Vés al contingut

Conveni de Berna per a la Protecció de les Obres Literàries i Artístiques/Annex

De Viquitexts
Sou a «Annex»
Conveni de Berna per a la Protecció de les Obres Literàries i Artístiques


Article primer

[modifica]

1) Tot país, considerat de conformitat amb la pràctica establida per l'Assemblea General de les Nacions Unides com a país en desenvolupament, que ratifiqui la present Acta, de la qual forma part integrant el present Annex, o que s'adhereixi a ella, i que en vista de la seva situació econòmica i les seves necessitats socials o culturals consideri no estar en condicions de prendre immediatament les disposicions necessàries per a assegurar la protecció de tots els drets tal com estan previstos en la present Acta, podrà declarar, per mitjà d'una notificació dipositada en poder del Director General, en el moment del dipòsit del seu instrument de ratificació o d'adhesió, o, sense perjudici d'allò que disposa l'Article V.1.(c), en qualsevol data posterior, que farà ús de la facultat prevista per l'Article II, d'aquella prevista per l'Article III o d'ambdós facultats. Podrà, en lloc de fer ús de la facultat prevista per l'Article II, fer una declaració conforme a l'Article V.1) (a).

2)

(a) Tota declaració feta en virtut del paràgraf 1) i notificada abans de l'expiració d'un període de deu anys, comptats a partir de l'entrada en vigor, conforme a l'Article 28.2), dels Articles 1 a 21 i de l'Annex continuarà sent vàlida fins a l'expiració de tal període. Tal declaració podrà ser renovada totalment o parcialment per períodes successius de deu anys, dipositant en cada ocasió una nova notificació en poder del Director General en un terme no superior a quinze mesos ni inferior a tres abans de l'expiració del període decennal en curs.
(b) Tota declaració feta en virtut del paràgraf 1), que anés notificada una vegada expirat el terme de deu anys després de l'entrada en vigor, conforme a l'Article 28.2), dels Articles 1 a 21 i de l'Annex, continuarà sent vàlida fins a l'expiració del període decennal en curs. Tal declaració podrà ser renovada de la manera prevista en la segona frase del subparàgraf (a).

3) Un país membre de la Unió que hagi deixat de ser considerat com a país en desenvolupament, segons allò que s'ha disposat pel paràgraf 1), ja no estarà habilitat per a renovar la seva declaració conforme al paràgraf 2) i, la retiri oficialment o no, aquest país perdrà la possibilitat d'invocar el benefici de les facultats a què es refereix el paràgraf 1), bé sigui tres anys després que hagi deixat de ser país en desenvolupament, bé sigui a l'expiració del període decennal en curs, havent d'aplicar-se el termini que expiri més tard.

4) Si, a l'època en què la declaració feta en virtut dels paràgrafs 1) o 2) deixa de produir efectes, hi hagués en existència exemplars produïts en aplicació de la llicència concedida en virtut de les disposicions del present Annex, dits exemplars podran continuar sent posats en circulació fins a esgotar les existències.

5) Tot país que estigui obligat per les disposicions de la present Acta i que hagi dipositat una declaració o una notificació de conformitat amb l'Article 31.1) respecte a l'aplicació de la dita Acta a un territori determinat la situació del qual pugui considerar-se com anàloga a la dels països a què es fa referència en el paràgraf 1), podrà, respecte a aquest territori, fer la declaració a què es refereix el paràgraf 1) i la notificació de renovació a què es fa referència en el paràgraf 2). Mentre aquesta declaració o aquesta notificació continuin sent vàlides les disposicions del present Annex s'aplicaran al territori respecte del qual s'hagin fet.

6)

(a) El fet que un país invoqui el benefici d'una de les facultats a què es fa referència en el paràgraf 1) no permetrà a un altre país donar a les obres el país d'origen de les quals sigui el primer país en qüestió, una protecció inferior a què està obligat a atorgar de conformitat als Articles 1 a 20.
(b) El dret d'aplicar la reciprocitat prevista en la frase segona de l'Article 30.2) (b), no es podrà exercir, abans de la data d'expiració del termini aplicable en virtut de l'Article I.3), respecte a les obres el país d'origen de les quals sigui un país que hagi formulat una declaració en virtut de l'Article V.1) (a).


