Vés al contingut

Conveni de Berna per a la Protecció de les Obres Literàries i Artístiques

De Viquitexts
Conveni de Berna per a la Protecció de les Obres Literàries i Artístiques
l'àmbit internacional
(traduït per Aleator)
Conveni de Berna per a la Protecció de les Obres Literàries i Artístiques

del 9 de setembre de 1886,
completat en PARIS el 4 de maig de 1896,
revisat en BERLÍN el 13 de novembre de 1908,
completat a BERNA el 20 de març de 1914
i revisat a ROMA el 2 de juny de 1928,
a BRUSSEL·LES el 26 de juny de 1948,
a ESTOCOLM el 14 de juliol de 1967
en PARIS el 24 de juliol de 1971
i esmenat el 28 de setembre de 1979

Índex[modifica]

Aquest índex ha estat incorporat a fi de facilitar la lectura del text. El mateix no figura en el text original del Conveni.

Article primer: Constitució d'una Unió

Article 2: Obres protegides: 1. « Obres literàries i artístiques »; 2. Possibilitat d'exigir la fixació; 3. Obres derivades; 4. Textos oficials; 5. Col·leccions; 6. Obligació de protegir; beneficiaris de la protecció; 7. Obres d'arts aplicades i dibuixos i models industrials; 8. Notícies

Article 2bis: Possibilitat de limitar la protecció d'algunes obres: 1. Determinats discursos; 2. Algunes utilitzacions de conferències i al·locucions; 3. Dret de reunir en col·lecció aquestes obres

Article 3: Criteris per a la protecció: 1. Nacionalitat de l'autor; lloc de publicació de l'obra; 2. Residència de l'autor; 3. Obres « publicades »; 4. Obres « publicades simultàniament »

Article 4: Criteris per a la protecció d'obres cinematogràfiques, obres arquitectòniques i algunes obres d'arts gràfiques i plàstiques

Article 5: Drets garantits: 1. i 2. Fora del país d'origen; 3. En el país d'origen; 4. « País d'origen »

Article 6: Possibilitat de restringir la protecció respecte a determinades obres de nacionals d'alguns països que no pertanyin a la Unió: 1. En el país en què l'obra es va publicar per primera vegada i en els altres països; 2. No retroactivitat; 3. Notificació

Article 6bis: Drets morals: 1. Dret de reivindicar la paternitat de l'obra; dret d'oposar-se a algunes modificacions de l'obra i a altres atemptats a la mateixa; 2. Després de la mort de l'autor; 3. Mitjans processals

Article 7: Vigència de la protecció: 1. En general; 2. Respecte de les obres cinematogràfiques; 3. Respecte de les obres anònimes o pseudònimes; 4. Respecte de les obres fotogràfiques i les arts aplicades; 5. Data de partida per a calcular els terminis; 6. Terminis superiors; 7. Terminis menys extensos; 8. Legislació aplicable; « confrontació » de terminis

Article 7bis: Vigència de la protecció d'obres realitzades en col·laboració

Article 8: Dret de traducció

Article 9: Dret de reproducció: 1. En general; 2. Possibles excepcions; 3. Gravacions sonores i visuals

Article 10: Lliure utilització d'obres en alguns casos: 1. Cites; 2. Il·lustració de l'ensenyança; 3. Menció de la font i de l'autor

Article 10bis: Altres possibilitats de lliure utilització d'obres: 1. D'alguns articles i obres radiodifoses; 2. D'obres vistes o sentides en el curs d'esdeveniments d'actualitat

Article 11: Alguns drets corresponents a obres dramàtiques i musicals: 1. Dret de representació o d'execució públiques i de transmissió pública d'una representació o execució; 2. Pel que fa a les traduccions

Article 11bis: Drets de radiodifusió i drets connexos: 1. Radiodifusió i altres comunicacions sense fil, comunicació pública per fil o sense fil de l'obra radiodifosa, comunicació pública mitjançant altaveu o qualsevol altre instrument anàleg de l'obra radiodifosa; 2. Llicències obligatòries; 3. Gravació; gravacions efímeres

