Vés al contingut

Conveni de Berna per a la Protecció de les Obres Literàries i Artístiques/De l'1 al 21

De Viquitexts
Sou a «Del 1 al 21»
Conveni de Berna per a la Protecció de les Obres Literàries i Artístiques

Article primer

[modifica]

Els països als quals s'aplica el present Conveni estan constituïts en Unió per a la protecció dels drets dels autors sobre les seves obres literàries i artístiques.

Article 2

[modifica]

1) Els termes « obres literàries i artístiques » comprenen totes les produccions en el camp literari, científic i artístic, sigui quin sigui el mode o forma d'expressió, com ara els llibres, fullets i altres escrits; les conferències, al·locucions, sermons i altres obres de la mateixa naturalesa; les obres dramàtiques o dramaticomusicals; les obres coreogràfiques i les pantomimes; les composicions musicals amb lletra o sense; les obres cinematogràfiques, a les quals s'assimilen les obres expressades per procediment anàleg a la cinematografia; les obres de dibuix, pintura, arquitectura, escultura, gravat, litografia; les obres fotogràfiques a les quals s'assimilen les expressades per procediment anàleg a la fotografia; les obres d'arts aplicades; les il·lustracions, mapes, plans, croquis i obres plàstiques relatius a la geografia, a la topografia, a l'arquitectura o a les ciències.

2) No obstant, queda reservada a les legislacions dels països de la Unió la facultat d'establir que les obres literàries i artístiques o alguns dels seus gèneres no estaran protegits mentres no hagin estat fixats en un suport material.

3) Estaran protegides com a obres originals, sense perjudici dels drets de l'autor de l'obra original, les traduccions, adaptacions, arreglaments musicals i la resta de transformacions d'una obra literària o artística.

4) Queda reservada a les legislacions dels països de la Unió la facultat de determinar la protecció que han de concedir als textos oficials d'orde legislatiu, administratiu o judicial, així com a les traduccions oficials d'aquests textos.

5) Les col·leccions d'obres literàries o artístiques com ara les enciclopèdies i antologies que, per la selecció o disposició de les matèries, constitueixin creacions intel·lectuals estaran protegides com a tals, sense perjudici dels drets dels autors sobre cadascuna de les obres que formen part d'aquestes col·leccions.

6) Les obres abans mencionades gaudiran de protecció en tots els països de la Unió. Aquesta protecció beneficiarà l'autor i als seus drethavents.

7) Queda reservada a les legislacions dels països de la Unió la facultat de regular allò concernent a les obres d'arts aplicades i als dibuixos i models industrials, així com allò relatiu als requisits de protecció d'aquestes obres, dibuixos i models, tenint en compte les disposicions de l'Article 7.4) del present Conveni. Per a les obres protegides únicament com a dibuixos i models en el país d'origen no es pot reclamar en un altre país de la Unió més que la protecció especial concedida en aquest país als dibuixos i models; no obstant, si tal protecció especial no es concedeix en aquest país, les obres seran protegides com a obres artístiques.

8) La protecció del present Conveni no s'aplicarà a les notícies del dia ni dels successos que tinguen el caràcter de simples informacions de premsa.

Article 2bis

[modifica]

1) Es reserva a les legislacions dels països de la Unió la facultat d'excloure, totalment o parcialment, de la protecció prevista en l'article anterior als discursos polítics i els pronunciats en debats judicials.

2) Es reserva també a les legislacions dels països de la Unió la facultat d'establir les condicions en què les conferències, al·locucions i altres obres de la mateixa naturalesa, pronunciades en públic, podran ser reproduïdes per la premsa, radiodifoses, transmeses per fil al públic i ser objecte de les comunicacions públiques a què es refereix l'Article 11bis, 1) del present Conveni, quan tal utilització estiga justificada pel fi informatiu que es persegueix.

3) No obstant, l'autor gaudirà del dret exclusiu de reunir en col·lecció les obres mencionades en els paràgrafs precedents.

