis, et anafilo per loca dictæ villæ assueta, me eodem scriptore, dicto præcone præconizante, ea sibi legente et assistente, necnon ipsa omnia in pergameno conscripta, fuerunt mandato ipsius venerabilis Subvicarii in parte exteriori dictæ januæ majoris præfatæ Curiæ Bisulduni patenter adposita et affixa. Et insuper de eisdem fuit facta hujusmodi publica scriptura per me eundem scriptorem jussu et mandato venerabilis Subvicarii antedicti ad habendam memoriam præmissorum. Quæ acta fuerunt die et anno proxime dictis, præsentibus testibus nobili Guillelmo de Bellaria, et venerabilibus Pontio de Castlario, Simone de Albis, Dalmatio de Miniana, et Bernardo de Sancto Romano, militibus, et Petro Olivarii, ac Joanne Famada de Bissullori.

Ego Bernardus Rubiolli auctoritate Regia scriptor Curiæ Bisulduni, qui prædictis omnibus una cum dictis testibus interfui, hæc scribi feci, et clausi cum supraproposito in prima linea ubi dicitur Bisulduni.

Fonts[modifica]


Aquesta obra es troba sota domini públic. Això és d'aplicació per tot el món, ja que l'autor va morir fa més de 100 anys. (Més informació...)