Article 11ter: Alguns drets corresponents a les obres literàries: 1. Dret de recitació pública i de transmissió pública d'una recitació; 2. En el que concerneix a les traduccions

Article 12: Dret d'adaptació, arreglament i una altra transformació

Article 13: Possibilitat de limitar el dret de gravar obres musicals i la lletra respectiva: 1. Llicències obligatòries; 2. Mesures transitòries; 3. Decomís de la importació d'exemplars fets sense l'autorització de l'autor

Article 14: Drets cinematogràfics i drets connexos: 1. Adaptació i reproducció cinematogràfiques; distribució; representació, execució pública i transmissió per fil al públic de les obres així adaptades o reproduïdes; 2. Adaptació de realitzacions cinematogràfiques; 3. Falta de llicències obligatòries

Article 14bis: Disposicions especials relatives a les obres cinematogràfiques: 1. Assimilació a les obres « originals »; 2. Titulars del dret d'autor; limitació d'alguns drets de determinats autors de contribucions; 3. Alguns altres autors de contribucions

Article 14ter: «Droit de suite» sobre les obres d'art i els manuscrits: 1. Dret a obtindre una participació en les revendes; 2. Legislació aplicable; 3. Procediment

Article 15: Dret de fer valdre els drets protegits: 1. Quan s'ha indicat el nom de l'autor o quan el pseudònim no deixi el menor dubte sobre la identitat de l'autor; 2. En el cas d'obres cinematogràfiques; 3. Per a les obres anònimes i pseudònimes; 4. Per a algunes obres no publicades d'autor desconegut

Article 16: Exemplars falsificats: 1. Comís; 2. Comís de la importació; 3. Legislació aplicable

Article 17: Possibilitat de vigilar la circulació, representació i exposició d'obres

Article 18: Obres existents en el moment de l'entrada en vigor del Conveni: 1. Podran protegir-se quan el termini de protecció no hagi expirat encara en el país d'origen; 2. No podran protegir-se quan la protecció hagi expirat en el país en què es reclami; 3. Aplicació d'aquests principis; 4. Casos especials

Article 19: Protecció més àmplia que la derivada del Conveni

Article 20: Tractes particulars entre països de la Unió

Article 21: Disposicions especials concernents als països en desenvolupament: 1. Referència a l'Annex; 2. L'Annex és part de l'Acta

Article 22: Assemblea: 1. Constitució i composició; 2. Labors; 3. Quòrum, votació, observadors; 4. Convocatòria; 5. Reglament

Article 23: Comité Executiu: 1. Constitució; 2. Composició; 3. Nombre de membres; 4. Distribució geogràfica; tractats particulars; 5. Permanència en funcions, límits de reelegibilitat, modalitats de l'elecció; 6. Labors; 7. Convocatòria; 8. Quòrum, votació; 9. Observadors; 10. Reglament

Article 24: Oficina Internacional: 1. Tasques en general, director general; 2. Informacions generals; 3. Revista; 4. Informació als països; 5. Estudis i serveis; 6. Participació en reunions; 7. Conferències de revisió; 8. Les altres tasques

Article 25: Finances: 1. Pressupost; 2. Coordinació amb les altres Unions; 3. Recursos; 4. Contribucions; possible pròrroga del pressupost anterior; 5. Taxes i sumes degudes; 6. Fons d'operacions; 7. Bestretes del govern que acull; 8. Verificació de comptes

Article 26: Modificacions: 1. Disposicions que l'Assemblea podrà modificar; propostes; 2. Adopció; 3. Entrada en vigor

Article 27: Revisió: 1. Objectiu; 2. Conferències; 3. Adopció

Article 28: Acceptació i entrada en vigor de l'Acta respecte dels països de la Unió: 1. Ratificació, adhesió; possibilitat d'excloure algunes disposicions; retirada de l'exclusió; 2. Entrada en vigor dels articles 1 à 21 i de l'Annex; 3. Entrada en vigor dels articles 22 a 38