Article 3

[modifica]

1) Estaran protegits en virtut del present Conveni:

(a) els autors nacionals d'algun dels països de la Unió, per les seves obres, publicades o no;
(b) els autors que no siguin nacionals d'algun dels països de la Unió, per les obres que hagin publicat per primera vegada en algun d'aquests països o, simultàniament, en un país que no pertanyi a la Unió i en un país de la Unió.

2) Els autors no nacionals d'algun dels països de la Unió, però que tinguin la seva residència habitual en algun d'ells estan assimilats als nacionals de tal país pel que fa a l'aplicació del present Conveni.

3) S'entén per « obres publicades », les que han sigut editades amb el consentiment dels seus autors, sigui quin sigui el mode de fabricació dels exemplars, sempre que la quantitat d'aquests posada a disposició del públic satisfaci raonablement les seves necessitats, estimades d'acord amb l'índole de l'obra. No constitueixen publicació la representació d'una obra dramàtica, dramaticomusical o cinematogràfica, l'execució d'una obra musical, la recitació pública d'una obra literària, la transmissió o radiodifusió de les obres literàries o artístiques, l'exposició d'una obra d'art ni la construcció d'una obra arquitectònica.

4) Serà considerada com publicada simultàniament en diversos països tota obra apareguda en dues o més d'ells dins dels trenta dies següents a la seva primera publicació.

Article 4

[modifica]

Estaran protegits en virtut del present Conveni, encara que no concurreixin les condicions previstes en l'Article 3:

(a) els autors de les obres cinematogràfiques el productor de les quals tingui la seva seu o residència habitual en algun dels països de la Unió;
(b) els autors d'obres arquitectòniques edificades en un país de la Unió o d'obres d'arts gràfiques i plàstiques incorporades a un immoble situat en un país de la Unió.

Article 5

[modifica]

1) Els autors gaudiran, en allò que concerneix a les obres protegides en virtut del present Conveni, en els països de la Unió que no siguen el país d'origen de l'obra, dels drets que les lleis respectives concedeixen en l'actualitat o concedeixin d'ara en avant als nacionals, així com dels drets especialment establits pel present Conveni.

2) El gaudiment i l'exercici d'aquests drets no estaran subordinats a cap formalitat i ambdós són independents de l'existència de protecció en el país d'origen de l'obra. D'altra banda, sense perjudici de les estipulacions del present Conveni, l'extensió de la protecció així com els mitjans processals acordats a l'autor per a la defensa dels seus drets es regiran exclusivament per la legislació del país en què es reclama la protecció.

3) La protecció en el país d'origen es regirà per la legislació nacional. No obstant, encara que l'autor no sigui nacional del país d'origen de l'obra protegida pel present Conveni, tindrà en aquell país els mateixos drets que els autors nacionals.

4) Es considera país d'origen:

(a) per a les obres publicades per primera vegada en algun dels països de la Unió, aquest país; no obstant, quan es tracti d'obres publicades simultàniament en diversos països de la Unió que admetin termes de protecció diferents, aquell d'entre ells que concedeixi el terme de protecció més curt;
(b) per a les obres publicades simultàniament en un país que no pertanyi a la Unió i en un país de la Unió, aquest últim país;
(c) per a les obres no publicades o per a les obres publicades per primera vegada en un país que no pertanyi a la Unió, sense publicació simultània en un país de la Unió, el país de la Unió a què pertanyi l'autor; no obstant,
(i) si es tracta d'obres cinematogràfiques el productor del qual tingui la seva seu o la seva residència habitual en un país de la Unió, aquest serà el país d'origen, i
(ii) si es tracta d'obres arquitectòniques edificades en un país de la Unió o d'obres d'arts gràfiques i plàstiques incorporades a un immoble situat en un país de la Unió, aquest serà el país d'origen.