Article II

[modifica]

1) Tot país que hagi declarat que farà ús del benefici de la facultat prevista pel present article tindrà dret, pel que fa a les obres publicades en forma d'edició impresa o qualsevol altra forma anàloga de reproducció, de substituir el dret exclusiu de traducció, previst en l'Article 8, per un règim de llicències no exclusives i intransferibles, concedides per l'autoritat competent en les condicions que s'indiquen a continuació, conforme al que disposa l'Article IV.

2)

(a) Sense perjudici d'allò que disposa el paràgraf 3), si a l'expiració d'un termini de tres anys o d'un període més llarg determinat per la legislació nacional de tal país, comptats des de la data de la primera publicació d'una obra, no s'hagués publicat una traducció de la dita obra en un idioma d'ús general en aquest país pel titular del dret de traducció o amb la seva autorització, tot nacional de tal país podrà obtenir una llicència per a efectuar la traducció d'una obra en tal idioma, i publicar la dita traducció en forma impresa o en qualsevol altra forma anàloga de reproducció.
(b) També es podrà concedir una llicència en les condicions previstes en el present article, si s'han esgotat totes les edicions de la traducció publicades en l'idioma de què es tracti.

3)

(a) En el cas de traduccions a un idioma que no sigui d'ús general en un o més països desenvolupats que siguin membres de la Unió, un termini d'un any substituirà al termini de tres anys previst en el paràgraf 2) (a).
(b) Tot país dels mencionats en el paràgraf 1) podrà, amb l'acord unànime de tots els països desenvolupats membres de la Unió, en els quals el mateix idioma fos d'ús general, substituir, en el cas de traduccions a aquest idioma, el termini dels tres anys a què es refereix el paràgraf 2) (a) pel termini inferior que aquest acord determini i que no podrà ser inferior a un any. No obstant, les disposicions esmentades no s'aplicaran quan l'idioma de què es tracti sigui l'espanyol, francés o anglés. Els governs que concloguin acords com els mencionats, hauran de notificar els mateixos al Director General.

4)

(a) La llicència a què es refereix el present article no podrà concedir-se abans de l'expiració d'un termini suplementari de sis mesos, quan pugui obtindre's en expirar un període de tres anys, i de nou mesos, quan pugui obtindre's en expirar un període d'un any:
(i) a partir de la data en què l'interessat hagi complert els requisits previstos en l'Article IV.1);
(ii) o bé, si la identitat o la direcció del titular del dret de traducció són desconeguts, a partir de la data en què l'interessat efectui segons el que preveu l'Article IV.2), l'enviament de còpies de la petició de llicència, que hagi presentat l'autoritat competent.
(b) Si, durant el termini de sis o de nou mesos, una traducció en l'idioma per al qual es va formular la petició és publicada pel titular del dret de traducció o amb la seva autorització, no es podrà concedir la llicència prevista en el present article.

5) No podran concedir-se llicències en virtut d'aquest article sinó per a ús escolar, universitari o d'investigació.

6) Si la traducció d'una obra fos publicada pel titular del dret de traducció o amb la seva autorització a un preu comparable a aquell que normalment es cobra en el país en qüestió per obres de naturalesa semblant, les llicències concedides en virtut d'aquest article cessaran si aquesta traducció fos en el mateix idioma i substancialment del mateix contingut que la traducció publicada en virtut de la llicència. No obstant, podrà continuar-se la distribució dels exemplars començada abans de la terminació de la llicència, fins a esgotar les existències.

7) Per a les obres que estiguin compostes principalment d'il·lustracions, només es podrà concedir una llicència per a efectuar i publicar una traducció del text i per a reproduir i publicar les il·lustracions, si es compleixen les condicions de l'Article III.

8) No podrà concedir-se la llicència prevista en el present article, si l'autor hagués retirat de la circulació tots els exemplars de la seva obra.

9)

