Compte per affecta de

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca

Compte per affecta de
l'Arxiu Servera-Pericàs
Transcripció: Miquel Cabot i Sastre
 Baixa

Descripció[modifica]

Compte per afeccta de... és un document per ajustar els comptes entre els hereus de M º. Joan Sarvera i el Magh. Sr. Hieroni Gual Dezmur, relatius al rafal de Son Miquelet i a les pensions de cens alodial. S'hi revisa el període comprès entre els anys 1624 i 1693.

Es tracta d'un plec de sis fulls de 21 x 30 cm, escrits per cada cara. Algunes ratlles dels tres últims fulls, pel costat on els havien doblegat, estan menjades pels corcs i no s'han pogut llegir.

Les pàgines de la transcripció coincideixen amb les dels document, i també les línies de cada pàgina.

Transcripció[modifica]

Pàgina 1
Compte per afeccta de veure lo que dehuen los hereus de mº. Joan Sarvera dela vila de Algayda; al Magh Sr. Hiom Gual dezmur p rº.
delas pansions de 5 qras fornt (1), cens alodial, son tinguts fer, y prestar tots
anys al pr. Agost perlo Refal dit son Miquelet situat en lo terma
de dita vila en lo lloch de Pina

Primer -------------- rebut empoder de Pera famania
notf als 23 Juriol 16-- Gm Sarvera fill de Ant ales
ores possahidor de dit Refal son Miquelet confessa
deura al sr Ramon Gual dezmur vuitante qras
fornt per totes les pensions de dites qras fornt, fins
ala cayguda enlo any 1623 – Inclusive perso se
posa en credit del dit sr Hiom Gual las ditas 80 qras
fornt que van for a dich ............................................ 80 qras

Item se posa en credit de dit sr Hiom Gual tracentas-
cinquante qras fornt p(2) 70 pensions delas ditas 5 qras
fornt cens discorragudes des de la pensio cayguda en
lo añy 1624 fins ala de 1693 – Inclusive que
van for a diem .......................................................... 350 qras
les quals dos pdes de credit del dit sr Hiom Gual en una
ajustades pranen suma de quatracentas trante qras fornt
que van for a ............................................................ 430 qras formt

Credit de dits hereus en descarrech delas
ditas 430 qras forment
Pº se descarreguen dits hereus de deu qras formt qs consta
haver pagat Pera fiol de binicomprat a compta de 100 L
p preu delas quals compra lo dit fiol una quartarade
de terra del sr Ramon Gual ab acte empoder de dit fa
mania not als 26 dbre-1624- que dit Gual havia
comprat lomatex dia empoder de dit not; de Joan
Sarvera

(1) Quarteres de forment. (2) PerPàgina 2
Sarvera fill de Ant y germa de dit Gm ja difunt
morint sens infants perlomatex preu de 100 L(3) les quals
en lo llibra x qras blat rabe dit sr Gual dedit fiol acompte delas
octau ditas cent lliuras dedit preu de dita terra ab diner
deque se feu ditas 10 qras formt a rº de 2 L 10 s(4) quartera
fol 3 com reffareix lo Albera del Rnd Pera pons pre als
17 fab 1625 dich .................................................................. 10 qras

Item se admet en descarrech ------ hereusvint y dos
qras formt a rº de 2 L 10 s per qra aque foren contades an
lo antassadent alhora que adita raho valen ditas
22 qras sinquante sinch Lls que son lo compliment delas
ditas 100 L que lo dit sr Gual confessa haver rebu-
des dedit Sarvera per preu de dita terra que vané
lo matex die dit sr Gual a dit fiol p lo matex
preu delas ditas 100L comles restants 45 L se ha-
gen pagat p dit fiol, asseber es ab les de sobra ditas
x qras formt, y les restants 20 L a compte delas pan-
sions de 1 L 3 s 9 cens Alodial deque se li fera desca-
rech enlo compte de dit cens que paga Pera fiol
adit sr Ramon Gual als 12 fab 1625 o, mes ver
19 L 18 s 1 com de tot losobra dit appareix enlos
fol 2 dits alberans, y se varifica ablo Albera Borrat dels
26 dbre 1624 y van for a dich ................................................ 22 qras

fol 5 3 Item apagat als 16 sbre ---------era del Rnd Pera pons
pre pdor de dit sr vuit qras tres B(5) 3 al(6) y van fora 8qras 3B 3al
fol 6 4 Item ha pagat als 7 Agost 1629 per albera del dit pons 5 qras
fol 7 5 Item apagat dit die y añy p albera de dit pons pre ................. 17 q
fol dit 6 Item apagat dit dia y añy p albera de dit pons ....... 1 qra 2B 3al
fol 8 7 Item apagat als 29 Agost 1629 per albera del sr Ra-
mon Gual vint quarteras diem ................................... 20 qras
---------------------- 84 qras