Article 6

[modifica]

1) Si un país que no pertanyi a la Unió no protegeix prou les obres dels autors pertanyents a algun dels països de la Unió, aquest país podrà restringir la protecció de les obres els autors de la qual siguin, en el moment de la seva primera publicació, nacionals d'aquell altre país i no tinguin la seva residència habitual en algun dels països de la Unió. Si el país en què l'obra es va publicar per primera vegada fa ús d'aquesta facultat, els altres països de la Unió no estaran obligats a concedir a les obres que d'aquesta manera hagin quedat sotmeses a un tracte especial una protecció més àmplia que la concedida en aquell país.

2) Cap restricció establida a l'empara del paràgraf precedent haurà d'ocasionar perjudici als drets que un autor hagi adquirit sobre una obra publicada en un país de la Unió abans de l'establiment d'aquella restricció.

3) Els països de la Unió que, en virtut d'aquest article, restringeixin la protecció dels drets dels autors, ho notificaran al director general de l'Organització Mundial de la Propietat Intel·lectual (d'ara en avant designat amb l'expressió « director general ») mitjançant una declaració escrita en la qual s'indicaran els països inclosos en la restricció, el mateix que les restriccions a què seran sotmesos els drets dels autors pertanyents a aquests països. El director general ho comunicarà immediatament a tots els països de la Unió.

Article 6bis

[modifica]

1) Independentment dels drets patrimonials de l'autor, i fins i tot després de la cessió d'aquests drets, l'autor conservarà el dret de reivindicar la paternitat de l'obra i d'oposar-se a qualsevol deformació, mutilació o una altra modificació de la mateixa o a qualsevol atemptat a la mateixa que causi perjudici al seu honor o a la seva reputació.

2) Els drets reconeguts a l'autor en virtut del paràgraf 1) seran mantinguts després de la seva mort, almenys fins a l'extinció dels seus drets patrimonials, i exercits per les persones o institucions a què la legislació nacional del país en què es reclami la protecció reconegui drets. No obstant, els països la legislació dels quals en vigor en el moment de la ratificació de la present Acta o de l'adhesió a la mateixa, no contingui disposicions relatives a la protecció després de la mort de l'autor de tots els drets reconeguts en virtut del paràgraf 1) anterior, tenen la facultat d'establir que algun o alguns d'aquests drets no seran mantinguts després de la mort de l'autor.

3) Els mitjans processals per a la defensa dels drets reconeguts en aquest article estaran regits per la legislació del país en què es reclami la protecció.

Article 7

[modifica]

1) La protecció concedida pel present Conveni s'estendrà durant la vida de l'autor i cinquanta anys després de la seva mort.

2) No obstant, per a les obres cinematogràfiques, els països de la Unió tenen la facultat d'establir que el termini de protecció expiri cinquanta anys després que l'obra hagi sigut feta accessible al públic amb el consentiment de l'autor, o que si tal fet no ocorre durant els cinquanta anys següents a la realització de l'obra, la protecció expiri al terme d'aquells cinquanta anys.

3) Per a les obres anònimes o pseudònimes, el termini de protecció concedit pel present Conveni expirarà cinquanta anys després que l'obra hagi sigut lícitament feta accessible al públic. No obstant, quan el pseudònim adoptat per l'autor no deixei dubtes sobre la seva identitat, el termini de protecció serà el previst en el paràgraf 1). Si l'autor d'una obra anònima o pseudònima revela la seva identitat durant l'expressat període, el termini de protecció aplicable serà el previst en el paràgraf 1). Els països de la Unió no estan obligats a protegir les obres anònimes o pseudònimes quan hi hagi motius per a suposar que el seu autor és mort des de fa cinquanta anys.

4) Queda reservada a les legislacions dels països de la Unió la facultat d'establir el termini de protecció per a les obres fotogràfiques i per a les arts aplicades, protegides com a obres artístiques; no obstant, aquest termini no podrà ser inferior a un període de vint-i-cinc anys comptats des de la realització de tals obres.

5) El període de protecció posterior a la mort de l'autor i els terminis previstos en els paràgrafs 2), 3) i 4) anteriors començaran a córrer des de la mort o del fet previst en aquells paràgrafs, però la duració de tals terminis es calcularà a partir del primer de gener de l'any que segueixi la mort o al referit fet.

