Conveni de Berna per a la Protecció de les Obres Literàries i Artístiques

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Conveni de Berna per a la Protecció de les Obres Literàries i Artístiques
l'àmbit internacional
(traduït per Aleator)
Traducció NO oficial de la versió oficial en espanyol del Conveni de Berna, un tractat internacional pel qual es regulen les proteccions mínimes de les obres literàries i artístiques que es concedeixen a l'autor
 Baixa
Conveni de Berna per a la Protecció de les Obres Literàries i Artístiques

del 9 de setembre de 1886,
completat en PARIS el 4 de maig de 1896,
revisat en BERLÍN el 13 de novembre de 1908,
completat a BERNA el 20 de març de 1914
i revisat a ROMA el 2 de juny de 1928,
a BRUSSEL·LES el 26 de juny de 1948,
a ESTOCOLM el 14 de juliol de 1967
en PARIS el 24 de juliol de 1971
i esmenat el 28 de setembre de 1979

Índex[modifica]

Aquest índex ha estat incorporat a fi de facilitar la lectura del text. El mateix no figura en el text original del Conveni.

Article primer: Constitució d'una Unió

Article 2: Obres protegides: 1. « Obres literàries i artístiques »; 2. Possibilitat d'exigir la fixació; 3. Obres derivades; 4. Textos oficials; 5. Col·leccions; 6. Obligació de protegir; beneficiaris de la protecció; 7. Obres d'arts aplicades i dibuixos i models industrials; 8. Notícies

Article 2bis: Possibilitat de limitar la protecció d'algunes obres: 1. Determinats discursos; 2. Algunes utilitzacions de conferències i al·locucions; 3. Dret de reunir en col·lecció aquestes obres

Article 3: Criteris per a la protecció: 1. Nacionalitat de l'autor; lloc de publicació de l'obra; 2. Residència de l'autor; 3. Obres « publicades »; 4. Obres « publicades simultàniament »

Article 4: Criteris per a la protecció d'obres cinematogràfiques, obres arquitectòniques i algunes obres d'arts gràfiques i plàstiques

Article 5: Drets garantits: 1. i 2. Fora del país d'origen; 3. En el país d'origen; 4. « País d'origen »

Article 6: Possibilitat de restringir la protecció respecte a determinades obres de nacionals d'alguns països que no pertanyin a la Unió: 1. En el país en què l'obra es va publicar per primera vegada i en els altres països; 2. No retroactivitat; 3. Notificació

Article 6bis: Drets morals: 1. Dret de reivindicar la paternitat de l'obra; dret d'oposar-se a algunes modificacions de l'obra i a altres atemptats a la mateixa; 2. Després de la mort de l'autor; 3. Mitjans processals

Article 7: Vigència de la protecció: 1. En general; 2. Respecte de les obres cinematogràfiques; 3. Respecte de les obres anònimes o pseudònimes; 4. Respecte de les obres fotogràfiques i les arts aplicades; 5. Data de partida per a calcular els terminis; 6. Terminis superiors; 7. Terminis menys extensos; 8. Legislació aplicable; « confrontació » de terminis

Article 7bis: Vigència de la protecció d'obres realitzades en col·laboració

Article 8: Dret de traducció

Article 9: Dret de reproducció: 1. En general; 2. Possibles excepcions; 3. Gravacions sonores i visuals

Article 10: Lliure utilització d'obres en alguns casos: 1. Cites; 2. Il·lustració de l'ensenyança; 3. Menció de la font i de l'autor

Article 10bis: Altres possibilitats de lliure utilització d'obres: 1. D'alguns articles i obres radiodifoses; 2. D'obres vistes o sentides en el curs d'esdeveniments d'actualitat

Article 11: Alguns drets corresponents a obres dramàtiques i musicals: 1. Dret de representació o d'execució públiques i de transmissió pública d'una representació o execució; 2. Pel que fa a les traduccions