(a) Podrà atorgar-se a un organisme de radiodifusió que tingui la seva seu en un país d'aquells a què es refereix el paràgraf 1) una llicència per a efectuar la traducció d'una obra que hagi sigut publicada en forma impresa o anàloga si tal organisme la sol·licita a l'autoritat competent d'aquest país, sempre que es compleixin les condicions següents:
(i) que la traducció sigui feta d'un exemplar produït i adquirit conforme a la legislació de tal país;
(ii) que la traducció sigui empleada únicament en emissions per a fins d'ensenyança o per a difondre el resultat d'investigacions tècniques o científiques especialitzades a experts d'una professió determinada;
(iii) que la traducció sigui usada exclusivament per als fins previstos en el subparàgraf (ii) a través d'emissions efectuades legalment i destinades a ser rebudes en el territori de tal país, fins i tot emissions efectuades per mitjà de gravacions sonores o visuals efectuades en forma legal i exclusivament per a aquestes emissions;
(iv) que l'ús que es faci de la traducció no tingui fins de lucre.
(b) Les gravacions sonores o visuals d'una traducció que hagi sigut feta per un organisme de radiodifusió sota una llicència concedida en virtut d'aquest paràgraf podrà, per als fins i subjecte a les condicions previstes en el subparàgraf (a), amb el consentiment d'aquest organisme, ser usada també per un altre organisme de radiodifusió que tingui la seva seu en el país les autoritats competents del qual hagin atorgat la llicència en qüestió.
(c) Podrà també atorgar-se una llicència a un organisme de radiodifusió, sempre que es compleixin tots els requisits i condicions establerts en el subparàgraf (a), per a traduir textos incorporats a una fixació audiovisual efectuada i publicada amb l'únic propòsit d'utilitzar-la per a fins escolars o universitaris.
(d) Sense perjudici d'allò que disposen els subparàgrafs (a) a (c), les disposicions dels paràgrafs precedents s'aplicaran a la concessió i ús de les llicències en virtut d'aquest paràgraf.

Article III

[modifica]

1) Tot país que hagi declarat que invocarà el benefici de la facultat prevista pel present article tindrà dret a reemplaçar el dret exclusiu de reproducció previst en l'Article 9 per un règim de llicències no exclusives i intransferibles, concedides per l'autoritat competent en les condicions que s'indiquen a continuació i de conformitat al que disposa l'Article IV.

2)

(a) Quan, amb relació a una obra a la qual aquest article és aplicable en virtut del paràgraf 7), a l'expiració:
(i) del termini establit en el paràgraf 3) i calculat des de la data de la primera publicació d'una determinada edició d'una obra, o
(ii) d'un termini superior, fixat per la legislació nacional del país a què es fa referència en el paràgraf 1) i comptat des de la mateixa data,

no hagin sigut posats a la venda, en tal país, exemplars d'aquesta edició per a respondre a les necessitats del públic en general o de l'ensenyança escolar i universitària pel titular del dret de reproducció o amb la seva autorització, a un preu comparable al què es cobri en tal país per a obres anàlogues, tot nacional de tal país podrà obtindre una llicència per a reproduir i publicar la dita edició a aquest preu o a un preu inferior, a fi de respondre a les necessitats de l'ensenyança escolar i universitària.

(b) Es podran també concedir, en les condicions previstes en el present article, llicències per a reproduir i publicar una edició que s'hagi distribuït segons el que preveu el subparàgraf (a), sempre que, una vegada transcorregut el termini corresponent, no s'hagi posat en venda cap exemplar de la dita edició durant un període de sis mesos, en el país interessat, per a respondre a les necessitats del públic en general o de l'ensenyança escolar i universitària i a un preu comparable a què es cobri en tal país per obres anàlogues.

3) El termini a què es fa referència en el paràgraf 2) (a)(i) serà de cinc anys. No obstant,

(i) per a les obres que tractin de ciències exactes, naturals o de tecnologia, serà de tres anys;
(ii) per a les obres que pertanyin al camp de la imaginació com ara novel·les, obres poètiques, dramàtiques i musicals, i per als llibres d'art, serà de set anys.

4)

(a) Les llicències que puguin obtindre's en expirar un termini de tres anys no podran concedir-se en virtut del present article fins que no hagi passat un termini de sis mesos
(i) a partir de la data en què l'interessat hagi complert els requisits previstos en l'Article IV.1);
(ii) o bé, si la identitat o la direcció del titular del dret de reproducció són desconeguts, a partir de la data en què l'interessat efectui, segons el que preveu l'Article IV.2), l'enviament de còpies de la petició de llicència, que hagi presentat l'autoritat competent.
(b) En els altres casos i sent aplicable l'Article IV.2), no es podrà concedir la llicència abans que transcorri un termini de tres mesos a partir de l'enviament de les còpies de la sol·licitud.
(c) No podrà concedir-se una llicència durant el termini de sis o tres mesos mencionat en el subparàgraf (a) si hagués tingut lloc una distribució en la forma descrita en el paràgraf 2).
(d) No es podrà concedir una llicència quan l'autor hagi retirat de la circulació tots els exemplars de l'edició per a la reproducció i publicació de la qual la llicència s'hagi sol·licitat.