6) Els països de la Unió tenen la facultat de concedir terminis de protecció més extensos que els previstos en els paràgrafs precedents.

7) Els països de la Unió vinculats per l'Acta de Roma del present Conveni i que concedeixen en la seva legislació nacional en vigor en el moment de subscriure la present Acta terminis de duració menys extensos que els previstos en els paràgrafs precedents, podran mantindre en adherir-se a la present Acta o en ratificar-la.

8) En tots els casos, el termini de protecció serà l'establit per la llei del país en què la protecció es reclami; no obstant, a menys que la legislació d'aquest país no disposi una altra cosa, la duració no excedirà del termini fixat en el país d'origen de l'obra.

Article 7bis

[modifica]

Les disposicions de l'article anterior són també aplicables quan el dret d'autor pertany en comú als col·laboradors d'una obra, si bé el període consecutiu a la mort de l'autor es calcularà a partir de la mort de l'últim supervivent dels col·laboradors.

Article 8

[modifica]

Els autors d'obres literàries i artístiques protegides pel present Conveni gaudiran del dret exclusiu de fer o autoritzar la traducció de les seves obres mentre durin els seus drets sobre l'obra original.

Article 9

[modifica]

1) Els autors d'obres literàries i artístiques protegides pel present Conveni gaudiran del dret exclusiu d'autoritzar la reproducció de les seves obres per qualsevol procediment i sota qualsevol forma.

2) Es reserva a les legislacions dels països de la Unió la facultat de permetre la reproducció de les dites obres en determinats casos especials, sempre que aquesta reproducció no atempti a l'explotació normal de l'obra ni causi un perjudici injustificat als interessos legítims de l'autor.

3) Tota gravació sonora o visual serà considerada com una reproducció en el sentit del present Conveni.

Article 10

[modifica]

1) Són lícites les citacions preses d'una obra que s'hagi fet lícitament accessible al públic, a condició que es facin conforme als usos honrats i en la mesura justificada pel fi que es persegueixi, comprenent-se les citacions d'articles periodístics i col·leccions periòdiques sota la forma de revistes de premsa.

2) Es reserva a les legislacions dels països de la Unió i dels Acords particulars existents o que s'estableixin entre ells el que concerneix a la facultat d'utilitzar lícitament, en la mesura justificada pel fi perseguit, les obres literàries o artístiques a títol d'il·lustració de l'ensenyament per mitjà de publicacions, emissions de ràdio o gravacions sonores o visuals, sempre que aquesta utilització sigui conforme als usos honrats.

3) Les citacions i utilitzacions a què es refereixen els paràgrafs precedents hauran de mencionar la font i el nom de l'autor, si aquest nom figura en la font.

Article 10bis

[modifica]

1) Es reserva a les legislacions dels països de la Unió la facultat de permetre la reproducció per la premsa o la radiodifusió o la transmissió per fil al públic dels articles d'actualitat de discussió econòmica, política o religiosa publicats en periòdics o col·leccions periòdiques, o obres radiodifoses que tinguen el mateix caràcter, en els casos en què la reproducció, la radiodifusió o l'expressada transmissió no s'hagin reservat expressament. No obstant caldrà indicar sempre clarament la font; la sanció a l'incompliment d'aquesta obligació serà determinada per la legislació del país en què es reclami la protecció.

2) Queda igualment reservada a les legislacions dels països de la Unió la facultat d'establir les condicions en què, amb ocasió de les informacions relatives a esdeveniments d'actualitat per mitjà de la fotografia o de la cinematografia, o per radiodifusió o transmissió per fil al públic, puguin ser reproduïdes i fetes accessibles al públic, en la mesura justificada pel fi de la informació, les obres literàries o artístiques que hagin de ser vistes o sentides en el curs de l'esdeveniment.

Article 11

[modifica]

1) Els autors d'obres dramàtiques, dramaticomusicals i musicals gaudiran del dret exclusiu d'autoritzar:

(i) la representació i l'execució pública de les seves obres, compreses la representació i l'execució pública per tots els mitjans o procediments;
(ii) la transmissió pública, per qualsevol mitjà, de la representació i de l'execució de les seves obres.

