Chronik des edlen en Ramon Muntaner/Capítol CXCVI

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca

CAPITOL CXCVI.
Com essent Macina en auentura de desemparar per fam, fon restaurada per frare Roger ab X galees de forment; don lo duch lendema hach a lleuar lo setge, e tornasen en Cathania.

E axi lo setge dura tant, que Macina fo a ventura de desemparar per fam. E si hi entra lo senyor rey dues vegades, e cascuna vegada mes hi mes de X milia besties carregades de forment , e de farina, e molt bestiar, mas tot era no res, que forment hi venga per terra no res munta, que la companya e la caualleria quil acompanyauen sen han menjat gran res, com sen son tornats, e axi la ciutat estaua molt destreyta.

E frare Roger qui sabia aço, hauia VI galees a Çaragoça, e compran quatre quen hauia entre Palerm e Trapena de Genouesos, e axi hach deu galees, e carrega les a Xacca de forment, e venchsen a Çaragoça, e espera ques metes fortuna de xaloch o de mig jorn. E com la fortuna fo, que era tant gran, que tota la mar manaua en sanch, que nul hom no so gosara pensar, qui no fos axi bon mariner, com ell, ana a fer vela de Çaragoça, com hach donada part a la nuyt, e a lalba ell fo en bocha de Far; e en bocha de Far es la major marauella del mon, com res hi ha durada, com fortuna de xaloch o de mig jorn hi ha, que les corrents hi son tant grans, e la mar hi caua tant fort, que res no hi ha durada: e ell ab la sua galea primera pensa dentrar ab los artimons borts en que hauia forats. E com les galees del duch les vaeren, totes comensaren a chiular, que volgren lleuar los ferres, e no pogren. E axi les deu galees ab frare Roger entraren a Macina saluament e segura; mas no hi hach nul hom qui hagues sobre si fil exut. E tantost com fo a Macina, feu cridar lo forment a XXX tarins la salma, que costaua a ell mes de LX tarins ab les messions, e pogral vendre a X unces la salma, sis volgues: e axi Macina fo restaurada, e lendema lo duch lleuas del setge, e tornasen a Cathania.

E axi podets entendre, si los senyors del mon deuen menysprear negu; que veus que aquest gentil hom, quant seruey feu al senyor rey de Sicilia qui per sa cortesia lach be acullit, e quant deseruey feu al duch per mal aculliment que li feu.