5) No es concedirà en virtut del present article una llicència per a reproduir i publicar una traducció d'una obra, en els casos que s'indiquen a continuació:

(i) quan la traducció de què es tracti no hagi sigut publicada pel titular del dret d'autor o amb la seva autorització;
(ii) quan la traducció no s'hagi efectuat en l'idioma d'ús general en el país que atorga la llicència.

6) Si es posaren en venda exemplars d'una edició d'una obra en el país a què es fa referència en el paràgraf 1) per a respondre a les necessitats bé del públic, bé de l'ensenyança escolar i universitària, pel titular del dret d'autor o amb la seva autorització, a un preu comparable a què s'acostuma en tal país per a obres anàlogues, tota llicència concedida en virtut del present article acabarà si aquesta edició s'ha fet en el mateix idioma que l'edició publicada en virtut d'aquesta llicència i si el seu contingut és essencialment el mateix. Queda entés, no obstant, que la posada en circulació de tots els exemplars ja produïts abans de l'expiració de la llicència podrà continuar-se fins al seu esgotament.

7)

(a) Sense perjudici d'allò que disposa el subparàgraf (b), les disposicions del present article s'aplicaran exclusivament a les obres publicades en forma d'edició impresa o en qualsevol altra forma anàloga de reproducció.
(b) Les disposicions del present article s'aplicaran igualment a la reproducció audiovisual de fixacions audiovisuals efectuades legalment i que constitueixin o incorporin obres protegides, i a la traducció del text que les acompanye en un idioma d'ús general en el país on la llicència se sol·liciti, entenent-se en tot cas que les fixacions audiovisuals han sigut concebudes i publicades amb el fi exclusiu de ser utilitzades per a les necessitats de l'ensenyança escolar i universitària.


Article IV

[modifica]

1) Tota llicència referida a l'Article II o III no podrà ser concedida sinó quan el sol·licitant, de conformitat amb les disposicions vigents en el país on es presenti la sol·licitud, justifiqui haver demanat al titular del dret l'autorització per a efectuar una traducció i publicar-la o reproduir i publicar l'edició, segons sigui procedent, i que, després de les diligències corresponents per la seva banda, no ha pogut posar-se en contacte amb aquest titular ni ha pogut obtindre la seva autorització. En el moment de presentar la seva petició el sol·licitant haurà d'informar tot centre nacional o internacional d'informació previst en el paràgraf 2).

2) Si el titular del dret no ha pogut ser localitzat pel sol·licitant, aquest haurà de dirigir, per correu aeri certificat, còpies de la petició de llicència que hagi presentat l'autoritat competent, a l'editor el nom del qual figuri en l'obra i a qualsevol centre nacional o internacional d'informació que pugui haver sigut designat, per a aquest efecte, en una notificació dipositada en poder del Director General, pel govern del país en què se suposi que l'editor té el seu centre principal d'activitats.

3) El nom de l'autor haurà d'indicar-se en tots els exemplars de la traducció o reproducció publicats en virtut d'una llicència concedida de conformitat amb l'Article II o de l'Article III. El títol de l'obra haurà de figurar en tots aquests exemplars. En el cas d'una traducció, el títol original de l'obra haurà d'aparéixer en tot cas en tots els exemplars mencionats.

4)

(a) Les llicències concedides en virtut de l'Article II o de l'Article III no s'estendran a l'exportació d'exemplars i no seran vàlides sinó per a la publicació de la traducció o de la reproducció, segons el cas, en l'interior del territori del país on se sol·liciti la llicència.
(b) Per als fins del subparàgraf (a), el concepte d'exportació comprendrà l'enviament d'exemplars des d'un territori al país que, respecte a aquest territori, hagi fet una declaració d'acord a l'Article 1.5).
(c) Si un organisme governamental o públic d'un país que ha concedit una llicència per a efectuar una traducció en virtut de l'Article II, a un idioma diferent de l'espanyol, francés o anglés, envia exemplars de la traducció publicada sota aquesta llicència a un altre país, tal enviament no serà considerat com a exportació, per als fins del subparàgraf (a), sempre que es compleixin totes les condicions següents:
(i) que els destinataris siguin persones privades, nacionals del país l'autoritat competent dels quals va atorgar la llicència o associacions compostes per aquests nacionals;
(ii) que els exemplars siguin utilitzats exclusivament amb fins escolars, universitaris o d'investigació;
(iii) que l'enviament i distribució dels exemplars als destinataris no tinguin fins de lucre;
(iv) que el país al qual els exemplars hagin sigut enviats hagi celebrat un acord amb el país les autoritats competents del qual han atorgat la llicència per a autoritzar la recepció, la distribució o ambdós operacions i que el govern d'aquest últim país ho hagi notificat al Director General.