2) Els mateixos drets es concedeixen als autors d'obres dramàtiques o dramaticomusicals durant tot el termini de protecció dels seus drets sobre l'obra original, pel que fa a la traducció de les seves obres.

Article 11bis

[modifica]

1) Els autors d'obres literàries i artístiques gaudiran del dret exclusiu d'autoritzar:

(i) la radiodifusió de les seves obres o la comunicació pública d'aquestes obres per qualsevol mitjà que serveixi per a difondre sense fil els signes, els sons o les imatges;
(ii) tota comunicació pública, per fil o sense fil, de l'obra radiodifosa, quan aquesta comunicació es faci per distint organisme que el d'origen;
(iii) la comunicació pública mitjançant altaveu o mitjançant qualsevol altre instrument anàleg transmissor de signes, de sons o d'imatges de l'obra radiodifosa.

2) Correspon a les legislacions dels països de la Unió establir les condicions per a l'exercici dels drets a què es refereix el paràgraf 1) anterior, però aquestes condicions no tindran més que un resultat estrictament limitat al país que les hi hagi establert i no podran en cap cas atemptar al dret moral de l'autor, ni al dret que li correspongui per a obtindre una remuneració equitativa, fixada, en defecte d'acord amistós, per l'autoritat competent.

3) Excepte estipulació en contra, una autorització concedida de conformitat amb el paràgraf 1) del present article no comprendrà l'autorització per a gravar, per mitjà d'instruments que serveixin per a la fixació de sons o d'imatges, l'obra radiodifosa. No obstant, queda reservat a les legislacions dels països de la Unió establir el règim de les gravacions efímeres realitzades per un organisme de radiodifusió pels seus propis mitjans i per a les seves emissions. Aquestes legislacions podran autoritzar la conservació d'aquelles gravacions en arxius oficials en raó del seu excepcional caràcter de documentació.

Article 11ter

[modifica]

1) Els autors d'obres literàries gaudiran del dret exclusiu d'autoritzar:

(i) la recitació pública de les seves obres, compresa la recitació pública per qualsevol mitjà o procediment;
(ii) la transmissió pública, per qualsevol mitjà, de la recitació de les seves obres.

2) Els mateixos drets es concedeixen als autors d'obres literàries durant tot el termini de protecció dels seus drets sobre l'obra original, en allò concernent a la traducció de les seves obres.

Article 12

[modifica]

Els autors d'obres literàries o artístiques gaudiran del dret exclusiu d'autoritzar les adaptacions, arreglaments i altres transformacions de les seves obres.

Article 13

[modifica]

1) Cada país de la Unió, podrà, per allò que li concerneix, establir reserves i condicions quant al dret exclusiu de l'autor d'una obra musical i de l'autor de la lletra, la gravació de la qual amb l'obra musical hagi estat ja autoritzada per aquest últim, per a autoritzar la gravació sonora de la dita obra musical, amb la lletra, si és el cas; però totes les reserves i condicions d'aquesta naturalesa no tindran més que un efecte estrictament limitat al país que les hi hagi establert i no podran, en cap cas, atemptar al dret que correspon a l'autor per a obtindre una remuneració equitativa fixada, en defecte d'acord amistós, per l'autoritat competent.

2) Les gravacions d'obres musicals que hagin estat realitzades en un país de la Unió conforme a l'Article 13.3) dels Convenis subscrits a Roma el 2 de juny de 1928 i a Brussel·les el 26 de juny de 1948 podran, en aquest país, ser objecte de reproduccions sense el consentiment de l'autor de l'obra musical, fins a l'expiració d'un període de dos anys a comptar de la data en què tal país quedi obligat per la present Acta.

3) Les gravacions fetes en virtut dels paràgrafs 1) i 2) del present article i importades, sense autorització de les parts interessades, en un país en què aquestes gravacions no siguin lícites, podran ser decomissades en aquest país.