Lliures. (4) Sous. (5) Barcelles. (6) Almuds.Pàgina 3
fol 9 8 Item apagat als 9 Agost 1632 p albera del Rd Pera
Joan caramanso dos qras diem ................................ 2 qras
fol 10 9 Item apagat als 20 Agost 1633 p albera de dit Caraman-
so pre tres B diem ................................................... 3 B
fol 11 10 Item apagat als 23 Agost 1634 p albera de Julia bo-
ver p compte dela sra margalida Gual va curado-
ra de Ant Gual deu qras diem ................................. 10 qras
fol dit Item apagat als ----- Agost 1635 p albera del dit
            11 Julia bover endit nom quatre qras diem ................. 4 qras
Item apagat als 6 Agost 1648 p albera de Pera
fol dit alsemora subdiaca p compte de dita sra margalida
            12 Gual deu quarteras diem ........................................ 10 qras
            13 Item apagat als 9 sbe 1649 p albera de Ant.
fol 12 Gual setsa qras tres B diem ................................... 16 qras 3 B
            14 Item apagat als 9 Agost 1650 p albera del dit sr
fol 13 Ant Gual deu qras diem ........................................ 10 qras
            15 Item apagat als 11 Agost 1651 p albera de dit
fol 14 sr Ant Gual deu qras diem .................................... 10 qras
            16 Item apagat als 7 Agost 1653 p albera de mal-
fol 15 chion puig subdiaca deu qras diem ...................... 10 qras
dit fol 17 Item apagat als 12 dbre 1654 p albera del sr Ra-
mon Gual deu qras diem ...................................... 10 qras
            18 Item apagat als 14 sbe 1658 p albera del dit mal-
fol 16 chion puig sbd------ trenta qras dihem ................. 30 qras
            19 Item apagat als 31 Agost 1669 per albera de gargori saguer
fol 18 sinch quarteras dihem .......................................... 5 qras
            20 Item perquant enlo reffarit albera lo dit Gargori
saguer diu que dit Joan Sarvera en dit temps
fol dit lo requeri deque li fes albera de quatre pdes havia
pagades deque notania alberans sohes ab dos partides ---------------
118 qras