Article 11bis: Drets de radiodifusió i drets connexos: 1. Radiodifusió i altres comunicacions sense fil, comunicació pública per fil o sense fil de l'obra radiodifosa, comunicació pública mitjançant altaveu o qualsevol altre instrument anàleg de l'obra radiodifosa; 2. Llicències obligatòries; 3. Gravació; gravacions efímeres

Article 11ter: Alguns drets corresponents a les obres literàries: 1. Dret de recitació pública i de transmissió pública d'una recitació; 2. En el que concerneix a les traduccions

Article 12: Dret d'adaptació, arreglament i una altra transformació

Article 13: Possibilitat de limitar el dret de gravar obres musicals i la lletra respectiva: 1. Llicències obligatòries; 2. Mesures transitòries; 3. Decomís de la importació d'exemplars fets sense l'autorització de l'autor

Article 14: Drets cinematogràfics i drets connexos: 1. Adaptació i reproducció cinematogràfiques; distribució; representació, execució pública i transmissió per fil al públic de les obres així adaptades o reproduïdes; 2. Adaptació de realitzacions cinematogràfiques; 3. Falta de llicències obligatòries

Article 14bis: Disposicions especials relatives a les obres cinematogràfiques: 1. Assimilació a les obres « originals »; 2. Titulars del dret d'autor; limitació d'alguns drets de determinats autors de contribucions; 3. Alguns altres autors de contribucions

Article 14ter: «Droit de suite» sobre les obres d'art i els manuscrits: 1. Dret a obtindre una participació en les revendes; 2. Legislació aplicable; 3. Procediment

Article 15: Dret de fer valdre els drets protegits: 1. Quan s'ha indicat el nom de l'autor o quan el pseudònim no deixi el menor dubte sobre la identitat de l'autor; 2. En el cas d'obres cinematogràfiques; 3. Per a les obres anònimes i pseudònimes; 4. Per a algunes obres no publicades d'autor desconegut

Article 16: Exemplars falsificats: 1. Comís; 2. Comís de la importació; 3. Legislació aplicable

Article 17: Possibilitat de vigilar la circulació, representació i exposició d'obres

Article 18: Obres existents en el moment de l'entrada en vigor del Conveni: 1. Podran protegir-se quan el termini de protecció no hagi expirat encara en el país d'origen; 2. No podran protegir-se quan la protecció hagi expirat en el país en què es reclami; 3. Aplicació d'aquests principis; 4. Casos especials

Article 19: Protecció més àmplia que la derivada del Conveni

Article 20: Tractes particulars entre països de la Unió

Article 21: Disposicions especials concernents als països en desenvolupament: 1. Referència a l'Annex; 2. L'Annex és part de l'Acta

Article 22: Assemblea: 1. Constitució i composició; 2. Labors; 3. Quòrum, votació, observadors; 4. Convocatòria; 5. Reglament

Article 23: Comité Executiu: 1. Constitució; 2. Composició; 3. Nombre de membres; 4. Distribució geogràfica; tractats particulars; 5. Permanència en funcions, límits de reelegibilitat, modalitats de l'elecció; 6. Labors; 7. Convocatòria; 8. Quòrum, votació; 9. Observadors; 10. Reglament

Article 24: Oficina Internacional: 1. Tasques en general, director general; 2. Informacions generals; 3. Revista; 4. Informació als països; 5. Estudis i serveis; 6. Participació en reunions; 7. Conferències de revisió; 8. Les altres tasques

Article 25: Finances: 1. Pressupost; 2. Coordinació amb les altres Unions; 3. Recursos; 4. Contribucions; possible pròrroga del pressupost anterior; 5. Taxes i sumes degudes; 6. Fons d'operacions; 7. Bestretes del govern que acull; 8. Verificació de comptes

Article 26: Modificacions: 1. Disposicions que l'Assemblea podrà modificar; propostes; 2. Adopció; 3. Entrada en vigor