Article 14

[modifica]

1) Els autors d'obres literàries o artístiques tindran el dret exclusiu d'autoritzar:

(i) l'adaptació i la reproducció cinematogràfiques d'aquestes obres i la distribució de les obres així adaptades o reproduïdes;
(ii) la representació, execució pública i la transmissió per fil al públic de les obres així adaptades o reproduïdes.

2) L'adaptació, sota qualsevol forma artística, de les realitzacions cinematogràfiques extretes d'obres literàries o artístiques queda sotmesa, sense perjudici de l'autorització dels autors de l'obra cinematogràfica, a l'autorització dels autors de les obres originals.

3) Les disposicions de l'Article 13.1) no són aplicables.

Article 14bis

[modifica]

1) Sense perjudici dels drets de l'autor de les obres que hagin pogut ser adaptades o reproduïdes, l'obra cinematogràfica es protegeix com a obra original. El titular del dret d'autor sobre l'obra cinematogràfica gaudirà dels mateixos drets que l'autor d'una obra original, compresos els drets a què es refereix l'article anterior.

2)

(a) La determinació dels titulars del dret d'autor sobre l'obra cinematogràfica queda reservada a la legislació del país en què la protecció es reclami.
(b) No obstant, en els països de la Unió en què la legislació reconeix entre aquests titulars als autors de les contribucions aportades a la realització de l'obra cinematogràfica, aquests, una vegada que s'han compromés a aportar tals contribucions, no podran, excepte estipulació en contra o particular, oposar-se a la reproducció, distribució, representació i execució pública, transmissió per fil al públic, radiodifusió, comunicació al públic, subtitulat i doblatge dels textos, de l'obra cinematogràfica.
(c) Per a determinar si la forma del compromís referit més amunt deu, per aplicació de l'apartat (b) anterior, establir-se o no en contracte escrit o en un acte escrit equivalent, caldrà ajustar-se a allò que disposi la legislació del país de la Unió en què el productor de l'obra cinematogràfica tingui la seva seu o la seva residència habitual. En tot cas, queda reservada a la legislació del país de la Unió en què la protecció es reclami, la facultat d'establir que aquest compromís consti en contracte escrit o un acte escrit equivalent. Els països que facin ús d'aquesta facultat ho hauran de notificar al director general mitjançant una declaració escrita que serà immediatament comunicada per aquest últim a tots els altres països de la Unió.
(d) Per « estipulació en contra o particular » s'entendrà tota condició restrictiva que pugui resultar de tal compromís.

3) Llevat que la legislació nacional no disposi una altra cosa, les disposicions de l'apartat 2) (b) anterior no seran aplicables als autors dels guions, diàlegs i obres musicals creats per a la realització de l'obra cinematogràfica, ni al realitzador principal d'aquesta. No obstant, els països de la Unió la legislació dels quals no contingui disposicions que estableixin l'aplicació del paràgraf 2) (b) citat a tal realitzador ho hauran de notificar al director general mitjançant declaració escrita que serà immediatament comunicada per aquest últim a tots els altres països de la Unió.

Article 14ter

[modifica]

1) En allò que concerneix a les obres d'art originals i als manuscrits originals d'escriptors i compositors, l'autor –o, després de la seva mort, les persones o institucions a què la legislació nacional confereixi drets– gaudiran del dret inalienable a obtenir una participació en les vendes de l'obra posteriors a la primera cessió operada per l'autor.

2) La protecció prevista en el paràgraf anterior no serà exigible en els països de la Unió mentre la legislació nacional de l'autor no admeti aquesta protecció i en la mesura que la permeti la legislació del país en què aquesta protecció sigui reclamada.

3) Les legislacions nacionals determinaran les modalitats de la percepció i la suma a percebre.

Article 15

[modifica]

1) Per què els autors de les obres literàries i artístiques protegides pel present Conveni siguin, excepte prova en contra, considerats com a tals i admesos, en conseqüència, davant dels tribunals dels països de la Unió per a demandar els defraudadors, bastarà que el seu nom aparegui estampat en l'obra en la forma usual. El present paràgraf s'aplicarà també quan aquell nom sigui pseudònim que per allò que s'ha conegut no deixi el menor dubte sobre la identitat de l'autor.