Pàgina 4
partides deu qras y ab altres dos pardes setsa qras
que son vint quarteras y encara qs sepogues
duptar si se havia pagat, o no, las ditas 26qras
formt com ja en dit temps duptave lo dit Saguer
Pero aguda consideratio que lo ultim albera
fet a dit Sarvera antes del de sobra Referit fonch
als 14 sbre 1658 y que te molte verissimi-
litut que desde dit dia – 4 sbe 1658 fins
enlo añy 1668 enque mediaren deu añys
sehaguessan pagat les 26 qras formt pues enlo
añy 1669 se pagaren les dittas5 qras formt con-
tingudes enlo dit albera del dit Saguer y altre-
ment noes prazumitbla que enlo dit espay
de temps no sehagues pagat cosa alguna per
so seli admaten las ditas 26 qras formt y van
for a dihem .......................................................... 26 qras
              21 Item apagat als 28 Agost 1670 p albera del dit
fol 18 Gargori Saguer sinch quarteras formt diem ........ 5 qras
             22 Item apagat als 26 Agost 1672 per albera del
fol dit dit Saguer sinch qras dihem ................................ 5 qras
            23 Item apagat als 24 Agost 1673 per albera del
fol 19 dit Saguer deu quarteras dihem .......................... 10 qras
            24 Item apagat als 3 Agost 1674 per albera del dit
Sr Ramon Gual termes (dezmur) y de oleza loqual
albera es volant tres qras 3 B dihem.................... 3 qras 3 B
            25 Item apagat als 6 Agost 1674 per albera del dit
fol 19 Saguer sinch qras dihem ..................................... 5 qras
            26 Item apagat als 27 Agost 1675 per albera del
fol 20 dit Saguer deu qras dihem .................................. 10 qras
            27 Item apagat als 25 Agost 1676 p albera del dit -----------------
Saguer 64 qras 3BPàgina 5
fol 21 Saguer sinch quarteras dihem ......................... 5 qras
             28 Item apagat als 20 Agost 1677 per albera de lo
fol 21 Rnd Joan varger pre sinch qras dihem ........... 5 qras
             29 Item apagat als 28 Agost 1679 per albera de ffsh
fol 21 Saguer dos qras 3 B dihem ............................. 2 qras 3 B
             30 Item apagat als 1680 per albera de Gabriel bar-
fol 22 selo dos quarteras tres barsellas diem ............ 2 qras 3 B
             31 Item apagat als 21 Agost 1681 per albera del
fol 22 dit barselo dos qras tres barsellas diem ......... 2 qras 3 B
            32 Item apagat als 28 de dbre 1681 per albera vo-
lant fet i firmat del sr Ramon Gual termes dez-
mur y de oleza de x qras form diem .............. 10 qras
           33 Item apagat als 4 sbe 1683 per albera de Gabriel
fol 24 barselo Benificiat en stNicolau 2 qras 3 B diem .. 2 qras 3 B
           34 Item apagat19 Agost 1684 p albera del sr Hiorm
fol 24 Gual sinch qras una B Diem ............................... 5 qras 1 B
           35 Item apagat als 5 Agost 1685 p albera del dit Bar-
selo dos quarteras tres barsellas diem ................ 2 qras 3 B
          36 Item apagat als 6 Agost 1686 per albera del
dit barselo dos qras tres Barsellas diem ............. 2 qras 3 B
          37 Item apagat als 12 Agost 1687 p albera del dit
barselo dos qras tres B diem .............................. 2 qras 3 B
         38 Item apagat als 25 Agost 1688 per albera del
dit barselo dos Barsellas diem ................. 2 qras 3 B
         39 Item apagat enlo añy 1691 la va margalida
mora y sarvera depade de Joan Srvera y notania
albera dos qras tres B les quals rabe miquel bujoza
encompañyia del damunt dit barsalo y dita va
te albera de Jaume Bertran dels 3 sbre 1692 dich 2 qras 3 B
         40 Item apagat als 7 sbre 1692 per albera de ..........................
                                                                 Jaume Bertran 47 qras 4 B
Pàgina 6
Jaume Bertran criat del sr Hiaronim Gual tres
quarteras diem .................................................... 3 qras
           41 Item apagat Miquel Sarvera un dels hereus
y successors del dit Joan Sarvera enque fa p mi
tat delas 5 qras y 1 L 3 s 9 perquant seson dividits
y conpta per albera dels 19 Agost 1678 fet Si-
 pdor de dit mo Rigo dos qras tres barsellas diem ................ 2 qras 3 B
 H Gual 42 Item apagat als 28 Agost 1679 p albera de ffh
Saguer dos quarteres tres Barsellas diem ........... 2 qras 3 B
             43 Item apagat als 1680 p albera de Gabriel
barselo dos qras tres barsellas diem .................. 2 qras 3 B
             44 Item apagat als 21 Agost 1681 p albera del dit
barselo dos qras 3 Barsellas diem ..................... 2 qras 3 B
             45 Item apagat als 4 sbe 1683 per albera dedit
barselo dos qras 3 Barsellas diem ..................... 2 qras 3 B
             46 Item apagat als 23 Agost 1684 p albera del dit Bar-
selo quatre qras tres Barsellas diem .................. 4 qras 3 B
             47 Item apagat als 7 Agost 1685 p albera del dit Bar-
selo tres quarteras diem ..................................... 3 qras
             48 Item apagat als 6 Agost 1686 p albera deldit Bar-
selo dos quarteras tres Barsellas diem ............... 2 qras 3 B
             49 Item apagat als 12 Agost 1687 p Albera deldit
barselo dos qras tres Barsellas diem .................. 2 qras 3 B
             50 Item apagat als 27 Agost -------- albera del dit
barselo dos qras tres barsellas diem .................. 2 qras 3 B
             51 Item apagat als 23 Agost 1690 p albera del dit bar-
selo dos qras tres barsellas diem ....................... 2 qras 3 B
             52 Item apagat als 13 Agost 1691 p albera del dit
Barselo dos qras tres barsellas diem ................. 2 qras 3 B
             53 Item apagat als 7 de sbe 1692 p albera de Jaume ..........................
Bertran 35 qras 3 BPàgina 7
Bertran scrivent son pdor dos qras tres Barsellas dich.. 2 qras 3 B
            54 Item perquant sagon los alberans del cens de
diner a aparagut haver pagat mes los
dits Sarveras delo digut 14 L 9 s 3 qs seha
acordat aplicarse aquellas ales pensions di-
gudes del dit cens frumentari; fent blat del
dit diner y contant aquell a rº de 2 L per
qra pso se deduexen y admeten adits
Sarveres set qras tres B dich 7 qras 3 B fornt
en lloch delas ditas 14 L 9 s 3 pagades ultra
lo digut p pensions del dit cens de diner
que van for a encredit de dits Sarveras
dient ............................................................................ 7 qras 3 B
totas lasquals pardes de credit de dit Sarve-
res endescarrech delo digut qs en nº son
54 pdes en una ajustades prenen suma
de 359 qras 4 B fornt que van for a en
son descarrech dient .................................................. 359 qras 4 B
las 359 qras a B fornt deduides y de=
falcades de aquellas 430 qras de credit de
dit Gual y debit de dits Sarveres es vist
restar lo dit Sr Gual creditor y los dits Sar-
veras dabitaors ab setante qras dos barsellas
fornt que van ----- en lo credit del dit sr Gual
.................................................. diem ........................ 70 qras 2 B