Article 27: Revisió: 1. Objectiu; 2. Conferències; 3. Adopció

Article 28: Acceptació i entrada en vigor de l'Acta respecte dels països de la Unió: 1. Ratificació, adhesió; possibilitat d'excloure algunes disposicions; retirada de l'exclusió; 2. Entrada en vigor dels articles 1 à 21 i de l'Annex; 3. Entrada en vigor dels articles 22 a 38

Article 29: Acceptació i entrada en vigor respecte de països externs a la Unió: 1. Adhesió; 2. Entrada en vigor

Article 29bis: Efecte de l'acceptació de l'Acta a fi d'aplicar l'Article 14.2) del Conveni que estableix l'OMPI

Article 30: Reserves: 1. Límits de la possibilitat de formular reserves; 2. Reserves anteriors; reserva relativa al dret de traducció; retir de la reserva

Article 31: Aplicabilitat a determinats territoris: 1. Declaració; 2. Retirada de la declaració; 3. Data de vigència; 4. No implica l'acceptació de situacions de fet

Article 32: Aplicabilitat de la present Acta i de les Actes anteriors: 1. Entre països que ja són membres de la Unió; 2. Entre un país que arriba a ser membre de la Unió i altres països membres de la Unió; 3. Aplicabilitat de l'Annex en determinades relacions

Article 33: Diferències: 1. Competència de La Cort Internacional de Justícia; 2. Reserva respecte d'aquesta competència; 3. Retir de la reserva

Article 34: Tancament d'algunes disposicions anteriors: 1. D'Actes anteriors; 2. Del Protocol annex a l'Acta d'Estocolm

Article 35: Durada del Conveni; Denúncia: 1. Durada il·limitada; 2. Possibilitat de denúncia; 3. Data en què produirà efecte la denúncia; 4. Moratòria relativa a la denúncia

Article 36: Aplicació del Conveni: 1. Obligació d'adoptar les mesures necessàries; 2. Moment a partir del qual hi ha aquesta obligació

Article 37: Clàusules finals: 1. Idiomes de l'Acta; 2. Firma; 3. Còpies certificades; 4. Registre; 5. Notificacions

Article 38: Disposicions transitòries: 1. Exercici del « privilegi de cinc anys »; 2. Oficina de la Unió, Director de l'Oficina; 3. Successió de l'Oficina de la Unió

ANNEX: DISPOSICIONS ESPECIALS RELATIVES ALS PAÏSOS EN DESENVOLUPAMENT

Article primer: Facultats oferides als països en desenvolupament: 1. Possibilitat de fer ús d'algunes facultats; declaració; 2. Durada de la validesa de la declaració; 3. País que hagi deixat de ser considerat com a país en desenvolupament; 4. Existències d'exemplars; 5. Declaracions respecte d'alguns territoris; 6. Límits de la reciprocitat

Article II: Limitacions del dret de traducció: 1. Llicències concedides per l'autoritat competent; 2. a 4. Condicions en què podran concedir-se aquestes llicències; 5. Usos per als que podran concedir-se llicències; 6. Expiració de les llicències; 7. Obres compostes principalment d'il·lustracions; 8. Obres retirades de la circulació; 9. Llicències per a organismes de radiodifusió

Article III: Limitacions del dret de reproducció: 1. Llicències concedides per l'autoritat competent; 2. a 5. Condicions en què es podran concedir aquestes llicències; 6. Expiració de llicències; 7. Obres a què s'aplica el present article

Article IV: Disposicions comunes sobre llicències previstes en els Articles II i III: 1. i 2. Procediment; 3. Indicació de l'autor i del títol de l'obra; 4. Exportació d'exemplars; 5. Nota; 6. Remuneració

Article V: Una altra possibilitat de limitar el dret de traducció: 1. Règim previst per les Actes de 1886 i de 1896. 2. Impossibilitat de canviar de règim després d'haver triat el de l'Article II; 3. Termini per a triar l'altre règim

Article VI: Possibilitats d'aplicar o d'acceptar l'aplicació de determinades disposicions de l'Annex abans de quedar obligat per aquest: 1. Declaració; 2. Depositari i data en què la declaració produirà efectes