Article 29: Acceptació i entrada en vigor respecte de països externs a la Unió: 1. Adhesió; 2. Entrada en vigor

Article 29bis: Efecte de l'acceptació de l'Acta a fi d'aplicar l'Article 14.2) del Conveni que estableix l'OMPI

Article 30: Reserves: 1. Límits de la possibilitat de formular reserves; 2. Reserves anteriors; reserva relativa al dret de traducció; retir de la reserva

Article 31: Aplicabilitat a determinats territoris: 1. Declaració; 2. Retirada de la declaració; 3. Data de vigència; 4. No implica l'acceptació de situacions de fet

Article 32: Aplicabilitat de la present Acta i de les Actes anteriors: 1. Entre països que ja són membres de la Unió; 2. Entre un país que arriba a ser membre de la Unió i altres països membres de la Unió; 3. Aplicabilitat de l'Annex en determinades relacions

Article 33: Diferències: 1. Competència de La Cort Internacional de Justícia; 2. Reserva respecte d'aquesta competència; 3. Retir de la reserva

Article 34: Tancament d'algunes disposicions anteriors: 1. D'Actes anteriors; 2. Del Protocol annex a l'Acta d'Estocolm

Article 35: Durada del Conveni; Denúncia: 1. Durada il·limitada; 2. Possibilitat de denúncia; 3. Data en què produirà efecte la denúncia; 4. Moratòria relativa a la denúncia

Article 36: Aplicació del Conveni: 1. Obligació d'adoptar les mesures necessàries; 2. Moment a partir del qual hi ha aquesta obligació

Article 37: Clàusules finals: 1. Idiomes de l'Acta; 2. Firma; 3. Còpies certificades; 4. Registre; 5. Notificacions

Article 38: Disposicions transitòries: 1. Exercici del « privilegi de cinc anys »; 2. Oficina de la Unió, Director de l'Oficina; 3. Successió de l'Oficina de la Unió

ANNEX: DISPOSICIONS ESPECIALS RELATIVES ALS PAÏSOS EN DESENVOLUPAMENT

Article primer: Facultats oferides als països en desenvolupament: 1. Possibilitat de fer ús d'algunes facultats; declaració; 2. Durada de la validesa de la declaració; 3. País que hagi deixat de ser considerat com a país en desenvolupament; 4. Existències d'exemplars; 5. Declaracions respecte d'alguns territoris; 6. Límits de la reciprocitat

Article II: Limitacions del dret de traducció: 1. Llicències concedides per l'autoritat competent; 2. a 4. Condicions en què podran concedir-se aquestes llicències; 5. Usos per als que podran concedir-se llicències; 6. Expiració de les llicències; 7. Obres compostes principalment d'il·lustracions; 8. Obres retirades de la circulació; 9. Llicències per a organismes de radiodifusió

Article III: Limitacions del dret de reproducció: 1. Llicències concedides per l'autoritat competent; 2. a 5. Condicions en què es podran concedir aquestes llicències; 6. Expiració de llicències; 7. Obres a què s'aplica el present article

Article IV: Disposicions comunes sobre llicències previstes en els Articles II i III: 1. i 2. Procediment; 3. Indicació de l'autor i del títol de l'obra; 4. Exportació d'exemplars; 5. Nota; 6. Remuneració

Article V: Una altra possibilitat de limitar el dret de traducció: 1. Règim previst per les Actes de 1886 i de 1896. 2. Impossibilitat de canviar de règim després d'haver triat el de l'Article II; 3. Termini per a triar l'altre règim

Article VI: Possibilitats d'aplicar o d'acceptar l'aplicació de determinades disposicions de l'Annex abans de quedar obligat per aquest: 1. Declaració; 2. Depositari i data en què la declaració produirà efectes