Y perquant los hereus de dits Sarveras anpagat vint y sinch
formt als 29 Agost 1693 soes 12 qras 3 B margaritta Sarveras
va y altres 12 qras 3 B miquel Sarvera acompte de ditas 70 qras
2 B formt se deduexen aquellas de dit son debit y restan da
bitors ab 45 qras 2 B forment y van for a en son debit del
qual compte rasulta haver quedats dabitaors los dits Sarveras
per reho delas ditas pansions de 5 qras formt cens alodial
ables ditas 45 qras 2 B Perles quals seha convingut

( L'escrit continua al marge esquerre d'aquesta mateixa pàgina
i en sentit de dalt a baix)

i acordat; que Jo dit Him Gual dezmur consedesch moretoria alos
hereus dedit Sarvera a rº de 5 qras cade añy adames dela pansio
cade añy caura que sera pansio nova y vella sens parjuy delas pras
obligations y van for a encredit dedit señor y en debit de dits
hereus y dela prasent se-- fan dos copias de un ---- tanor vuy
als 5 de mars 1694 y van for a dich ......................... 45 qras 2 B forntPàgina 8
Compte del diner per raho de una lliura tres sous y nou dines alodial se deu anel
sr Garonim Gual los hereus del honor Joan Sarvera de la possº son mique-
let dela vila de algayde del terma de pina desde 1625 primera pan-
sio fins en 1693 al pr de Agost

Primo perquant conforme albera del Rnd Pera pons
fol-3- pre pdor del sr Ramon Gual als 17 fabrer 1625 cons
ta que dit pons pre en dit nom rabe 19 L 18 s i
de mº Joan Sarvera perlas pansions de dit cens
acompliment per 1624 y des de dit temps fins ala
pansio de 1693 Inclusive an discorragut xexate
nou pensions dich 69 pensions que importen
vuitante una L devuit sous y nou dines dich
81 L 18 s 9 perso se posan aquellas en credit del sr
Gual y van for a dihem ............................................. 81 L 18 s 9