2) Es presumeix productor de l'obra cinematogràfica, excepte prova en contra, la persona física o moral el nom de la qual aparegui en la dita obra en la forma usual.

3) Per a les obres anònimes i per a les obres pseudònimes que no siguin aquelles de què s'ha fet menció en el paràgraf 1) anterior, l'editor el nom del qual aparegui estampat en l'obra serà considerat, sense necessitat d'altres proves, representant de l'autor; amb aquesta qualitat, estarà legitimat per a defendre i fer valdre els drets d'aquell. La disposició del present paràgraf deixarà de ser aplicable quan l'autor hagi revelat la seva identitat i justificat la seva qualitat de tal.

4)

(a) Per a les obres no publicades de les que resulti desconeguda la identitat de l'autor però per les que es pugui suposar que ell és nacional d'un país de la Unió queda reservada a la legislació d'aquell país la facultat de designar l'autoritat competent per a representar aquell autor i defendre i fer valdre els drets del mateix en els països de la Unió.
(b) Els països de la Unió que, en virtut del que estableix anteriorment, procedeixin a aquesta designació, ho notificaran al director general mitjançant una declaració escrita en la que s'indicarà tota la informació relativa a l'autoritat designada. El director general comunicarà immediatament aquesta declaració a tots els altres països de la Unió.

Article 16

[modifica]

1) Tota obra falsificada podrà ser objecte de comís en els països de la Unió en què l'obra original tingui dret a la protecció legal.

2) Les disposicions del paràgraf precedent seran també aplicables a les reproduccions procedents d'un país en què l'obra no estigui protegida o hagi deixat d'estar-ho.

3) El comís tindrà lloc conforme a la legislació de cada país.

Article 17

[modifica]

Les disposicions del present Conveni no podran suposar perjudici, sigui quin sigui, al dret que correspon al govern de cada país de la Unió de permetre, vigilar o prohibir, mitjançant mesures legislatives o de policia interior, la circulació, la representació, l'exposició de qualsevol obra o producció, respecte a la qual l'autoritat competent hagués d'exercir aquest dret.

Article 18

[modifica]

1) El present Conveni s'aplicarà a totes les obres que, en el moment de la seva entrada en vigor, no hagin passat al domini públic en el seu país d'origen per expiració dels terminis de protecció.

2) No obstant, si una obra, per expiració del termini de protecció que li hagi sigut anteriorment concedit hagués passat al domini públic en el país en què la protecció es reclami, aquesta obra no serà protegida allí de nou.

3) L'aplicació d'aquest principi tindrà lloc conforme a les estipulacions contingudes en els convenis especials existents o que s'estableixin a aquest efecte entre països de la Unió. En defecte de tals estipulacions, els països respectius regularan, cada un en el que li concerneix, les modalitats relatives a aquella aplicació.

4) Les disposicions que precedeixen seran aplicables també en el cas de noves adhesions a la Unió i en el cas en què la protecció sigui ampliada per aplicació de l'Article 7 o per renúncia a reserves.

Article 19

[modifica]

Les disposicions del present Conveni no impediran reivindicar l'aplicació de disposicions més àmplies que hagin estat dictades per la legislació d'algun dels països de la Unió.

Article 20

[modifica]

Els governs dels països de la Unió es reserven el dret d'adoptar entre ells Acords particulars, sempre que aquests Acords confereixin als autors drets més amplis que els concedits per aquest Conveni, o que comprenguin altres estipulacions que no siguin contràries al present Conveni. Les disposicions dels Acords existents que responguin a les condicions abans citades continuaran sent aplicables.

Article 21

[modifica]

1) En l'Annex figuren disposicions especials concernents als països en desenvolupament.

2) Amb reserva de les disposicions de Article 28.1) (b), l'Annex forma part integrant de la present Acta.