5) Tot exemplar publicat de conformitat amb una llicència atorgada en virtut de l'Article II o de l'Article III haurà de contindre una nota, en l'idioma que correspongui, advertint que l'exemplar es posa en circulació només en el país o en el territori on la dita llicència s'apliqui.

6)

(a) S'adoptaran mesures adequades a nivell nacional a fi d'assegurar
(i) que la llicència prevegi en favor del titular del dret de traducció o de reproducció, segons el cas, una remuneració equitativa i ajustada a l'escala de cànons que normalment s'abonen en els casos de llicències lliurement negociades entre els interessats en els dos països de què es tracti;
(ii) el pagament i la transferència d'aquesta remuneració; si existís una reglamentació nacional en matèria de divises, l'autoritat competent no escatimarà esforços, recorrent als mecanismes internacionals, per a assegurar la transferència de la remuneració en moneda internacionalment convertible o en el seu equivalent.
(b) S'adoptaran mesures adequades en el marc de la legislació nacional per a garantir una traducció correcta de l'obra o una reproducció exacta de l'edició de què es tracti, segons els casos.


Article V

[modifica]

1)

(a) Tot país habilitat per a fer una declaració en el sentit que farà ús de la facultat prevista per l'Article II, podrà, en ratificar la present Acta o en adherir-se a ella, en compte de tal declaració:
(i) si es tracta d'un país al qual l'Article 30.2) (a) és aplicable, formular una declaració d'acord amb aquesta disposició respecte al dret de traducció;
(ii) si es tracta d'un país al qual l'Article 30.2) (a) no és aplicable, encara que no fóra un país extern a la Unió, formular una declaració en el sentit de l'Article 30.2) (b), primera frase.
(b) En el cas d'un país que hagi cessat de ser considerat com a país en desenvolupament, segons l'Article I.1), tota declaració formulada d'acord amb el present paràgraf conserva la seva validesa fins a la data d'expiració del termini aplicable en virtut de l'Article I.3).
(c) Tot país que hagi fet una declaració conforme al present subparàgraf no podrà invocar ulteriorment el benefici de la facultat prevista per l'Article II ni tan sols en el cas de retirar la dita declaració.

2) Sota reserva d'allò que disposa el paràgraf 3), tot país que hagi invocat el benefici de la facultat prevista per l'Article II no podrà fer ulteriorment una declaració conforme al paràgraf 1).

3) Tot país que hagi deixat de ser considerat com a país en desenvolupament segons l'Article I.1) podrà, a tot tardar dos anys abans de l'expiració del termini aplicable en virtut de l'Article I.3), fer una declaració en el sentit de l'Article 30.2) (b), primera frase, a pesar del fet de no ser un país extern a la Unió. La dita declaració produirà efecte en la data en què expiri el termini aplicable en virtut de l'Article I.3).


Article VI

[modifica]

1) Tot país de la Unió podrà declarar a partir de la firma de la present Acta o en qualsevol moment abans de quedar obligat pels Articles 1 a 21 i pel present Annex:

(i) si es tracta d'un país que estant obligat pels Articles 1 a 21 i pel present Annex estigués habilitat per a acollir-se al benefici de les facultats a què es fa referència en l'Article I.1), que aplicarà les disposicions dels Articles II o III o d'ambdós a les obres el país d'origen de les quals sigui un país que, en aplicació del subparàgraf (ii) que figura a continuació, accepti l'aplicació d'aquests Articles a tals obres o que estiga obligat pels Articles 1 a 21 i pel present Annex; aquesta declaració podrà referir-se també a l'Article V o només a l'Article II.
(ii) que accepta l'aplicació del present Annex a les obres de què sigui país d'origen per part dels països que hagin fet una declaració en virtut del subparàgraf (i) anterior o una notificació en virtut de l'Article I.

2) Tota declaració de conformitat amb el paràgraf 1) haurà de ser feta per escrit i dipositada en poder del Director General. Produirà efectes des de la data del seu dipòsit.