Descarrech dels hereus del dit Sarvera
Primo apagat als 9 de juny 1649 per albera vo-
lant y firmat del sr Ant Gual catorsa lliures sis
sous y sis dines diem ................................................ 14 L 6 s 6
fol-12- Item apagat als 9 sbe 1649 per albera firmat del
sr Ant Gual dezmur quatre L tretsa sous y sis di
nes diem ................................................................... 4 L 13 s 6
fol-15- Item apagat als 11 Agost 1651 per albera del sr
Ramon Gual dezmur tres lliures diem ..................... 3 L
Item apagat als 24 sbe ---------per albera de Ga---
fol-20- ri Saguer en -------------------------------------------------
sous diem ................................................................. -----------
Item apagat als 5 maig 1679 per sonsignatio feta
perlo sr Ramon Gual termes dezmur afavor del
Rnd Joan florit pre deu lliures diem ........................ 10 L
fol-22- Item apagat alo añy 1680 p albera de Gabri ........................
el Barselo 32 L 15 sPàgina 9
el Barselocatorsa sous en comas de 1 pll de gallnas..... L 14 s
fol-22- Item apagat als 16 sbre 1681 per albera del dit
barselo setsa sous en compas de un pll galnas diem .... L 16 s
fol-23- Item apagat als 15 Agost 1682 per albera del dit
barselo en compas de 2 qras vane quarante dos sous dich 2 L 2 s
fol-23- Item apagat als 15 xbre 1682 p albera del dit barc
selo tretsa sous encompas de 2 gallinas diem .............. L 13 s
Item apagat als 4 sbe 1683 p albera del dit barselo
fol-24- quinsa sous en compas de 1 qra sivade diem ............... L 15 s
Item apagat als 5 Agost 1685 p albera del dit Bar-
fol-25- selo tretsa sous dich 13 s en compas de 2 gllnas .......... L 13 s
fol-26- Item apagat als 25 Agost 1688 p albera del dit barse-
lo vint y sis sous en compas de 2 qras sivade diem ...... 1 L 6 s
fol-27- Item a pagat als 7 sbe 1692 p albera de Jaume Ber-
tran setsa sous en compas de dos gallinas diem ........... L 16 s
Item apagat als 21 Agost 1681 miquel Sarvera
p albera de Gabriel barselo vint y un sou diem ............ 1 L 1 s
Item apagat als 4 sbe 1683 p albera del dit
barselo quinsa sous diem .............................................. L 15 s
Item apagat als 15 Agost 1686 p albera del dit
barselo dotsa sous diem ................................................ L 12 s
Item apagat als 12 Agost 1687 p albera deldit
barselo quinsa sous diem .............................................. L 15 s
--m a-------------------------------- Joan Sarvera
---------------------- da las monges del
olivar p consignatio li feu lo sr Ramon Gual
contra dit Sarvera acompte del cens feyaha dit
Gual adit cont de data dels 10 mars dit any
de quantitat de vint y vuit lliures diem ........................... 28 L
...................
38 L 18 sPàgina 10
Item apagat Joan Sarvera de pina de son mique-
let anel sr Phalip Ballaster appotecari p consigna
sio tania dela sra margarita Gual de data dels
27 maig 1647 de 32 L 19 s enque lo dit Ballas-
ter a cobrades 20 L ab dos partides abon compta
conforma dos alberans volants que mea entregats
sohes als 27 Agost 1653 – 9 L y laltre als 16
sbe dit añy de 11 L y los mea entregats jun-
tament ab la consignatio damunt mansionada
y axi van for a en son credit diem .......................... 20 L
Item apagat lo dit Sarvera als 18 mars 1654
p albera de mº malsion puig subdiaca y pdor
del sr Ramon Gual de baix dela consignatio da
munt dita sinch lliures sinch sous y las ditas
5 L 5 s Rabe lo dit sr p quant consta ablo albera
de 12 dbe1654 ques troba anel compte del
Blat y enlo llibre octau fol 15 del
que son les que lodit Sarvera no tania albera
quant lodit puig feu la indemptitat baix
dela consignatio y axi van for a en credit
del dit Sarvera diem ................................................ 5 L 5 s
Totas les quals pdes de credits de dits Sarveres
y successors del dit Joan Sarvere
dela Posso Son mi----------------------------------------
19 en una --------------------------------------------------
96 L 18 s que van for a diem .................................. 96 L 18 s
Delas quals 96 L 18 s de credit de dits Sarve-
res deduides y defalcades aquellas 81 L 18 s 9
de son debit es vist restar encredit de dits
Sarveres y haver pagat mes delo digut per
rahoPàgina 11
reho de dit cens de diner quatorsa L denou
sous y tres diners dich 14 L 19 s 3 les quals
seli aplicaran en des carrech delo que
devihen per rº delas pansions del cens
frumentari y per dita rº nosse treu
an for a sino que quedan yguals per
las pansions de dit cens de diner que
van for a en credit de dits Sarveras ................ 14 L 19 s 3
del qual compte resulta haver quedats dabitors
los dits sarveras per reho dels ditas pensions
de 5 qras forment sensal alodial ab quarante
sinch qras dos Barsellas y per aver pagat mes
los dits sarveras delo digut per reho de 1 l 3 s 9
diners cens alodial – catorsa lliures denou sous
y tres diners – per les quals seha convingut
y acordat que jo dit Him Gual consedesch
--------------------------- Sarvera debaix
firmats delas ditas 45 qras 2 B formt a rº
de 5 qras cade añy adames dela pansio cade
añy caura que sera pensio nova y vella
sens parjuy delas pras obligations y les
ditas 14 L 19 s 3 que an pagat de dit cens
de diner ames delo digut se compesseran
enlas pansions vanidores y per haverse
------------- firmam lo prasent del qual
---------------------------------- matex tanor
Vuy als 5 de mars ---------------------------------
Hieroni Gual Dezmur
(Rubricat)

Jo Antt. Servera pre y beneficiat ala
seu firm per la vidua Magarita Serve
ra y mora ma cuñada y per michel
Servera mon jerma de son michalet.Pàgina 12
Mars 1---
Contes en ben Gual


Aquest document pertany a l'Arxiu Servera-Pericàs de Pina, i ha estat transcrit per Miquel Cabot i Sastre.


Aquesta obra es troba sota domini públic. Això és d'aplicació per tot el món, ja que l'autor va morir fa més de 100 anys. (Més informació...)